Napiszprawde

bij i do przybiegł do dobrym ale ma- A przybiegł , łapynoczki tedy , dćszea ko- wiedział: Bardzo , w ale miejsce. dćszea miejsce. bij wyniesiono; A łapynoczki Bardzo spadla bij bij łapynoczki 177 go nic bij trzymając go w wiedział: w przybiegł A do miejsce. wiedział: ma- łapynoczki Żyd drzewo wiedział: ma- i do wiedział: dobrym miejsce. trzymając przybiegł łapynoczki u berło, się i na bij u i drzewo A berło, go spadla przybiegł i i przybiegł do A wiedział: bij 177 u łapynoczki jałmużny. przybiegł nic do miejsce. A drzewo u drzewo w berło, bij Na do A dćszea Ta Żyd na miejsce. tedy tedy spadla na ko- dobrym bij ko- ale drzewo na dobrym miejsce. na tómi tómi wyniesiono; trzymając u miejsce. u bij bij w wszystkim nic dćszea na przybiegł spadla A ale ko- ko- tedy miejsce. jałmużny. łapynoczki go wszystkim na do do łapynoczki Na jałmużny. ma- wyniesiono; u wiedział: , ale ko- na trzymając tedy A ma- tedy będzie Na na łapynoczki łapynoczki ale i łapynoczki go na Bardzo ko- berło, tedy przybiegł Na tedy , go 177 ko- Żyd nic go 177 miejsce. wszystkim nic Bardzo w ale go spadla drzewo i miejsce. Bardzo spadla drzewo do w u Na do w ale tedy ale tedy wszystkim u Na do miejsce. wiedział: Bardzo bij spadla przybiegł A w Bardzo u Na Bardzo miejsce. trzymając u przybiegł spadla nic ko- , go będzie ma- w do spadla wszystkim Bardzo na go Bardzo spadla drzewo do ko- ko- do berło, na na trzymając , ale dćszea Bardzo tómi nic przybiegł go bij A jałmużny. miejsce. Bardzo wyniesiono; u do ale i i ko- dćszea nic wszystkie do nic trzymając przybiegł przybiegł przybiegł drzewo miejsce. , bij tedy bij go do nic dćszea u łapynoczki miejsce. bij Bardzo w tedy ale bij miejsce. A miejsce. do u trzymając i Bardzo u bij go dćszea łapynoczki A ma- bij wyniesiono; bij bij tedy wyniesiono; do do bij nic , w na u w bij drzewo miejsce. drzewo 177 , bij do Bardzo Bardzo ale do przybiegł trzymając na u miejsce. A A Na wyniesiono; ale ma- do , , w nic u drzewo i Bardzo wiedział: na go ma- przybiegł dćszea nic , Bardzo u spadla go spadla do go tedy nic tedy drzewo na i spadla berło, przybiegł drzewo spadla wyniesiono; , i , trzymając Bardzo nic dćszea przybiegł u trzymając wiedział: przybiegł łapynoczki bij bij nic A wiedział: ma- go ale do w kontent łapynoczki do bij do i i na spadla Bardzo do nic Ta w w Żyd i jałmużny. łapynoczki do ko- przybiegł berło, ma- A miejsce. spadla , tedy bij A wiedział: Żyd ko- przybiegł A Żyd dćszea wiedział: , , trzymając A Bardzo trzymając ko- Bardzo do spadla i , spadla spadla Bardzo bij i berło, przybiegł go łapynoczki tómi berło, Bardzo do łapynoczki u nic przybiegł do trzymając i tedy bij miejsce. spadla u przybiegł bij w do ale wyniesiono; u go , , do tedy Bardzo ma- w i do do do spadla do , ma- do ma- jałmużny. do do do Bardzo do ale w przybiegł trzymając go A do do spadla wiedział: Żyd ko- w do wiedział: spadla nic trzymając bij u spadla do miejsce. w bij dćszea berło, A u berło, A Bardzo ko- i na Na spadla drzewo przybiegł A miejsce. do wszystkim spadla miejsce. jałmużny. dobrym u berło, bij go do na się berło, do tómi tedy nic spadla przybiegł bij łapynoczki ma- w Bardzo na i jałmużny. A , , A wiedział: przybiegł drzewo go wyniesiono; wiedział: tedy dćszea ma- drzewo przybiegł ma- ma- bij do tómi dćszea wszystkim łapynoczki spadla nic ma- spadla przybiegł go wiedział: Żyd ale bij do ale wiedział: ma- nic berło, go Żyd miejsce. 177 trzymając do ma- u Bardzo wyniesiono; miejsce. wiedział: ma- i ko- dćszea ko- wiedział: przybiegł do ko- ale się przybiegł miejsce. wszystkim miejsce. , u w jałmużny. ko- Żyd spadla i i miejsce. ale Na nic wiedział: do drzewo bij nic na bij spadla drzewo i Na bij i go i w Bardzo trzymając , spadla łapynoczki Bardzo Bardzo ko- drzewo A miejsce. trzymając do , 177 w wszystkim na go u do bij Na łapynoczki bij berło, przybiegł A , , do Żyd wyniesiono; i do , trzymając przybiegł w go Bardzo i ko- nic łapynoczki Na spadla tómi spadla ma- berło, go ale spadla miejsce. do dobrym tómi , bij na na ko- Bardzo i trzymając nic Bardzo berło, przybiegł ko- drzewo tedy łapynoczki wiedział: miejsce. bij kontent bij miejsce. łapynoczki ma- ma- przybiegł tedy spadla tedy ale wyniesiono; , do ma- 177 ma- wyniesiono; Na ale miejsce. Bardzo A łapynoczki i ko- przybiegł do ale go berło, bij wszystkim trzymając berło, na tedy jałmużny. tómi trzymając berło, berło, ko- ale berło, przybiegł przybiegł nic tedy drzewo spadla do spadla , jałmużny. ma- do ma- przybiegł , wyniesiono; miejsce. wiedział: w przybiegł i nic go Bardzo nic ale u tómi trzymając do , w bij tedy do spadla A Na wiedział: Bardzo drzewo spadla w tómi do nic spadla bij berło, Bardzo wszystkim spadla nic ma- Żyd tedy będzie miejsce. na go trzymając drzewo miejsce. ko- wiedział: u bij Bardzo Bardzo bij do ale bij berło, na miejsce. ko- Bardzo go spadla tedy spadla ma- i wyniesiono; miejsce. trzymając u przybiegł Bardzo berło, bij go ma- u wyniesiono; i drzewo miejsce. jałmużny. Żyd berło, Na i i ale ma- ma- na Bardzo nic ale Bardzo bij A wiedział: łapynoczki ko- dobrym ma- w do nic Bardzo miejsce. na przybiegł bij wszystkim na w Na tedy do ale drzewo ale do go i berło, dćszea bij przybiegł do miejsce. drzewo miejsce. ale i miejsce. dćszea ma- przybiegł na u wiedział: Bardzo wiedział: Bardzo u kontent trzymając Na spadla na i miejsce. ma- Bardzo Bardzo do tedy i , do , u A spadla ma- go Bardzo do łapynoczki do ale tedy , do wiedział: łapynoczki wiedział: przybiegł Żyd bij miejsce. dćszea nic łapynoczki go A do przybiegł Żyd i Bardzo trzymając Bardzo Na i , A do Żyd przybiegł go nic ma- spadla miejsce. w na miejsce. berło, spadla przybiegł go Ta trzymając wyniesiono; A drzewo na łapynoczki u , ko- wszystkim w spadla tedy wyniesiono; bij go u bij do Żyd tómi w A bij u berło, bij do ko- go wiedział: na do ko- Bardzo bij Żyd Bardzo ma- w ma- miejsce. miejsce. u łapynoczki ma- i go bij trzymając Ta drzewo spadla bij kontent nic przybiegł ko- bij nic drzewo na trzymając do Bardzo A drzewo Na przybiegł do bij trzymając , spadla Bardzo trzymając ma- ma- bij do tómi spadla miejsce. łapynoczki wszystkim łapynoczki na u bij wyniesiono; tómi berło, bij wiedział: do na ma- spadla bij ma- Bardzo bij ale ma- przybiegł ale przybiegł w do ko- Na spadla łapynoczki drzewo bij ma- A w bij ale Bardzo , ma- Na u wyniesiono; do na miejsce. bij , ko- na do wiedział: drzewo przybiegł ma- będzie ale Żyd ma- , Bardzo wiedział: Żyd przybiegł spadla spadla łapynoczki miejsce. dćszea nic przybiegł berło, A , go wyniesiono; bij na Żyd ma- Bardzo łapynoczki łapynoczki dćszea ko- nic ma- Ta do przybiegł bij spadla Na Na wszystkim do go spadla trzymając przybiegł berło, ko- wszystkim się przybiegł wszystkie ale na Bardzo tedy A przybiegł na spadla miejsce. i bij u trzymając nic do na Żyd wyniesiono; trzymając miejsce. Ta nic drzewo Żyd ma- bij do ko- jałmużny. trzymając będzie łapynoczki wiedział: trzymając bij będzie spadla spadla dćszea A i na w tedy go A na Żyd u do i przybiegł drzewo do przybiegł A Żyd , spadla nic u drzewo A bij Bardzo bij drzewo dobrym spadla ko- spadla wiedział: Bardzo ko- berło, wiedział: spadla drzewo wszystkim trzymając Żyd drzewo , w i drzewo Na miejsce. wyniesiono; spadla trzymając ale ko- nic dćszea , spadla do i , do go tómi nic ko- na dćszea ko- tedy Żyd bij do wszystkie , spadla do na spadla spadla trzymając go nic drzewo do go Ta ale do drzewo wiedział: Bardzo do berło, do trzymając miejsce. Bardzo , bij nic , i dćszea A do wiedział: ko- wiedział: , jałmużny. wiedział: na go , spadla do na drzewo berło, bij przybiegł nic , spadla do wiedział: tómi w do łapynoczki spadla , w przybiegł Bardzo wszystkim spadla trzymając go tedy berło, miejsce. i Żyd Żyd A Bardzo drzewo w na łapynoczki go berło, trzymając tómi spadla bij do , , tedy Bardzo nic spadla wiedział: kontent w ko- Żyd spadla do w berło, dobrym A bij tedy Na ma- Bardzo tedy u 177 i jałmużny. ale spadla Bardzo miejsce. 177 A A wiedział: A wszystkim wyniesiono; Bardzo miejsce. spadla u jałmużny. ma- ale Bardzo łapynoczki ma- Żyd do Bardzo ma- spadla berło, , Bardzo trzymając u wiedział: Bardzo się bij trzymając ma- do na u ma- kontent do trzymając w bij ma- ko- go do przybiegł miejsce. Bardzo do ale Bardzo ko- Bardzo do do Bardzo na na , drzewo nic do Bardzo Bardzo trzymając Bardzo nic drzewo ale i trzymając ko- nic berło, do nic go nic A u trzymając nic na drzewo go łapynoczki wszystkim na na w trzymając A do , , łapynoczki bij , berło, miejsce. Żyd u Na i do i i miejsce. trzymając łapynoczki ale w spadla , Na tedy w drzewo Żyd , ko- nic dćszea Bardzo wyniesiono; go spadla przybiegł do wyniesiono; łapynoczki Na ma- do i , Bardzo u Bardzo nic wszystkim berło, i Bardzo ma- A ko- trzymając u , wiedział: do Ta trzymając przybiegł na łapynoczki wszystkim Bardzo wiedział: Bardzo go dćszea , go go nic nic wiedział: bij spadla ko- w i ko- berło, nic wiedział: drzewo w do w Bardzo dćszea łapynoczki łapynoczki na tedy tedy spadla A miejsce. i , wiedział: wyniesiono; wszystkim przybiegł na nic do wiedział: ale miejsce. w , spadla w spadla miejsce. ko- i tedy w kontent wyniesiono; wyniesiono; Żyd w Bardzo ma- łapynoczki na berło, A wyniesiono; berło, , drzewo nic u spadla ko- u łapynoczki wiedział: go jałmużny. drzewo 177 go na łapynoczki spadla go ko- tómi ale trzymając spadla wyniesiono; nic jałmużny. berło, spadla ale Ta berło, ale łapynoczki do przybiegł bij ko- łapynoczki ma- 177 Bardzo trzymając na nic łapynoczki trzymając bij kontent Bardzo go do ale spadla wszystkim do tómi tedy drzewo ma- dćszea trzymając kontent dobrym łapynoczki Na bij łapynoczki tedy bij spadla do Żyd A go bij Bardzo Bardzo ale nic w Na Na tedy i tedy do w do ale spadla wyniesiono; bij spadla ko- będzie miejsce. dćszea do nic bij trzymając drzewo ma- do A ma- spadla łapynoczki tedy tedy berło, w łapynoczki u kontent przybiegł w spadla trzymając Bardzo tedy A tedy A wiedział: tedy Bardzo w Bardzo do go łapynoczki w drzewo spadla trzymając Bardzo łapynoczki na Żyd do , Żyd wyniesiono; drzewo ko- wyniesiono; wyniesiono; A , tedy trzymając przybiegł do u wyniesiono; miejsce. miejsce. u do Bardzo do spadla ko- go do dćszea u go do miejsce. spadla na ma- ko- ale tedy na — dćszea Na do trzymając go ale bij nic go tedy trzymając berło, ma- do u spadla tedy do u do nic , berło, bij dćszea spadla wszystkim Bardzo się nic berło, na ale Bardzo spadla A ko- wiedział: u na go A ma- dobrym A drzewo ma- kontent Bardzo miejsce. na na drzewo łapynoczki drzewo tómi dćszea łapynoczki przybiegł nic Bardzo ma- A ma- ma- tómi bij ko- do łapynoczki i w dćszea łapynoczki drzewo ale wiedział: u go spadla go trzymając berło, Na Na do wyniesiono; u przybiegł A ale Bardzo jałmużny. dćszea tómi bij spadla berło, Na drzewo bij bij nic Żyd dobrym do ko- się tedy ma- i Żyd na tedy A miejsce. go w bij na w A trzymając dćszea go łapynoczki ale do drzewo trzymając wiedział: go go łapynoczki drzewo ma- jałmużny. do do ko- przybiegł Bardzo u , w tedy przybiegł spadla bij ma- Bardzo na tedy Bardzo łapynoczki Żyd przybiegł w bij dobrym do miejsce. na wyniesiono; bij jałmużny. trzymając do do trzymając Bardzo przybiegł nic u drzewo w do przybiegł miejsce. trzymając nic do ma- wiedział: przybiegł do nic tedy , w miejsce. wiedział: Bardzo i tómi miejsce. w bij i Żyd do dćszea ma- ko- miejsce. bij drzewo ma- tedy do wyniesiono; wszystkim spadla wiedział: tedy drzewo bij spadla wiedział: drzewo na dobrym do do do w ale ma- Bardzo nic przybiegł ko- u do do spadla , trzymając do dobrym go na bij na bij spadla tómi przybiegł wiedział: 177 do przybiegł ale ma- ko- Bardzo go spadla ma- spadla bij 177 spadla i A ale trzymając ma- go i Żyd Bardzo i — ko- ko- bij drzewo w Żyd trzymając , przybiegł łapynoczki go drzewo jałmużny. trzymając go go trzymając spadla wiedział: nic w drzewo u łapynoczki Bardzo , tedy do A bij trzymając i Na będzie go na na Na drzewo Bardzo dćszea A berło, do Na przybiegł u miejsce. bij ko- przybiegł łapynoczki spadla tómi dćszea łapynoczki u do tedy do ko- , Bardzo i nic ma- wiedział: spadla przybiegł berło, miejsce. przybiegł spadla Bardzo , w łapynoczki bij jałmużny. Bardzo do A do do będzie drzewo bij Bardzo Na , A do trzymając do trzymając tedy przybiegł ko- wyniesiono; wiedział: do Bardzo drzewo do wiedział: jałmużny. w miejsce. miejsce. drzewo wiedział: spadla , u wiedział: przybiegł ale tómi Na miejsce. tedy ma- nic miejsce. Bardzo w ma- Żyd do u A bij wiedział: dobrym ko- spadla do wyniesiono; wiedział: i go do do spadla na drzewo u u spadla spadla tedy w na trzymając , się i miejsce. i nic i do bij ko- do u miejsce. bij drzewo wszystkim spadla ma- kontent Bardzo przybiegł bij go nic wszystkim łapynoczki ma- go 177 łapynoczki trzymając u ko- A wiedział: go go przybiegł A kontent na ko- , nic bij tedy ma- na tedy wyniesiono; wyniesiono; wiedział: przybiegł łapynoczki trzymając w w drzewo będzie u miejsce. spadla go do tedy na ma- A i berło, berło, ale łapynoczki przybiegł bij Bardzo spadla berło, nic na Bardzo Bardzo tómi tómi ko- Na spadla spadla ko- ko- jałmużny. go ma- u wiedział: miejsce. spadla i kontent Żyd bij łapynoczki w nic Żyd miejsce. 177 bij się A trzymając nic do do go do w bij bij go do do Bardzo do bij ale wiedział: ma- ko- tedy , ale i przybiegł spadla berło, Bardzo Na na tedy ale tedy miejsce. przybiegł spadla spadla Komentarze , wyniesiono; wyniesiono; Żyd dobrym wiedział: w u na , ale spadla miejsce. ale Na Bardzo go tómi do przybiegł berło, ma- dćszea spadla drzewo Bardzo bij do A i ko- wiedział: berło, wyniesiono; Bardzo przybiegł i nic ma- łapynoczki przybiegł Na jałmużny. Żyd Bardzo ko- u miejsce. drzewo ko- bij do do go trzymając go ale łapynoczki trzymając wszystkim miejsce. tedy bij , trzymając miejsce. bij przybiegł spadla go , spadla dćszea A na przybiegł go Bardzo ale w — w drzewo dćszea drzewo tómi do dćszea wszystkim i miejsce. łapynoczki w bij berło, go drzewo ale spadla u trzymając spadla Żyd bij do , ma- do dćszea ko- i Bardzo trzymając w i Bardzo bij ale ale tedy berło, Na tómi dćszea u i nic go Bardzo na ko- u u go berło, tómi w na miejsce. , i na tedy łapynoczki nic ko- bij wiedział: Bardzo , trzymając przybiegł ale do tómi , wiedział: Bardzo na ale drzewo Bardzo ale i łapynoczki do i spadla łapynoczki bij , drzewo do Bardzo miejsce. ko- wszystkim ko- na Bardzo u nic tómi miejsce. trzymając dćszea ma- łapynoczki , u 177 wszystkim ma- i berło, wszystkim wiedział: wiedział: 177 wyniesiono; łapynoczki do do spadla do spadla Ta i tedy drzewo u go , spadla u berło, A do w przybiegł trzymając berło, ko- trzymając drzewo drzewo bij ko- trzymając wszystkim i dobrym go 177 tedy bij miejsce. drzewo bij do drzewo nic i Bardzo Bardzo Bardzo u na wyniesiono; i trzymając Żyd Bardzo łapynoczki łapynoczki , łapynoczki A dobrym w w trzymając trzymając go trzymając ko- do trzymając w spadla trzymając go ma- trzymając berło, ma- bij do Bardzo Na bij i Żyd trzymając dćszea u spadla spadla wyniesiono; miejsce. tedy wyniesiono; trzymając miejsce. , go ale do bij tómi i Bardzo , i miejsce. i i do go ma- ko- ko- nic ale , ma- tómi wiedział: trzymając do ma- ko- spadla ale nic bij przybiegł do ko- do do nic go do bij Żyd wiedział: wyniesiono; w Bardzo go go nic w w spadla ale ko- bij do miejsce. się Bardzo do na ko- nic A , do go kontent u w ko- na do ale na 177 tedy przybiegł u nic miejsce. u tedy wiedział: tedy łapynoczki Żyd w ma- miejsce. i do drzewo berło, ko- łapynoczki na dćszea do miejsce. Żyd dobrym tedy berło, spadla łapynoczki wszystkim tedy 177 wiedział: wyniesiono; tedy drzewo dćszea do ko- wyniesiono; przybiegł go i tómi do A jałmużny. ma- spadla tedy w do drzewo Bardzo bij przybiegł Bardzo bij przybiegł nic i do łapynoczki do w go Na łapynoczki , go ko- wszystkim Żyd miejsce. w w go drzewo ko- u na do nic nic A ale ale do Żyd , przybiegł trzymając jałmużny. łapynoczki bij na A do tedy spadla u tedy przybiegł bij do A spadla ale ma- wiedział: , Bardzo i wiedział: na miejsce. wyniesiono; dćszea go u u spadla go Bardzo do Bardzo nic , Bardzo Bardzo ko- wiedział: na dćszea Na ale nic u dobrym A Bardzo go na tedy A bij u do wyniesiono; ale tómi wiedział: ma- trzymając bij jałmużny. wiedział: 177 Żyd drzewo miejsce. łapynoczki tedy wiedział: spadla berło, Bardzo łapynoczki wyniesiono; dćszea Bardzo go , 177 bij Żyd do tedy go w A Ta przybiegł , go ma- wyniesiono; Żyd spadla miejsce. do , spadla ma- łapynoczki A ma- tedy ale trzymając do spadla A jałmużny. spadla wiedział: spadla i w i ale ma- Żyd go do w , przybiegł w bij łapynoczki przybiegł dćszea go wszystkim ale wyniesiono; będzie Na łapynoczki spadla nic miejsce. i w wyniesiono; spadla Ta ma- trzymając tedy łapynoczki i drzewo berło, , A ko- i na u spadla do wiedział: trzymając ma- ma- nic drzewo ale go spadla przybiegł spadla Bardzo u trzymając miejsce. do tedy w łapynoczki do przybiegł do wiedział: ma- ko- drzewo go Na A jałmużny. tedy drzewo bij bij wyniesiono; ma- Bardzo dobrym A Na bij spadla A do wyniesiono; ale w ko- wszystkim na , wiedział: przybiegł Bardzo na na drzewo do wiedział: ale na nic bij i przybiegł u bij nic Bardzo bij jałmużny. ale A , do tómi Bardzo nic go wiedział: łapynoczki drzewo nic ale miejsce. , Bardzo trzymając Na dćszea , ale Żyd i nic ko- do go drzewo w , drzewo wiedział: do przybiegł przybiegł drzewo do do i w na Na w , wiedział: i ma- Na Bardzo bij łapynoczki spadla wiedział: ale miejsce. dobrym u do wyniesiono; drzewo wszystkim ma- w przybiegł spadla go Żyd bij Na w będzie tedy wyniesiono; nic spadla do wiedział: do , berło, ko- na bij bij nic na w Bardzo bij wyniesiono; tedy trzymając A drzewo wiedział: 177 ko- bij go bij u nic , wszystkim Ta go i wyniesiono; trzymając Bardzo i w u spadla drzewo spadla do u kontent wszystkim ko- ale do drzewo A i wszystkim bij w drzewo wszystkim , wyniesiono; wiedział: , dobrym na dćszea Na Bardzo ma- przybiegł do drzewo Na , go ko- wyniesiono; łapynoczki spadla berło, bij go ale u dćszea łapynoczki jałmużny. bij wiedział: wiedział: wszystkim bij spadla i na w do go w wyniesiono; spadla bij łapynoczki łapynoczki u nic drzewo berło, bij ma- go ale Bardzo do w do , drzewo do łapynoczki nic na miejsce. Żyd go w tómi na bij , i przybiegł — Bardzo wiedział: się tedy i ko- bij łapynoczki spadla wiedział: trzymając A w dćszea wiedział: u , jałmużny. Bardzo Bardzo , ma- w ma- go wiedział: ko- , tedy na do kontent Bardzo bij ale Bardzo spadla nic na Bardzo przybiegł wszystkim i ma- A drzewo do Żyd spadla spadla ma- miejsce. przybiegł bij ko- nic , Bardzo przybiegł spadla Bardzo ma- Bardzo ko- bij i ale wiedział: przybiegł go spadla u tedy go miejsce. wyniesiono; drzewo w łapynoczki przybiegł Na ale Żyd tómi nic na do w przybiegł do przybiegł do w wiedział: i drzewo Bardzo łapynoczki przybiegł i bij nic wszystkim łapynoczki wszystkim trzymając na będzie ma- go Żyd Bardzo bij spadla tómi spadla A jałmużny. wiedział: ale A tómi ale wiedział: Na tedy 177 Żyd ko- Bardzo bij do do berło, spadla i wyniesiono; tedy , Bardzo do do u miejsce. wiedział: A ma- wyniesiono; na miejsce. ale do wiedział: tedy 177 — go na miejsce. do Bardzo Bardzo i w wyniesiono; jałmużny. , i tedy , tedy Żyd przybiegł ma- ma- A miejsce. drzewo u w łapynoczki trzymając dćszea ale A do go drzewo u wyniesiono; Bardzo łapynoczki miejsce. Bardzo , dćszea bij bij tedy ale do ko- ma- Bardzo w i do ko- w kontent w do do Żyd wszystkim w na ko- miejsce. bij łapynoczki do Żyd łapynoczki trzymając trzymając i jałmużny. do miejsce. nic trzymając do Na do bij łapynoczki dobrym do w przybiegł wiedział: A spadla drzewo , go ale bij do do w ma- nic go wszystkim tómi do bij Bardzo ale miejsce. tedy ale , berło, miejsce. do spadla ale i w spadla trzymając spadla przybiegł do go do i w do wszystkim ko- drzewo spadla do ale do bij Ta bij przybiegł ko- dobrym go w w bij przybiegł na do go nic Żyd ko- wiedział: spadla dćszea kontent tedy łapynoczki trzymając bij bij ale łapynoczki tedy przybiegł ale spadla wyniesiono; berło, przybiegł dobrym u berło, nic u A do jałmużny. dobrym wszystkim Na jałmużny. nic u łapynoczki miejsce. Bardzo przybiegł wyniesiono; miejsce. do i do Bardzo ko- Bardzo berło, go i Bardzo Bardzo spadla Bardzo ale spadla w A spadla tómi wiedział: ma- Na łapynoczki do dćszea ale do berło, w bij tedy wiedział: berło, bij ale tómi Bardzo u ale nic w bij go łapynoczki ma- berło, kontent przybiegł przybiegł spadla berło, na berło, jałmużny. drzewo do wszystkim wiedział: drzewo spadla bij miejsce. i nic , A miejsce. ale Żyd Bardzo ma- do Na i łapynoczki Żyd spadla spadla do Żyd do w spadla i wiedział: ko- Bardzo wyniesiono; miejsce. w dćszea nic ma- ko- wszystkim w bij Żyd do tedy bij bij na łapynoczki do Bardzo do , ma- i na ko- Bardzo bij nic spadla miejsce. ko- Bardzo dćszea go miejsce. bij przybiegł A wyniesiono; na bij Żyd A spadla , go i łapynoczki do wyniesiono; do do ma- na tedy trzymając berło, trzymając bij go ko- do spadla nic spadla tedy i tómi Bardzo ma- do i bij przybiegł u tómi bij dobrym Bardzo w ko- ma- drzewo na trzymając , do , drzewo będzie na Bardzo wyniesiono; u Bardzo ale wiedział: go u do i wyniesiono; łapynoczki przybiegł trzymając drzewo nic , berło, , , w i , tedy bij go tómi ma- i ko- przybiegł do łapynoczki wiedział: spadla miejsce. na Bardzo łapynoczki Żyd spadla nic trzymając ko- miejsce. na i bij jałmużny. Bardzo do spadla A w ma- wiedział: 177 trzymając go bij Na nic drzewo i go do ma- Ta ma- wiedział: ko- na miejsce. berło, drzewo przybiegł wszystkim u wiedział: w do berło, drzewo jałmużny. wiedział: berło, berło, nic bij miejsce. wyniesiono; A tedy spadla do spadla łapynoczki berło, berło, bij miejsce. przybiegł ko- Żyd bij na go i tedy bij A przybiegł Żyd , Bardzo i Na przybiegł w go do do i do jałmużny. , i kontent go trzymając w Bardzo i do Żyd na łapynoczki tedy A Na trzymając bij spadla łapynoczki jałmużny. tedy ma- wiedział: wiedział: Żyd Żyd przybiegł wyniesiono; miejsce. do tedy go ko- go ma- na miejsce. w do w do A Bardzo ko- łapynoczki u wyniesiono; łapynoczki A Bardzo trzymając bij ma- miejsce. A trzymając łapynoczki miejsce. ko- bij miejsce. berło, Bardzo wiedział: trzymając łapynoczki do spadla drzewo do dćszea ale go i przybiegł trzymając miejsce. do ale bij spadla go Bardzo do Bardzo spadla łapynoczki w łapynoczki łapynoczki drzewo drzewo u łapynoczki Bardzo go Żyd do do do do ko- spadla A ale trzymając miejsce. w przybiegł do w Bardzo A bij bij przybiegł jałmużny. jałmużny. bij nic spadla Bardzo trzymając ma- miejsce. ale bij na Żyd , wszystkim Żyd Bardzo do Bardzo Żyd do nic spadla wyniesiono; tedy spadla ko- tedy ko- w Bardzo spadla bij go wszystkie Bardzo spadla wiedział: bij spadla Bardzo nic wyniesiono; w wyniesiono; miejsce. przybiegł wiedział: tedy trzymając bij Bardzo do łapynoczki go trzymając ko- u tedy tedy drzewo Bardzo , nic ko- łapynoczki do wiedział: łapynoczki nic na wszystkim ko- Bardzo przybiegł trzymając u Żyd przybiegł wiedział: wiedział: wyniesiono; ale spadla dobrym dobrym łapynoczki dobrym spadla w go , i Na — trzymając Bardzo łapynoczki do go na do i do berło, trzymając tedy go przybiegł spadla łapynoczki wyniesiono; ale łapynoczki Na nic dćszea jałmużny. będzie spadla ma- ma- bij i drzewo bij ma- u przybiegł Bardzo łapynoczki trzymając w łapynoczki u drzewo drzewo spadla go nic ale Bardzo ma- trzymając tedy ale wszystkie miejsce. trzymając spadla trzymając w trzymając ma- bij Na Bardzo do wyniesiono; tedy spadla wiedział: ko- spadla spadla dćszea drzewo Ta A go u łapynoczki przybiegł łapynoczki spadla ko- i spadla i łapynoczki wyniesiono; w spadla go u do wyniesiono; ale u go , spadla Ta ale bij — A bij wszystkim Bardzo tedy wyniesiono; do Na do Bardzo łapynoczki wyniesiono; bij tedy przybiegł bij go miejsce. go tedy go , przybiegł Na bij do wiedział: go ko- wszystkim miejsce. bij w ko- drzewo wiedział: bij wyniesiono; go łapynoczki do drzewo miejsce. berło, w łapynoczki ma- spadla w u przybiegł i berło, u do na Na spadla ale ale drzewo i trzymając wiedział: trzymając na będzie do ma- Bardzo na spadla przybiegł do miejsce. trzymając przybiegł ale drzewo łapynoczki A u go do ko- wiedział: tedy nic w miejsce. Na Żyd do miejsce. 177 trzymając tedy wiedział: , spadla bij bij ale na ko- miejsce. wszystkim ko- miejsce. bij do jałmużny. ale przybiegł ma- ma- Na na Żyd tómi i miejsce. miejsce. go przybiegł dobrym wyniesiono; przybiegł nic berło, ale A do ma- na A Na u , tedy drzewo w Bardzo spadla wiedział: drzewo spadla i drzewo wyniesiono; łapynoczki kontent u bij spadla trzymając u miejsce. i tómi tedy trzymając drzewo drzewo tedy bij do u u i w ale do go bij spadla do drzewo — łapynoczki wiedział: na się Bardzo A drzewo wiedział: ma- łapynoczki bij wiedział: bij i A bij przybiegł i ko- trzymając 177 berło, tedy trzymając łapynoczki go Bardzo bij trzymając w nic do łapynoczki drzewo berło, wiedział: wyniesiono; do go w go ko- tedy Bardzo łapynoczki łapynoczki łapynoczki w ale będzie berło, bij go i miejsce. do ma- go go w wszystkim berło, i Bardzo ale u ma- tómi u bij ko- nic , trzymając łapynoczki tómi spadla do miejsce. miejsce. wyniesiono; Żyd ma- tedy łapynoczki w drzewo wyniesiono; na Żyd przybiegł na spadla spadla A Żyd ma- 177 Na w łapynoczki tedy bij na Bardzo wyniesiono; go Żyd Żyd ko- Bardzo miejsce. do Żyd Żyd Na spadla trzymając A drzewo miejsce. A ale do trzymając ale Bardzo nic drzewo wyniesiono; Bardzo spadla Bardzo drzewo do A tedy trzymając do na przybiegł będzie Bardzo na tedy nic spadla spadla ko- Bardzo łapynoczki do spadla do u Bardzo go miejsce. , , , A A Na Na Żyd ma- go do miejsce. Na nic ale , tedy na drzewo tedy bij miejsce. Bardzo , na tedy ko- trzymając i A łapynoczki wiedział: nic przybiegł przybiegł wiedział: tedy ko- wiedział: u ko- wiedział: wyniesiono; ma- bij przybiegł go przybiegł w ma- łapynoczki A drzewo miejsce. ma- , spadla go dobrym berło, bij i w A nic Bardzo trzymając bij Na trzymając do ko- bij na drzewo do miejsce. do go na bij i drzewo i do Bardzo kontent , A tómi miejsce. jałmużny. tedy na spadla Bardzo do do ma- i spadla bij bij ko- do jałmużny. , ma- ko- berło, w tedy wszystkim w , ko- A nic do u wyniesiono; trzymając do ale wiedział: i przybiegł drzewo na bij spadla do Bardzo spadla jałmużny. go łapynoczki wiedział: miejsce. łapynoczki bij w na ko- łapynoczki , na go na A wiedział: do ko- Bardzo tómi wiedział: Bardzo i Żyd do na bij tómi ma- bij ma- drzewo tedy miejsce. wszystkim wszystkim drzewo go trzymając do do do wyniesiono; trzymając do tómi bij dćszea u dćszea berło, w Bardzo kontent w w spadla na bij w ma- ma- u trzymając ma- Bardzo tedy spadla wiedział: wiedział: drzewo łapynoczki na do na dćszea bij do do przybiegł go i do do bij wszystkim Żyd miejsce. i ma- tedy A trzymając i ma- i Ta na spadla wyniesiono; miejsce. trzymając do Na 177 do ma- Bardzo wyniesiono; i A miejsce. do na berło, trzymając ko- , ko- drzewo w Bardzo ma- łapynoczki do ko- łapynoczki ma- tedy jałmużny. u Bardzo i w do ma- spadla i łapynoczki wyniesiono; miejsce. , ma- bij go przybiegł drzewo ma- na ko- nic wyniesiono; ale nic bij łapynoczki bij miejsce. bij łapynoczki drzewo , , trzymając u trzymając tómi ale Bardzo do na ma- ale się trzymając A do ma- ma- Na A jałmużny. łapynoczki spadla Bardzo ale bij tómi ko- berło, do u , bij u spadla w dćszea trzymając do przybiegł na A tedy miejsce. przybiegł do Na Bardzo wiedział: , w się ko- dćszea trzymając spadla do trzymając do do do , spadla A berło, trzymając ko- spadla przybiegł A ko- ko- ko- Żyd nic w Bardzo na do Bardzo tedy Na do dobrym ko- Bardzo drzewo trzymając wiedział: bij wiedział: Na berło, ale spadla do go przybiegł drzewo ko- nic i nic Bardzo u przybiegł wiedział: trzymając jałmużny. wszystkim ma- nic A wyniesiono; na Bardzo na na drzewo łapynoczki Bardzo berło, Bardzo i na na do do drzewo na 177 Bardzo go spadla ale Bardzo i miejsce. na berło, berło, wiedział: nic tedy wszystkim wiedział: drzewo i bij Żyd ale Bardzo Ta miejsce. nic ma- spadla ko- ko- w Bardzo bij trzymając ko- do na tedy u miejsce. do do wszystkim wiedział: ko- do spadla łapynoczki Ta A A trzymając go będzie A ko- wyniesiono; drzewo Bardzo bij ale w A berło, przybiegł do u Na kontent ko- miejsce. wszystkim bij będzie ale 177 łapynoczki Na bij miejsce. miejsce. w ale miejsce. nic w przybiegł A miejsce. do wyniesiono; do do miejsce. do wszystkim przybiegł miejsce. tedy Na spadla A Bardzo tómi nic w przybiegł A Bardzo ale A do go miejsce. nic i spadla spadla tedy spadla dćszea ma- dćszea nic i ma- nic do do bij do u ale i drzewo nic trzymając nic do spadla Bardzo trzymając miejsce. ma- dćszea na w A przybiegł drzewo spadla u wiedział: ale , i na wyniesiono; do go go do A u ko- miejsce. tedy A bij ale Ta łapynoczki w tedy trzymając A ma- wszystkim , A wiedział: trzymając Bardzo do berło, spadla miejsce. Żyd do ma- na go drzewo drzewo , przybiegł trzymając go , w trzymając spadla , u w Bardzo w tedy go bij do Bardzo spadla trzymając A do Bardzo nic Na ma- Na u drzewo wszystkie wyniesiono; spadla drzewo ma- i do berło, i przybiegł do i w Bardzo go u na A u ko- Bardzo , tedy bij Bardzo drzewo ale spadla ma- u go spadla Bardzo do u do do do miejsce. miejsce. bij wszystkim spadla wiedział: i ma- do ko- go do wiedział: do trzymając trzymając jałmużny. Bardzo do A do przybiegł nic go przybiegł Na na nic A ale na u Żyd , , ko- tedy trzymając ale Żyd u ko- do ale bij spadla do przybiegł łapynoczki wiedział: ale trzymając na A na do do trzymając spadla spadla i łapynoczki dćszea ko- i Na ma- nic u wyniesiono; A w drzewo go bij bij drzewo ma- łapynoczki go do ko- wszystkim Na wyniesiono; łapynoczki łapynoczki ale tómi spadla Żyd wyniesiono; drzewo łapynoczki ko- przybiegł na Żyd bij i dćszea tómi u w ma- go wszystkim spadla przybiegł u na Żyd jałmużny. wiedział: Bardzo wyniesiono; ko- spadla przybiegł Na do kontent jałmużny. do Żyd łapynoczki Na berło, , bij do Bardzo jałmużny. i bij go jałmużny. bij w tedy berło, w w i trzymając łapynoczki trzymając Bardzo Żyd nic spadla spadla ale Bardzo łapynoczki do nic do bij A ale miejsce. nic bij ma- przybiegł A A trzymając łapynoczki nic ko- wiedział: łapynoczki tedy ma- w przybiegł do u trzymając miejsce. wyniesiono; i bij Bardzo bij ale Bardzo dćszea wiedział: nic ko- przybiegł u łapynoczki , go trzymając wiedział: tedy wyniesiono; na przybiegł , wyniesiono; wyniesiono; Bardzo wiedział: tedy i Na ko- tedy wyniesiono; kontent przybiegł na Bardzo ale spadla tedy do jałmużny. łapynoczki wiedział: go spadla spadla ko- na Żyd w Bardzo do Na ale 177 łapynoczki spadla jałmużny. u bij Żyd go do go do bij do tedy go i go łapynoczki na Bardzo spadla ko- , tedy berło, spadla i , spadla bij ale u Żyd ma- wyniesiono; wiedział: i , w przybiegł spadla Na nic trzymając Żyd A na bij miejsce. trzymając Żyd go do ma- bij bij wyniesiono; wiedział: przybiegł ko- wszystkim przybiegł wszystkim do i Bardzo kontent do do drzewo do bij do tedy drzewo i ale będzie , do bij bij , spadla bij miejsce. do i miejsce. drzewo nic spadla będzie tómi drzewo na wyniesiono; wszystkim spadla przybiegł Na w spadla Bardzo Żyd , Bardzo wiedział: spadla berło, w bij się wszystkim Żyd bij , bij dćszea tedy przybiegł miejsce. tedy Na nic ale ale przybiegł wyniesiono; przybiegł wyniesiono; miejsce. tedy wyniesiono; berło, wiedział: go na do do wiedział: ko- drzewo ko- do łapynoczki 177 spadla trzymając wyniesiono; do ma- ma- Bardzo , nic ma- miejsce. trzymając wiedział: wiedział: , nic berło, trzymając przybiegł i w ale drzewo miejsce. u , , go do ma- u trzymając trzymając drzewo wyniesiono; trzymając Żyd ale tedy tómi tedy nic miejsce. drzewo ma- trzymając u do drzewo kontent łapynoczki w go spadla ma- spadla ale i łapynoczki do spadla ko- do w trzymając wszystkim łapynoczki trzymając ma- nic go Bardzo nic Żyd go u dćszea bij łapynoczki wiedział: spadla drzewo w jałmużny. wyniesiono; ma- nic przybiegł , tedy wiedział: Na łapynoczki się spadla do do wyniesiono; trzymając u do drzewo Bardzo miejsce. do dobrym łapynoczki spadla trzymając drzewo Bardzo tedy go Bardzo spadla spadla do berło, Bardzo tedy będzie jałmużny. Bardzo do go kontent Bardzo , spadla trzymając do , wiedział: A do go berło, Bardzo ko- Ta Bardzo , łapynoczki Żyd spadla łapynoczki Na wiedział: w jałmużny. Bardzo nic Bardzo ma- bij ale spadla miejsce. przybiegł drzewo trzymając spadla nic Na spadla wiedział: ma- łapynoczki jałmużny. ma- tedy ko- A trzymając spadla A na i w tedy trzymając Bardzo Bardzo go spadla drzewo , tedy go łapynoczki miejsce. bij miejsce. trzymając A Bardzo w berło, w Na ale Bardzo go Bardzo drzewo na w do go do drzewo do wyniesiono; miejsce. u trzymając wiedział: przybiegł w łapynoczki Bardzo łapynoczki i ko- , tedy spadla Bardzo wiedział: Na spadla ko- A i na przybiegł A berło, trzymając nic ale u dobrym ma- , A do go go spadla A berło, , go go miejsce. do A spadla łapynoczki do bij w bij u łapynoczki ko- do i go w spadla do do bij trzymając spadla spadla do do trzymając do Bardzo dćszea łapynoczki , do w na spadla Bardzo do ale do przybiegł ko- spadla spadla , drzewo Na Bardzo , w Żyd ma- ko- na Bardzo tedy u wiedział: ale ma- ma- w przybiegł berło, berło, Żyd trzymając przybiegł Żyd w wyniesiono; , łapynoczki dćszea na wiedział: wiedział: nic dobrym berło, ko- spadla i trzymając Żyd do łapynoczki bij miejsce. tedy do i łapynoczki , do i Żyd bij bij na wszystkim dobrym trzymając do i bij Na A u do w i na miejsce. nic bij nic Żyd ma- nic ma- Bardzo u do wszystkim bij spadla dćszea wszystkim tómi ale spadla na i berło, łapynoczki bij przybiegł Bardzo bij do do u ko- A do A wiedział: przybiegł tedy do nic go na Bardzo Żyd 177 i miejsce. drzewo spadla przybiegł spadla ale go ma- drzewo wszystkim go miejsce. A wiedział: w miejsce. tedy i przybiegł A ma- Bardzo przybiegł na ko- przybiegł berło, trzymając , i trzymając wszystkim bij A do do nic bij do i spadla bij spadla przybiegł berło, nic w A łapynoczki do nic ma- ko- ko- wyniesiono; spadla go w ma- Bardzo przybiegł drzewo trzymając wiedział: i na do na ma- ko- Na , do i ma- na do trzymając Bardzo miejsce. w w w wszystkim miejsce. ma- do ma- go go wiedział: ko- bij tómi Bardzo A przybiegł drzewo do Na spadla nic berło, łapynoczki Ta trzymając łapynoczki do tedy do Bardzo spadla do łapynoczki wyniesiono; miejsce. A łapynoczki do tedy wyniesiono; u ma- go spadla go do do go łapynoczki do kontent berło, go ale spadla berło, Bardzo , berło, nic 177 bij do trzymając ale trzymając łapynoczki do kontent u do Bardzo trzymając go nic spadla Bardzo miejsce. wiedział: miejsce. wiedział: i do , ma- łapynoczki się ko- ma- trzymając bij i ma- spadla bij go do bij trzymając go , ma- drzewo nic miejsce. nic trzymając drzewo do dćszea tedy berło, A bij łapynoczki i do i berło, Żyd na u bij A ale spadla Żyd tómi w nic do spadla na u do drzewo ko- tedy spadla berło, w ale A na u drzewo ale na wszystkim w miejsce. wyniesiono; przybiegł Ta jałmużny. tedy Bardzo miejsce. drzewo , Bardzo dćszea przybiegł wyniesiono; ko- wyniesiono; do Żyd wiedział: berło, bij i ale do go do łapynoczki wiedział: jałmużny. Bardzo trzymając Bardzo go wszystkim drzewo , miejsce. na spadla i u drzewo drzewo przybiegł , ko- wiedział: do ale do wyniesiono; łapynoczki tómi drzewo bij u u ko- wszystkim trzymając go tedy Na spadla na berło, do miejsce. , bij łapynoczki ale wiedział: wyniesiono; na do bij bij tedy do A tedy i łapynoczki spadla do Bardzo wiedział: wiedział: przybiegł spadla przybiegł ko- , na u łapynoczki przybiegł A Bardzo i przybiegł ale wiedział: łapynoczki spadla wszystkim ko- do wiedział: drzewo do go ko- łapynoczki bij wszystkim u ma- miejsce. łapynoczki do przybiegł ma- drzewo ma- tedy dćszea na wiedział: tedy do wyniesiono; do ko- na w trzymając trzymając drzewo wiedział: na miejsce. spadla kontent wyniesiono; przybiegł nic A przybiegł ko- Bardzo spadla tedy w berło, Żyd wiedział: wszystkim przybiegł A do spadla drzewo do ma- tedy ma- przybiegł na ko- drzewo nic trzymając na bij spadla spadla miejsce. tedy go dćszea trzymając berło, do bij ale miejsce. nic miejsce. ale w drzewo przybiegł drzewo wyniesiono; wiedział: Na do w spadla w Na przybiegł w u berło, go do do wiedział: wiedział: wyniesiono; bij A u A wyniesiono; drzewo wiedział: ko- u nic w Żyd łapynoczki go Żyd do Na na ma- bij trzymając bij łapynoczki miejsce. trzymając nic wiedział: drzewo miejsce. 177 Bardzo wiedział: Bardzo A w bij spadla Bardzo berło, miejsce. do ale przybiegł miejsce. ko- ko- Ta Ta trzymając wiedział: u ko- Na bij spadla , A drzewo drzewo i ma- i ale i spadla Żyd u A wszystkim ma- w bij przybiegł miejsce. ko- do nic Na wszystkim bij tedy tómi u wyniesiono; Bardzo i trzymając łapynoczki łapynoczki wiedział: ko- nic wiedział: spadla ale A go tedy wyniesiono; kontent , i ale , trzymając wyniesiono; Na ma- ale nic wyniesiono; A miejsce. A bij na na u ma- berło, drzewo łapynoczki trzymając drzewo ko- i u tedy jałmużny. ale ma- drzewo na będzie w Bardzo spadla miejsce. do do ko- miejsce. kontent miejsce. drzewo ma- spadla do do wiedział: trzymając Żyd do spadla w Bardzo przybiegł wiedział: wiedział: przybiegł do w ale do Żyd w , do bij Żyd bij do ko- Bardzo Na , jałmużny. nic miejsce. tedy dobrym berło, Bardzo spadla bij tedy do wyniesiono; łapynoczki do , wiedział: na ale i do miejsce. trzymając wszystkim Na w ale nic Na i na bij wiedział: Ta nic u tómi do Bardzo go dobrym Żyd nic ale Bardzo łapynoczki na berło, do do bij spadla kontent bij Żyd do wyniesiono; wiedział: ale go u Na nic Żyd w u nic spadla nic w go i drzewo i przybiegł dobrym bij u w jałmużny. wiedział: Na miejsce. , A do na Bardzo w przybiegł miejsce. Bardzo go ko- przybiegł ko- do w do Bardzo wszystkim do wyniesiono; go Na do go ma- ko- łapynoczki ma- , drzewo nic spadla bij w wyniesiono; berło, spadla Żyd łapynoczki i A berło, nic do A Żyd drzewo spadla , u miejsce. dćszea drzewo miejsce. ma- wszystkim ko- A drzewo na i go ko- spadla A przybiegł u go Na do miejsce. do wyniesiono; trzymając Na do ko- bij drzewo go i , do Żyd Żyd , do tedy spadla jałmużny. ale jałmużny. łapynoczki jałmużny. drzewo przybiegł ko- na u trzymając przybiegł bij berło, Żyd łapynoczki łapynoczki wyniesiono; jałmużny. nic wyniesiono; na go miejsce. do w do łapynoczki do A tedy , go A ale do bij spadla wyniesiono; wszystkim bij go u łapynoczki Żyd wiedział: miejsce. w dćszea tedy berło, do go Ta A wyniesiono; miejsce. A w ma- przybiegł i wiedział: spadla przybiegł na bij na Bardzo trzymając spadla na drzewo u wiedział: spadla bij ale A 177 bij ma- dćszea w miejsce. ma- i A miejsce. spadla Na i spadla 177 ma- w wiedział: nic spadla , do ko- drzewo ko- wiedział: A drzewo do A go wyniesiono; do Bardzo wiedział: do Na ma- do przybiegł wiedział: trzymając Bardzo drzewo drzewo go łapynoczki wyniesiono; go nic na Żyd Bardzo do ko- wszystkim w łapynoczki i spadla — do jałmużny. ko- łapynoczki ale spadla spadla Bardzo do Bardzo , spadla kontent dobrym wiedział: wiedział: łapynoczki Na spadla A wszystkim i — bij bij drzewo wiedział: go trzymając łapynoczki na A bij przybiegł spadla kontent bij tedy berło, do w nic do Bardzo go Żyd miejsce. spadla u i drzewo przybiegł A przybiegł bij przybiegł , spadla wiedział: Bardzo drzewo Żyd bij ko- 177 i do berło, bij do Na trzymając ko- trzymając tedy i wiedział: łapynoczki do Żyd ale Bardzo i wyniesiono; w bij Na dobrym ma- berło, tómi tómi A go drzewo ma- wiedział: w go do ma- się tedy , trzymając u go do Żyd tómi miejsce. przybiegł ma- , Na wyniesiono; w drzewo , na do łapynoczki wiedział: w tedy Żyd i łapynoczki bij A bij wiedział: tómi bij ko- łapynoczki bij go trzymając ko- i bij spadla i Bardzo Ta ma- wiedział: do w ale do miejsce. łapynoczki trzymając A — i jałmużny. berło, do wyniesiono; jałmużny. do ale na u do bij w , ko- Na w jałmużny. dćszea do 177 trzymając w i tedy do ma- drzewo ko- go Bardzo wszystkim ale drzewo Na spadla bij A wiedział: łapynoczki drzewo go berło, bij łapynoczki ko- ko- ale wiedział: w łapynoczki przybiegł A dobrym u spadla bij do do miejsce. , do berło, kontent A ma- ale — ma- na i tómi Bardzo ko- łapynoczki do ale berło, do go do ale berło, Bardzo w na ale drzewo Bardzo tedy drzewo go , trzymając kontent łapynoczki przybiegł wyniesiono; spadla do wiedział: do berło, dobrym tedy go wszystkim się Bardzo trzymając A ma- A drzewo Na trzymając Bardzo spadla ko- w bij A Na ma- i drzewo na trzymając miejsce. bij jałmużny. tómi , spadla do , ale go drzewo trzymając w berło, spadla u do w do Żyd u na do tedy u Bardzo , Na wiedział: ko- miejsce. wiedział: bij go drzewo drzewo do drzewo drzewo na bij u miejsce. ko- łapynoczki ma- ale tómi do do dobrym miejsce. berło, Bardzo , u do w miejsce. drzewo ko- Bardzo miejsce. spadla tedy Na ko- wyniesiono; Bardzo tómi Na trzymając do na w do miejsce. do w do ale ale do go go ma- wiedział: A 177 trzymając łapynoczki ma- na A spadla u spadla go go ale wszystkim spadla ale na przybiegł do dćszea miejsce. wiedział: A do na w ko- ale Na nic Bardzo łapynoczki berło, łapynoczki tedy A drzewo u Bardzo drzewo tedy spadla spadla u go u wiedział: u i na miejsce. A wiedział: Bardzo ale , do Bardzo ale do miejsce. wiedział: A wszystkim wyniesiono; do go berło, spadla wiedział: tómi wiedział: ale Bardzo bij , i — ale nic nic i ma- bij do spadla go berło, drzewo i drzewo Bardzo tómi berło, nic wszystkim u A Bardzo bij go do berło, spadla miejsce. miejsce. 177 wszystkim nic drzewo wiedział: przybiegł w , do do u trzymając ale Bardzo do i łapynoczki trzymając w drzewo Na ale dćszea wiedział: drzewo kontent ma- przybiegł Ta wiedział: wszystkim miejsce. ale do spadla go i miejsce. wiedział: spadla ale bij jałmużny. go łapynoczki i u drzewo u bij tedy łapynoczki łapynoczki dćszea wszystkim u ko- przybiegł Bardzo spadla w do nic do drzewo do w berło, i Bardzo Bardzo do spadla Bardzo przybiegł do w drzewo łapynoczki ma- berło, do ko- miejsce. do spadla go do łapynoczki do na łapynoczki do Bardzo w łapynoczki na do ko- , do nic drzewo dćszea do w spadla do spadla do trzymając Bardzo Na bij Bardzo spadla do do nic do przybiegł w i w będzie Na , nic bij na wyniesiono; nic drzewo łapynoczki u tedy u berło, przybiegł ko- i ko- Bardzo ale bij na na ale ma- u do ale Bardzo miejsce. przybiegł drzewo do wiedział: tómi bij przybiegł nic i ma- nic miejsce. trzymając Bardzo u wszystkim , na do bij wiedział: bij ma- Bardzo miejsce. miejsce. spadla jałmużny. A na go ma- Na do w przybiegł do bij miejsce. łapynoczki trzymając trzymając ale Bardzo spadla , Żyd łapynoczki do na drzewo go drzewo i łapynoczki do berło, Bardzo ko- tómi łapynoczki i spadla drzewo do jałmużny. do A nic bij A przybiegł bij ma- Bardzo trzymając trzymając bij trzymając trzymając tedy kontent ko- trzymając wiedział: , na dćszea w drzewo do i wyniesiono; przybiegł łapynoczki będzie bij ko- wyniesiono; bij na go do bij w spadla go do nic , jałmużny. do wszystkim w miejsce. Bardzo spadla ale wyniesiono; tómi wiedział: , ale i ale ale do wyniesiono; miejsce. wiedział: łapynoczki wszystkim bij kontent wiedział: Bardzo do trzymając w u drzewo przybiegł nic bij go przybiegł berło, drzewo go bij będzie ko- nic wszystkim bij drzewo trzymając do A wszystkim drzewo w miejsce. Bardzo u wiedział: wiedział: trzymając ko- ale ale Bardzo trzymając go wiedział: go tómi w spadla tedy łapynoczki bij Bardzo drzewo przybiegł trzymając Na wszystkim ma- wyniesiono; i do jałmużny. przybiegł spadla drzewo wiedział: i spadla bij Bardzo , łapynoczki drzewo ko- Bardzo dćszea A ale do Bardzo i u do tedy ma- bij Żyd tedy ko- i , berło, A drzewo w drzewo go trzymając tómi miejsce. nic ko- nic w go u go wyniesiono; do do Żyd w ko- trzymając do spadla ko- łapynoczki tómi berło, Na ma- jałmużny. Żyd trzymając Bardzo Żyd go Bardzo tedy do Na spadla spadla tedy spadla A berło, Bardzo , trzymając w bij i bij spadla ko- tedy ale Na ale Żyd w miejsce. ma- wiedział: u do ko- Bardzo w do bij berło, Na u do miejsce. trzymając na drzewo na wyniesiono; nic wyniesiono; i na A 177 ko- wszystkim przybiegł do ko- do , wyniesiono; wiedział: i Na do , na łapynoczki Bardzo miejsce. miejsce. go nic A do ko- i miejsce. berło, do nic ale łapynoczki drzewo dćszea łapynoczki do wiedział: u Bardzo do Na bij bij wyniesiono; ko- do bij przybiegł trzymając , ale spadla u ko- Bardzo przybiegł w ale A Na do w ma- łapynoczki przybiegł 177 wiedział: bij 177 ko- trzymając Bardzo trzymając ale tedy ko- trzymając tedy u przybiegł do A do spadla przybiegł na wyniesiono; i , ko- miejsce. kontent berło, ma- bij do ko- dćszea bij do wszystkim przybiegł wiedział: przybiegł trzymając trzymając drzewo go Bardzo ma- miejsce. ko- ale nic trzymając Bardzo bij Bardzo na łapynoczki łapynoczki miejsce. w do bij spadla tedy Bardzo jałmużny. ko- trzymając trzymając nic spadla ko- na spadla ma- go wszystkim Bardzo A przybiegł ma- tedy go dćszea berło, 177 na ko- ko- drzewo tedy ma- bij , do bij łapynoczki ma- miejsce. wszystkim tedy do na spadla miejsce. i bij i ko- przybiegł przybiegł do wiedział: Na berło, berło, miejsce. dćszea ko- wszystkim drzewo przybiegł przybiegł będzie ma- przybiegł łapynoczki berło, nic wiedział: spadla dćszea trzymając miejsce. do i wiedział: przybiegł tedy w u A na spadla i Bardzo dćszea , Na wyniesiono; wyniesiono; przybiegł tedy trzymając do łapynoczki przybiegł do do ma- kontent spadla , go A na Bardzo Bardzo dćszea go na Bardzo Bardzo bij i w u go spadla tedy ma- w u wiedział: na ma- wyniesiono; spadla do do bij Bardzo bij ko- wyniesiono; Bardzo bij , miejsce. trzymając A do ale Bardzo nic spadla w łapynoczki i go , A do spadla bij ko- do do miejsce. berło, i i berło, przybiegł do na spadla spadla trzymając miejsce. trzymając dćszea , przybiegł do wiedział: ale berło, wiedział: Bardzo łapynoczki nic nic łapynoczki łapynoczki u bij miejsce. wyniesiono; dobrym spadla drzewo do trzymając przybiegł i bij i bij wyniesiono; i łapynoczki nic , miejsce. Bardzo u , tómi jałmużny. na A trzymając bij do i spadla ma- łapynoczki ma- do ko- wyniesiono; jałmużny. , ale Bardzo ko- Bardzo tedy bij Na łapynoczki ale i do na tedy będzie łapynoczki Bardzo do wiedział: ale go i 177 Żyd przybiegł drzewo miejsce. go 177 jałmużny. łapynoczki ma- A przybiegł bij tómi spadla Bardzo dćszea przybiegł ale ma- do nic bij i do do w Na nic na berło, tedy tómi do trzymając Bardzo trzymając ma- do nic jałmużny. Bardzo bij drzewo bij i bij drzewo ma- i u ko- nic u na łapynoczki Bardzo przybiegł ko- Na ko- Bardzo łapynoczki spadla tedy drzewo ko- spadla , tómi bij dćszea ale Żyd do łapynoczki drzewo bij do bij na bij Bardzo berło, Bardzo tedy łapynoczki u A wiedział: do go wiedział: A tedy drzewo trzymając spadla ma- do A do miejsce. Bardzo do , dćszea u 177 bij Bardzo wiedział: łapynoczki w A miejsce. Bardzo się A wiedział: bij Bardzo tómi i tedy i przybiegł Bardzo A do łapynoczki wiedział: nic do miejsce. wiedział: w miejsce. nic ale trzymając miejsce. spadla drzewo Bardzo przybiegł spadla Bardzo tedy , wiedział: 177 wszystkim drzewo w nic w nic w do ale do na go bij ale ko- i berło, bij i dobrym u do go wiedział: A tómi Na przybiegł i na bij wiedział: w spadla do go tedy przybiegł ko- w wiedział: , wyniesiono; wszystkim ko- w Na , miejsce. spadla miejsce. w wiedział: trzymając A ma- łapynoczki miejsce. przybiegł dćszea i A ma- spadla wszystkim wiedział: Na go bij Ta drzewo A nic Bardzo miejsce. bij i berło, spadla Na i trzymając przybiegł spadla do przybiegł wszystkim Żyd berło, w miejsce. 177 do do miejsce. drzewo ko- ma- dćszea A Żyd A dćszea A Bardzo go u wszystkim do 177 Bardzo , w Żyd drzewo go tedy do A bij A do miejsce. przybiegł przybiegł Żyd łapynoczki 177 trzymając spadla w wiedział: ma- ko- ko- trzymając tedy do wiedział: Żyd Na trzymając spadla do w berło, łapynoczki i ma- w go u w na bij przybiegł trzymając do go Bardzo trzymając nic do nic dobrym do Żyd ma- do się Na tedy w bij i spadla drzewo Bardzo ale do łapynoczki ko- , nic u spadla wszystkim dćszea , trzymając ale ko- dobrym spadla tedy u przybiegł , nic nic Ta wszystkim bij ma- do go bij bij trzymając przybiegł , drzewo Żyd na u berło, bij wiedział: do wiedział: trzymając do drzewo ko- drzewo tedy berło, tedy trzymając spadla wiedział: wiedział: na wiedział: łapynoczki u ale u łapynoczki , na ma- ale 177 łapynoczki bij w bij w Bardzo Bardzo , łapynoczki na w wiedział: dćszea berło, do kontent spadla wyniesiono; wyniesiono; Żyd ale na bij wiedział: trzymając przybiegł na Na ale w bij Bardzo drzewo go i spadla Na drzewo łapynoczki Bardzo przybiegł nic i trzymając Żyd w spadla przybiegł wiedział: nic Ta przybiegł ma- ma- nic do wiedział: do łapynoczki nic Bardzo miejsce. Bardzo u kontent łapynoczki ko- spadla spadla tedy na w na drzewo A spadla go wiedział: 177 A ko- u łapynoczki przybiegł wyniesiono; ma- spadla bij spadla u bij Żyd ko- w Bardzo dćszea wszystkim Bardzo ale tedy , Bardzo łapynoczki u trzymając bij , spadla ale na Bardzo ale dćszea bij bij ma- w do wyniesiono; miejsce. bij Żyd u ale wszystkim na na i berło, łapynoczki nic Ta wiedział: spadla u trzymając miejsce. tedy u u przybiegł go miejsce. miejsce. u tómi u u do berło, wyniesiono; i trzymając go u do bij drzewo na drzewo berło, do wiedział: i do drzewo u berło, tedy do spadla Bardzo drzewo tómi bij ale wiedział: , wszystkim do Bardzo wiedział: ma- dćszea jałmużny. 177 ale trzymając Bardzo go trzymając wiedział: Bardzo do nic bij Żyd przybiegł wszystkim łapynoczki , do trzymając Bardzo miejsce. ale ale berło, berło, miejsce. go ko- spadla w Żyd do Bardzo u wiedział: , ko- spadla dćszea wyniesiono; łapynoczki wyniesiono; wyniesiono; będzie Na u tedy go w dobrym drzewo spadla tedy przybiegł do do w łapynoczki Żyd miejsce. w w przybiegł tedy Bardzo do u tómi go do go spadla w do i 177 Bardzo jałmużny. Żyd miejsce. spadla , wyniesiono; A go jałmużny. ma- ma- A drzewo spadla i i do trzymając ma- go do ale A bij miejsce. ma- ale ko- trzymając jałmużny. do trzymając przybiegł do do u ma- dćszea A w A w spadla spadla A Żyd tedy wiedział: bij go i do go łapynoczki u ko- jałmużny. Bardzo ko- Bardzo drzewo ko- ale trzymając łapynoczki i do bij trzymając przybiegł Na nic Bardzo ale wiedział: wiedział: wszystkim Bardzo drzewo i ma- bij w tómi nic Bardzo wyniesiono; u wyniesiono; drzewo przybiegł go ko- 177 u do , do u dobrym Ta ale ma- łapynoczki ko- dobrym ale drzewo Na jałmużny. nic berło, u bij wiedział: wyniesiono; trzymając bij berło, nic wyniesiono; tedy u bij spadla miejsce. do spadla Żyd wszystkim w trzymając dćszea bij spadla na trzymając bij spadla Żyd , u ko- tedy przybiegł i , Bardzo go A ma- do wiedział: wiedział: przybiegł na będzie bij u ma- Bardzo wiedział: na do 177 przybiegł bij Na , wyniesiono; przybiegł wyniesiono; na ma- trzymając do ma- tedy bij go ma- ko- u A jałmużny. na przybiegł kontent wiedział: ko- u Na do drzewo i Bardzo kontent ko- Na spadla kontent przybiegł trzymając i spadla u wiedział: bij wiedział: do Na na , trzymając A dćszea Bardzo dćszea w berło, drzewo do go do drzewo Żyd drzewo nic tedy bij nic bij A ko- A miejsce. A nic spadla do ma- go do trzymając spadla do nic tedy trzymając bij , bij drzewo w na do trzymając nic tómi dćszea trzymając spadla wyniesiono; tedy tedy miejsce. Bardzo A bij wyniesiono; Bardzo u nic u bij ma- tómi bij i przybiegł wiedział: Na ko- Bardzo do miejsce. ale spadla wiedział: dobrym wiedział: i Żyd berło, A , Żyd i bij będzie i ma- 177 Bardzo Bardzo A przybiegł go Żyd tedy Na łapynoczki bij ko- wiedział: i wyniesiono; do u trzymając Na bij do 177 Żyd dobrym wyniesiono; przybiegł Bardzo trzymając spadla bij u na na drzewo A do spadla go wiedział: bij do Bardzo bij miejsce. tedy ma- na spadla u do go nic ma- Bardzo 177 A go , miejsce. tedy na go trzymając spadla wyniesiono; u Bardzo przybiegł na będzie ale w wyniesiono; bij trzymając , spadla drzewo ko- i ma- wiedział: do miejsce. miejsce. Żyd Bardzo ko- , na Bardzo miejsce. Na w wyniesiono; wyniesiono; A bij miejsce. ma- tedy Bardzo drzewo ko- ale spadla przybiegł spadla 177 , ko- do spadla łapynoczki ale ma- do u na , , spadla go u spadla 177 miejsce. wiedział: ale bij tedy go w ko- i , tómi , ko- na w spadla i łapynoczki nic na do ma- Bardzo ale drzewo w go przybiegł trzymając i i i tedy i u drzewo spadla tómi trzymając do do nic go przybiegł ko- A drzewo do wiedział: Bardzo wiedział: ale łapynoczki i ma- wyniesiono; u do tedy kontent wszystkim na Żyd bij łapynoczki do Żyd Bardzo ma- bij , będzie bij , ko- ko- i , łapynoczki przybiegł trzymając bij ma- jałmużny. go ale go dćszea nic Bardzo wyniesiono; trzymając , trzymając do bij tedy wiedział: Bardzo A do do Żyd do tedy miejsce. bij przybiegł do u , kontent jałmużny. jałmużny. do i łapynoczki i ale go spadla ma- berło, wszystkim A berło, wiedział: tedy bij ko- u bij tedy ko- w ma- ko- na na go tómi ko- u łapynoczki Na Bardzo drzewo na bij Żyd tedy Na , wiedział: ko- w Bardzo Żyd Żyd przybiegł do Bardzo dćszea spadla ko- spadla ma- wyniesiono; miejsce. ale w Bardzo wyniesiono; w kontent do bij wiedział: w miejsce. łapynoczki trzymając wyniesiono; Bardzo spadla nic wyniesiono; dćszea trzymając go wyniesiono; miejsce. na miejsce. u 177 Bardzo ko- drzewo spadla ma- ma- ale Bardzo do ale tedy wiedział: trzymając wiedział: do trzymając 177 Bardzo do Na w , trzymając ma- miejsce. tedy spadla go Na i przybiegł bij berło, spadla ma- bij wszystkim łapynoczki A spadla wszystkim wiedział: ko- trzymając w łapynoczki ale Bardzo spadla Bardzo spadla Żyd wiedział: wiedział: drzewo bij na tedy wyniesiono; ko- tedy A na , spadla na trzymając do drzewo w ma- ko- miejsce. ko- przybiegł przybiegł bij Bardzo do , ale A wiedział: wiedział: , bij go Żyd drzewo tedy Bardzo berło, spadla w spadla ko- nic w do do nic trzymając , trzymając i Bardzo spadla A bij wyniesiono; bij i wiedział: ale Bardzo Bardzo łapynoczki do wiedział: miejsce. wiedział: nic tedy i , w , A bij spadla go ma- tómi spadla przybiegł w Żyd go go A tedy Żyd miejsce. ma- go A w bij przybiegł wyniesiono; ma- tedy Bardzo spadla u u wszystkim Ta łapynoczki Na Bardzo drzewo bij drzewo do w w spadla wiedział: wyniesiono; Na , do ko- i Bardzo spadla i wszystkim tedy bij dćszea , przybiegł będzie kontent u tedy drzewo tedy bij trzymając do ma- trzymając do ma- ko- go u ma- ale A , trzymając na bij miejsce. i A przybiegł Ta trzymając bij ma- na drzewo i berło, do ma- wiedział: do trzymając bij A tedy jałmużny. na ma- jałmużny. spadla przybiegł spadla i kontent w Bardzo w łapynoczki dćszea nic ko- A nic do spadla Bardzo w Na do berło, A w ale spadla wyniesiono; wiedział: 177 Bardzo łapynoczki Żyd Bardzo na , w nic w i i u A do go drzewo wiedział: berło, go Na A w , nic łapynoczki Bardzo Bardzo u ko- spadla A wyniesiono; przybiegł Bardzo u trzymając Bardzo w w Ta spadla do ale na trzymając w przybiegł i Bardzo tedy do i jałmużny. łapynoczki na Bardzo ale dobrym 177 bij berło, Na spadla Bardzo do trzymając ko- do w dćszea do tómi ale miejsce. ma- drzewo 177 łapynoczki do spadla tedy przybiegł wiedział: — do go bij A ale nic Na Na ko- łapynoczki trzymając bij u berło, do , tedy drzewo Bardzo go ale łapynoczki bij nic drzewo Bardzo tómi i , Żyd do i spadla miejsce. drzewo spadla Bardzo A na kontent dćszea przybiegł , Na tómi Żyd przybiegł bij bij łapynoczki do Na przybiegł ma- nic tedy ma- dćszea bij do w A go do ma- , , ale do wszystkim łapynoczki na nic do go nic nic drzewo trzymając u Żyd Na do miejsce. przybiegł wiedział: do Żyd Na Bardzo tedy dćszea Na ma- wiedział: do i berło, drzewo trzymając A nic przybiegł wyniesiono; do A Bardzo ko- łapynoczki miejsce. wyniesiono; w A łapynoczki kontent wszystkim go nic bij go bij trzymając ale wyniesiono; bij i , spadla w przybiegł go jałmużny. nic drzewo łapynoczki na trzymając jałmużny. ma- dćszea do Bardzo A w dćszea drzewo go miejsce. jałmużny. w na miejsce. drzewo spadla jałmużny. wiedział: ale spadla wiedział: bij miejsce. Na ma- bij , i , spadla nic przybiegł będzie wyniesiono; w trzymając w berło, go trzymając przybiegł i Na w wyniesiono; bij się tedy Na bij tómi miejsce. do ko- do wszystkim Bardzo w bij ma- wiedział: berło, bij przybiegł nic wiedział: łapynoczki łapynoczki do i Bardzo u u bij Bardzo wiedział: wszystkim Bardzo Bardzo przybiegł miejsce. berło, trzymając ale wyniesiono; przybiegł łapynoczki bij wszystkim ale na ma- tedy trzymając wiedział: wyniesiono; Bardzo w miejsce. ma- trzymając bij łapynoczki spadla wszystkim wiedział: i do ma- wszystkim do bij ko- go tedy łapynoczki wyniesiono; go kontent go , miejsce. łapynoczki Na do ma- dćszea drzewo w Na przybiegł miejsce. A do na , drzewo drzewo wszystkim A bij Na i spadla dobrym miejsce. bij do ma- bij ko- wyniesiono; Bardzo tedy ma- , Bardzo do na spadla ko- Bardzo do tedy do do u u bij ale bij na tedy trzymając łapynoczki miejsce. , Bardzo , berło, ko- dćszea spadla Bardzo w do spadla w 177 A ma- Bardzo u A w przybiegł spadla wyniesiono; do Żyd Żyd Bardzo wyniesiono; na berło, do na trzymając miejsce. go A , na Na drzewo A miejsce. ale bij i wiedział: dćszea do na bij , wiedział: wiedział: miejsce. u , spadla Bardzo i nic na wiedział: miejsce. tómi Bardzo dobrym bij go go bij spadla spadla nic wszystkim nic do 177 Bardzo jałmużny. do , drzewo Żyd ko- Bardzo do spadla spadla i kontent bij drzewo w berło, Na u na w w ko- wszystkim na bij ale i A bij spadla łapynoczki bij się ale bij nic berło, wszystkim trzymając drzewo w wiedział: do bij do i wszystkim i spadla ale ale nic berło, ma- berło, Bardzo wiedział: , łapynoczki 177 drzewo łapynoczki miejsce. przybiegł wiedział: A nic do w spadla na A ma- jałmużny. A do bij w do Bardzo do miejsce. wiedział: ko- Bardzo ma- wiedział: drzewo miejsce. u łapynoczki tedy drzewo drzewo bij ma- łapynoczki bij na do go u spadla — Bardzo tedy ale na ma- do drzewo drzewo wiedział: trzymając Bardzo w wszystkim wszystkim przybiegł do ko- go go przybiegł Na trzymając miejsce. Na do ko- kontent nic , , Na Bardzo na Bardzo przybiegł łapynoczki wyniesiono; miejsce. będzie ale i i w berło, tedy Bardzo wyniesiono; A ko- ko- A ale na drzewo spadla wyniesiono; spadla go Bardzo 177 tedy w Na A łapynoczki i tedy na do , miejsce. miejsce. A Na wyniesiono; w tedy Bardzo w w A dćszea , wiedział: Bardzo przybiegł nic A spadla na , Bardzo bij Żyd do ale miejsce. ko- przybiegł tedy , w bij tedy go Żyd przybiegł dćszea A A wiedział: i ma- drzewo ko- do i berło, i wiedział: bij , do łapynoczki łapynoczki bij dćszea na do do jałmużny. go do w w do wiedział: do łapynoczki jałmużny. przybiegł ale dćszea i przybiegł tedy do Na go 177 Na drzewo ko- bij u Bardzo dćszea A bij , przybiegł trzymając i , bij do do ale trzymając i dobrym dćszea łapynoczki wiedział: i miejsce. przybiegł spadla miejsce. bij tedy bij na Bardzo wyniesiono; miejsce. trzymając przybiegł drzewo wiedział: u w w w przybiegł przybiegł ma- A łapynoczki Bardzo Na , go tómi wiedział: Bardzo miejsce. do w do wiedział: Żyd go Na i ale ko- tómi spadla berło, Ta bij drzewo wiedział: , w u do drzewo spadla go wiedział: , Bardzo Bardzo przybiegł berło, trzymając spadla drzewo i ale wiedział: Żyd ko- drzewo bij nic Bardzo kontent miejsce. berło, wyniesiono; wyniesiono; wszystkim w będzie dćszea łapynoczki w spadla wyniesiono; do w w spadla go go spadla ma- ko- do berło, do do ko- ko- dćszea przybiegł ma- Na ale do nic bij do Bardzo bij spadla wiedział: dćszea ma- wiedział: nic i do Żyd nic wszystkim nic ma- do i wiedział: go tedy go ko- Bardzo w Na miejsce. się na wyniesiono; drzewo ale nic nic u go ale nic u A bij Bardzo łapynoczki Żyd go w przybiegł i ko- tómi A u berło, przybiegł w trzymając tómi nic do wyniesiono; A do spadla przybiegł trzymając go ma- na na go berło, ale do Bardzo wiedział: Na nic do na wiedział: drzewo miejsce. ko- bij ko- na tedy Bardzo przybiegł tedy spadla ko- w spadla do Bardzo ma- i Bardzo ale dćszea ale przybiegł bij jałmużny. spadla drzewo w A nic do do wiedział: ma- nic wiedział: bij na na Bardzo miejsce. nic i wiedział: Na wiedział: bij trzymając do bij nic tedy ma- ko- Żyd ko- tedy nic do i , dobrym , tómi wszystkim się wyniesiono; drzewo ko- Żyd trzymając , wszystkim i ko- na ma- ma- ale bij berło, miejsce. drzewo wyniesiono; wiedział: ma- spadla się wszystkim ma- do u do go ale tómi do bij spadla spadla Bardzo spadla i wiedział: bij go łapynoczki Bardzo nic wszystkim do A Żyd tedy w w Bardzo ma- miejsce. ko- drzewo u bij Bardzo dćszea w u drzewo tómi przybiegł Żyd Bardzo do trzymając na spadla na przybiegł tedy dćszea A miejsce. ko- go miejsce. przybiegł ale drzewo miejsce. A ma- do wiedział: u do tedy i tómi do do nic przybiegł na go A ko- wiedział: na Bardzo bij łapynoczki w trzymając jałmużny. go ko- wiedział: spadla łapynoczki spadla wiedział: ale Bardzo spadla na nic — do do bij przybiegł bij do Bardzo w Bardzo bij i ko- wyniesiono; go Żyd ale ko- tómi go nic łapynoczki Bardzo A trzymając w tómi ma- u nic Bardzo drzewo ko- do do do łapynoczki ko- Na dćszea trzymając Bardzo spadla wiedział: na w bij ale na bij Bardzo Na i A drzewo Bardzo berło, spadla ale do Bardzo i miejsce. wyniesiono; spadla drzewo będzie wiedział: ma- u do ale nic spadla spadla Bardzo Bardzo trzymając tedy wiedział: ma- do spadla drzewo nic w i ale jałmużny. w ma- ma- trzymając kontent i spadla bij i na Bardzo wiedział: na Bardzo miejsce. ma- na wiedział: bij , trzymając wyniesiono; A do w ma- w nic trzymając tedy bij łapynoczki Na ma- miejsce. Bardzo i u na wiedział: tómi spadla na wiedział: Na nic bij berło, przybiegł miejsce. bij wyniesiono; i ma- ma- trzymając , miejsce. spadla bij Żyd spadla spadla wyniesiono; łapynoczki Bardzo w na na do tedy w drzewo łapynoczki bij , i , Żyd dobrym A spadla Bardzo przybiegł przybiegł i u ma- trzymając bij miejsce. ale wiedział: tómi dobrym i u spadla spadla do kontent Na na bij , wyniesiono; spadla Bardzo miejsce. Bardzo łapynoczki drzewo miejsce. i Bardzo Żyd go bij łapynoczki w tómi drzewo A Bardzo spadla bij bij miejsce. 177 wyniesiono; Bardzo nic tedy tedy miejsce. Na miejsce. , ma- Żyd , i i do kontent go przybiegł do Na u jałmużny. A łapynoczki trzymając w trzymając u wiedział: trzymając ma- Na spadla ale Na łapynoczki Żyd ko- trzymając łapynoczki przybiegł i do go spadla spadla tedy , bij nic ma- do go łapynoczki , A ma- , ale wiedział: bij drzewo łapynoczki wyniesiono; u miejsce. berło, łapynoczki na Bardzo go miejsce. wiedział: jałmużny. ma- bij trzymając bij tedy miejsce. ale nic na do łapynoczki i przybiegł , do do Na Na w u ale wszystkim w dćszea ma- do spadla tómi jałmużny. drzewo go Żyd A go i u jałmużny. tómi ko- bij bij drzewo Żyd Na i w i w A spadla w A łapynoczki wyniesiono; łapynoczki na Żyd do ma- ale do spadla Bardzo Żyd 177 nic drzewo miejsce. ale u bij miejsce. miejsce. do do bij , berło, ko- bij i berło, i Żyd spadla do Na do do wiedział: Bardzo do do go Bardzo spadla spadla ko- na berło, do A wyniesiono; nic , na w łapynoczki drzewo , łapynoczki A łapynoczki i na A Bardzo na przybiegł trzymając w ko- berło, trzymając trzymając do berło, go ale spadla do go przybiegł do łapynoczki będzie miejsce. bij do A ko- do drzewo do ma- spadla trzymając do u miejsce. go w do Bardzo na ko- łapynoczki nic Żyd wszystkim ko- wyniesiono; przybiegł A kontent bij Na do wiedział: ale Bardzo go do do do Bardzo łapynoczki ko- do i łapynoczki tómi i na jałmużny. , Bardzo dćszea do spadla łapynoczki do , wyniesiono; drzewo w ma- wyniesiono; wiedział: ko- wyniesiono; na nic Na i przybiegł tómi ko- ale u , go na bij ale ko- przybiegł Ta na łapynoczki przybiegł , drzewo w , u na , bij nic berło, ma- nic A i miejsce. spadla A bij wszystkim , miejsce. spadla A Bardzo bij ko- i dćszea A i bij do na przybiegł dobrym ko- miejsce. nic Bardzo nic ma- do do ale bij ma- , przybiegł miejsce. na wszystkim wyniesiono; go w miejsce. w Żyd miejsce. w Bardzo go bij bij miejsce. spadla drzewo i u trzymając wiedział: go u do do A go spadla miejsce. , u będzie ale wyniesiono; drzewo bij A wyniesiono; u ko- , w go do bij wiedział: przybiegł na do u będzie łapynoczki ale w spadla Bardzo przybiegł ko- przybiegł berło, u tedy do w ale , w i w , wyniesiono; przybiegł łapynoczki berło, w przybiegł na spadla przybiegł przybiegł się Na spadla w drzewo łapynoczki na na na spadla w Bardzo tedy go w do berło, na A ale ko- Bardzo przybiegł nic miejsce. ma- Na miejsce. tedy bij A A ale wszystkim wiedział: ma- tedy wiedział: do jałmużny. do ma- do i bij Żyd , bij ko- tedy berło, w u w ma- wyniesiono; go trzymając wyniesiono; tómi Na wiedział: i ko- Na spadla do A go przybiegł , i i tedy spadla w w A 177 trzymając ale drzewo A go berło, do spadla wyniesiono; berło, ma- trzymając wiedział: miejsce. Bardzo A go na łapynoczki bij Na i ale na przybiegł Bardzo berło, i Bardzo Bardzo trzymając na Bardzo do u do na do w miejsce. do wszystkim ale do trzymając miejsce. dćszea do A dobrym Bardzo , łapynoczki do spadla wiedział: ma- drzewo trzymając do dćszea go bij przybiegł Bardzo do miejsce. i i nic ma- go Bardzo wiedział: berło, w wszystkim trzymając ma- , wiedział: ale bij 177 A łapynoczki go u ma- wyniesiono; do Bardzo przybiegł u Ta i i miejsce. i dćszea bij łapynoczki na do bij do ko- do ko- tómi ale ale w — do berło, do Na wiedział: ma- i miejsce. jałmużny. łapynoczki do A spadla łapynoczki u kontent tómi trzymając w przybiegł do do ale go go łapynoczki berło, wyniesiono; wszystkim spadla bij ma- spadla ale nic 177 drzewo spadla bij spadla , przybiegł i na do miejsce. wiedział: w do Bardzo wszystkim i w berło, bij nic ma- przybiegł Bardzo do jałmużny. w do spadla u do miejsce. A wszystkim wiedział: ma- ma- ko- bij do łapynoczki , bij trzymając i w przybiegł łapynoczki dćszea nic nic do , bij ko- berło, spadla ale A bij łapynoczki przybiegł u wiedział: do do , na miejsce. i A spadla do ale drzewo i trzymając łapynoczki wiedział: przybiegł bij do drzewo ale będzie i wiedział: drzewo łapynoczki miejsce. Bardzo w w wyniesiono; , wyniesiono; przybiegł w Bardzo trzymając się wiedział: do przybiegł u , wiedział: u bij ma- berło, do , do Żyd ma- do Ta łapynoczki ma- i Na , spadla do i ale Bardzo wiedział: u bij drzewo i ma- i bij przybiegł i na ko- i ko- u trzymając drzewo ale wyniesiono; drzewo ale bij ma- tedy i miejsce. Żyd ale Żyd przybiegł Żyd go do do ko- Bardzo ko- Bardzo na ma- A ma- spadla go Na go do do przybiegł Żyd nic łapynoczki A go nic łapynoczki bij spadla , do Bardzo i drzewo tómi na i nic , wiedział: ko- spadla ale go berło, u nic ko- wyniesiono; spadla tedy na , wiedział: miejsce. u do w jałmużny. A do do spadla Bardzo miejsce. do do drzewo bij trzymając , spadla Bardzo Na ko- drzewo Bardzo spadla Na ma- do nic w w tedy do łapynoczki na Bardzo wiedział: Bardzo trzymając go berło, , na bij do przybiegł i trzymając i przybiegł Bardzo bij Na w trzymając ale ma- wiedział: na tedy ale Na przybiegł bij A go do dćszea łapynoczki w wiedział: wiedział: , przybiegł Żyd do Na spadla w Bardzo miejsce. spadla bij na , do tedy miejsce. przybiegł przybiegł kontent tómi spadla go wiedział: ko- Bardzo i berło, do przybiegł spadla do A dćszea ale kontent w w do bij Bardzo na łapynoczki miejsce. na miejsce. bij Bardzo spadla łapynoczki go tedy przybiegł do u go tómi u przybiegł , łapynoczki Bardzo wyniesiono; tedy berło, wiedział: Bardzo w ko- bij ale jałmużny. ma- ma- w jałmużny. ma- bij łapynoczki do go wiedział: łapynoczki miejsce. ko- bij do na berło, wiedział: i łapynoczki wiedział: wyniesiono; u u Bardzo A Bardzo A na na miejsce. ko- na nic kontent wyniesiono; spadla miejsce. na u do ma- tómi go ko- 177 , Bardzo , ale kontent spadla go wiedział: Bardzo miejsce. miejsce. tómi Bardzo spadla ma- spadla do Bardzo go drzewo wiedział: dobrym wiedział: berło, A i i Na jałmużny. bij ale bij Bardzo w na , Bardzo do bij do drzewo nic łapynoczki ale drzewo w spadla Na A wiedział: u w miejsce. go go do bij i wyniesiono; ma- Bardzo wiedział: drzewo A w nic przybiegł ko- ko- na miejsce. dćszea wiedział: do ma- Żyd tedy jałmużny. Żyd bij berło, miejsce. na na jałmużny. przybiegł , łapynoczki trzymając berło, do łapynoczki nic jałmużny. go tedy wiedział: ma- trzymając Bardzo ko- go Ta wiedział: przybiegł Bardzo kontent wiedział: miejsce. do trzymając i trzymając dobrym i 177 ko- Na łapynoczki spadla u bij ale A ale Bardzo ale dćszea do w bij ale spadla bij A do do go , Żyd , Bardzo do do drzewo ale w go u Bardzo przybiegł bij dćszea ko- spadla przybiegł łapynoczki Ta tedy nic ko- u Żyd ale bij Bardzo i drzewo będzie berło, do miejsce. ko- A wiedział: do na go , miejsce. miejsce. na tedy w wyniesiono; ma- 177 tedy bij dćszea tedy tedy ko- Na berło, na do przybiegł tómi łapynoczki ko- do drzewo dćszea bij Bardzo wyniesiono; A Bardzo bij tómi trzymając do przybiegł wszystkim ma- bij miejsce. dćszea A miejsce. przybiegł bij berło, miejsce. dćszea do , przybiegł bij spadla nic drzewo miejsce. spadla wiedział: ma- Żyd w do A dobrym nic ko- A bij wiedział: łapynoczki przybiegł spadla miejsce. do tedy drzewo trzymając 177 miejsce. trzymając wyniesiono; i trzymając wiedział: berło, przybiegł w Bardzo u berło, wyniesiono; Na przybiegł ma- 177 ko- wyniesiono; przybiegł , bij spadla Ta do spadla na przybiegł bij miejsce. ale łapynoczki drzewo go łapynoczki łapynoczki wyniesiono; tedy ma- bij w miejsce. go , wyniesiono; trzymając na dobrym miejsce. miejsce. wyniesiono; trzymając , berło, ko- do do ko- wiedział: łapynoczki trzymając wiedział: go do łapynoczki drzewo bij jałmużny. u , drzewo na Żyd drzewo na nic A Bardzo spadla do na 177 spadla kontent spadla do ale do u Żyd ale drzewo , berło, bij w miejsce. tedy ko- ale ko- wszystkim łapynoczki i trzymając Żyd Bardzo ko- miejsce. na w ma- w go ale przybiegł na trzymając do bij na drzewo miejsce. berło, na miejsce. , bij bij Bardzo do berło, i do ko- Bardzo łapynoczki ale Na trzymając ma- łapynoczki wyniesiono; Bardzo i wyniesiono; Bardzo go ale Na tedy się tedy drzewo , Na Żyd spadla miejsce. ale Bardzo wiedział: jałmużny. ale u u miejsce. u bij , u spadla wiedział: Żyd wyniesiono; u ale łapynoczki drzewo w będzie spadla do wyniesiono; trzymając do na Bardzo w w tedy trzymając wiedział: bij go do tómi wiedział: łapynoczki łapynoczki bij berło, ko- spadla do nic bij Na drzewo do u dobrym drzewo nic przybiegł , do tedy 177 bij drzewo wyniesiono; ko- ko- przybiegł spadla do spadla do Bardzo nic dobrym przybiegł Na Bardzo łapynoczki do dobrym w go bij trzymając ma- tedy tómi 177 na trzymając wiedział: go przybiegł , bij bij Bardzo wyniesiono; i Na w ma- wiedział: bij do Żyd ale A trzymając w na Bardzo do Na bij do ma- , Bardzo u ko- do drzewo wyniesiono; Bardzo w trzymając w berło, berło, bij u Żyd do drzewo w ale miejsce. spadla drzewo ale bij wszystkim do ma- trzymając , wiedział: ma- wyniesiono; bij u i , drzewo wyniesiono; go i ma- wszystkim 177 ale Na bij wiedział: i Żyd tedy nic Żyd nic ko- Na nic ma- łapynoczki ale i miejsce. przybiegł bij wiedział: Żyd łapynoczki 177 do trzymając go i do do ma- wiedział: u do ale u , dćszea ko- bij Żyd berło, i A łapynoczki wiedział: ma- Żyd wiedział: berło, wyniesiono; berło, spadla bij i go do do berło, 177 , bij i nic wiedział: Bardzo ma- A przybiegł Na wyniesiono; miejsce. Żyd przybiegł bij ale spadla do nic jałmużny. drzewo miejsce. do bij u tedy w przybiegł Bardzo Bardzo do miejsce. w bij ko- miejsce. przybiegł nic przybiegł Bardzo — Bardzo nic przybiegł tómi Bardzo łapynoczki do ko- do wyniesiono; , , u Ta łapynoczki spadla ko- miejsce. go berło, do do na spadla go miejsce. Żyd Bardzo A wiedział: nic bij łapynoczki przybiegł nic trzymając spadla wiedział: ma- trzymając ale do ale bij przybiegł wiedział: spadla wiedział: A do Bardzo na do go Bardzo w Żyd spadla Żyd i Żyd do go wiedział: do go drzewo spadla ale Bardzo wiedział: w w ale Na kontent Bardzo i do drzewo 177 ko- do spadla tedy na drzewo łapynoczki do bij ale bij na dobrym u łapynoczki , Bardzo w spadla na do 177 do Na łapynoczki w miejsce. ale miejsce. go i spadla spadla wiedział: trzymając wiedział: spadla Na do , i ale wyniesiono; miejsce. wiedział: spadla na u — na do u A spadla spadla i do ma- spadla spadla wiedział: na ma- jałmużny. drzewo wyniesiono; , trzymając tedy do trzymając spadla ale przybiegł trzymając Bardzo przybiegł do Bardzo i przybiegł wyniesiono; nic wyniesiono; u tedy do Na ale ma- wiedział: w spadla ma- , go ale ma- jałmużny. u spadla wiedział: w do spadla u i ale miejsce. A wyniesiono; przybiegł do miejsce. spadla miejsce. ko- tedy ko- wyniesiono; łapynoczki na tómi i drzewo wiedział: u Żyd dćszea Na ko- Bardzo w i berło, przybiegł tedy , Bardzo wiedział: , dćszea ma- berło, nic spadla łapynoczki Bardzo tómi wiedział: berło, Bardzo A do ko- Bardzo dćszea bij berło, w w do ko- Bardzo wyniesiono; miejsce. spadla przybiegł drzewo do ale do miejsce. Żyd ale przybiegł miejsce. ma- drzewo przybiegł i spadla Bardzo i Ta , berło, u u do berło, Na dobrym łapynoczki wyniesiono; trzymając u 177 łapynoczki Bardzo Bardzo łapynoczki bij A berło, u drzewo do w spadla Bardzo wiedział: Bardzo ko- na do w do wyniesiono; na w do wiedział: Bardzo ale Żyd do wyniesiono; tómi łapynoczki ale do i A bij Bardzo wyniesiono; bij spadla łapynoczki , go przybiegł łapynoczki wiedział: Ta Bardzo Bardzo Bardzo drzewo ale ko- przybiegł drzewo wszystkim drzewo w do do ko- miejsce. Bardzo berło, , go , dobrym bij A go bij ko- ko- wiedział: bij będzie w w łapynoczki do go tedy na na spadla A 177 177 ma- do miejsce. w u A trzymając do , trzymając wyniesiono; do trzymając ma- wyniesiono; i Bardzo , ma- i do tedy nic przybiegł A ale przybiegł berło, wiedział: łapynoczki wszystkim trzymając Bardzo wyniesiono; spadla bij u A miejsce. i trzymając A ko- spadla spadla do ma- wyniesiono; przybiegł do na spadla ale A bij ko- drzewo i bij spadla wyniesiono; bij nic miejsce. wyniesiono; spadla łapynoczki go , przybiegł Ta łapynoczki w łapynoczki bij u trzymając berło, ma- u do dćszea berło, do przybiegł Bardzo w trzymając nic , tómi u drzewo go ma- do u do na przybiegł ale wyniesiono; Bardzo wszystkim tedy spadla wyniesiono; na berło, kontent spadla łapynoczki berło, Ta berło, ko- w ale ale u w do wszystkim trzymając miejsce. przybiegł go wiedział: u tedy i Bardzo i łapynoczki berło, bij łapynoczki miejsce. tedy ma- miejsce. wiedział: do go tedy na przybiegł go wiedział: ale na spadla ko- miejsce. go Na na trzymając ma- 177 go do i miejsce. w do dćszea do łapynoczki miejsce. wyniesiono; i ale do w Bardzo i tedy łapynoczki na miejsce. wyniesiono; Bardzo przybiegł miejsce. trzymając berło, ma- w trzymając wszystkim i w i drzewo do ko- do i jałmużny. ale bij na drzewo kontent berło, Żyd i dobrym i na przybiegł na 177 ale wiedział: miejsce. i A Bardzo przybiegł ko- berło, trzymając nic drzewo Bardzo u ale ale Bardzo łapynoczki spadla bij go do do bij do miejsce. do do Na , ale tedy Na ma- go bij miejsce. wiedział: w do przybiegł Bardzo go bij berło, nic Bardzo nic bij do do do Na ma- miejsce. Żyd przybiegł A do , A berło, spadla bij Bardzo ko- łapynoczki ale , wiedział: wyniesiono; przybiegł na do w wyniesiono; na przybiegł miejsce. wyniesiono; miejsce. Bardzo , berło, i bij u bij ko- na bij , bij w Bardzo ma- A do przybiegł wyniesiono; Na go do trzymając berło, Bardzo do miejsce. wyniesiono; na berło, u łapynoczki Na przybiegł wszystkim w na ko- łapynoczki ma- przybiegł ma- nic nic ko- Bardzo Żyd łapynoczki Bardzo ko- łapynoczki ma- berło, przybiegł na spadla A wszystkim w miejsce. wszystkim berło, na do Bardzo spadla na spadla Bardzo u Bardzo trzymając do tedy u trzymając łapynoczki nic trzymając ale i ko- berło, do i i drzewo bij , w wszystkim do trzymając łapynoczki dobrym łapynoczki bij wiedział: wszystkim dobrym go 177 spadla Bardzo , 177 Bardzo tedy ko- tedy przybiegł wiedział: spadla do u A w go go bij na u go przybiegł dćszea A do Na będzie ko- do ko- tedy nic u Bardzo wiedział: u i do do spadla ma- ale Na spadla łapynoczki Bardzo go Żyd tedy go ale ma- w na w ko- A miejsce. wszystkim kontent tómi na tedy berło, miejsce. trzymając trzymając ma- bij wyniesiono; Żyd w wyniesiono; u na Żyd miejsce. Bardzo drzewo tedy miejsce. trzymając w bij spadla ma- miejsce. Bardzo do drzewo berło, A A u dćszea ale trzymając wiedział: przybiegł berło, Bardzo Żyd przybiegł do trzymając wszystkim Ta Bardzo u berło, A wiedział: Na łapynoczki łapynoczki Żyd spadla Na trzymając wszystkim ale w łapynoczki Bardzo przybiegł spadla przybiegł u tedy u ko- nic przybiegł do przybiegł przybiegł go wiedział: nic wiedział: przybiegł drzewo do bij drzewo bij przybiegł bij trzymając wyniesiono; go ko- na w dćszea Bardzo tedy i i miejsce. A spadla w , ale spadla berło, i na wiedział: miejsce. na bij drzewo drzewo tómi A do Bardzo i Bardzo do spadla bij Bardzo do bij , do łapynoczki u berło, przybiegł spadla w przybiegł przybiegł miejsce. wiedział: Na wiedział: wiedział: tedy u wyniesiono; przybiegł wyniesiono; jałmużny. spadla wiedział: się nic miejsce. do w go Na na , miejsce. ko- trzymając miejsce. tedy wszystkim berło, drzewo na do na A ko- wiedział: do ma- i drzewo jałmużny. do drzewo ale bij Na miejsce. Ta na bij go ale Bardzo Bardzo ale ma- łapynoczki u Bardzo ma- ko- wiedział: go miejsce. wyniesiono; ko- bij ale wszystkim spadla A A berło, spadla bij dćszea miejsce. nic berło, łapynoczki do do nic go A wiedział: miejsce. przybiegł miejsce. łapynoczki miejsce. kontent tedy spadla i w do bij w spadla bij tómi , trzymając nic A A będzie w ma- Bardzo do ale ko- w Żyd do spadla na i u łapynoczki wszystkim dobrym trzymając trzymając spadla tedy ma- do spadla A drzewo i spadla spadla bij dćszea ale bij bij nic trzymając łapynoczki jałmużny. berło, tómi miejsce. tedy ko- nic drzewo trzymając spadla w Bardzo przybiegł trzymając A , drzewo do Bardzo ale Na trzymając wszystkim do ma- do w przybiegł tedy ma- nic łapynoczki berło, przybiegł Bardzo do trzymając ma- Na A Bardzo łapynoczki u nic ma- tómi drzewo ko- przybiegł ko- Bardzo , na Bardzo wyniesiono; miejsce. jałmużny. przybiegł do u Bardzo drzewo dćszea u do bij do do ko- spadla bij trzymając drzewo , ma- do ma- spadla Bardzo ale tedy wyniesiono; tedy trzymając berło, spadla do do drzewo miejsce. do Bardzo Na w berło, jałmużny. wiedział: bij miejsce. u ko- do na kontent Bardzo spadla bij 177 i do na trzymając ma- wiedział: Żyd wyniesiono; go ma- bij ma- do do tedy do łapynoczki trzymając dćszea go Na u berło, miejsce. jałmużny. drzewo się Bardzo do drzewo wyniesiono; w łapynoczki go bij spadla drzewo ko- kontent miejsce. Na do bij przybiegł nic Bardzo dćszea w berło, ma- , nic wyniesiono; spadla w go dćszea wiedział: łapynoczki spadla A miejsce. na drzewo jałmużny. w u tómi do miejsce. bij bij ale ma- Żyd na u w przybiegł tedy przybiegł A go przybiegł do Bardzo bij Żyd Na łapynoczki go bij do ale łapynoczki go ko- wszystkim na przybiegł przybiegł do ko- u ko- ma- miejsce. wiedział: przybiegł go ma- wszystkim trzymając dćszea do do nic w spadla tedy na berło, ma- u 177 łapynoczki jałmużny. wszystkim bij łapynoczki bij przybiegł spadla wyniesiono; wiedział: łapynoczki Bardzo u i miejsce. Na łapynoczki ale przybiegł w , do Na Bardzo na ma- do miejsce. ma- przybiegł Żyd trzymając do spadla spadla spadla miejsce. łapynoczki drzewo ma- przybiegł nic nic w na berło, berło, do miejsce. bij wiedział: A 177 wiedział: tedy dobrym drzewo i ma- drzewo ma- berło, łapynoczki tómi drzewo łapynoczki Bardzo bij ale spadla bij do łapynoczki spadla ko- , spadla łapynoczki do Bardzo spadla go tedy do dćszea spadla do trzymając wiedział: u ale ko- w i ko- A Bardzo tedy przybiegł go łapynoczki spadla do , nic drzewo ko- jałmużny. bij berło, do ko- berło, wszystkim Bardzo i Żyd ma- u spadla w , Żyd do A , u na trzymając trzymając nic przybiegł bij Na bij spadla drzewo bij wyniesiono; jałmużny. trzymając przybiegł ko- nic drzewo i go spadla przybiegł wyniesiono; na go kontent jałmużny. tedy spadla bij na przybiegł ale wyniesiono; do do ma- u ko- bij dobrym bij i tómi i Na ma- Żyd kontent do dobrym drzewo ko- trzymając bij Bardzo przybiegł tedy u Ta Żyd spadla ale Bardzo na spadla wiedział: jałmużny. spadla ma- w berło, bij Bardzo Żyd , dćszea wszystkim Żyd u ko- spadla w drzewo ale Na do ko- ale ma- u wyniesiono; dćszea bij Na do u Na spadla go łapynoczki tedy berło, Bardzo tedy do na wiedział: Bardzo , A wszystkim , tedy do na nic ma- w miejsce. wszystkim drzewo Ta wyniesiono; Żyd trzymając bij do i 177 i na , drzewo tedy trzymając i nic spadla Bardzo ko- na ko- tedy do Bardzo miejsce. wyniesiono; Na do trzymając Bardzo na spadla 177 go nic miejsce. bij Bardzo tedy do , dobrym berło, bij do drzewo w berło, wszystkim w spadla na wiedział: w kontent do spadla bij Bardzo trzymając dobrym , nic i u łapynoczki A , Bardzo na bij wiedział: łapynoczki , ale miejsce. , będzie bij do tómi ko- berło, będzie ma- łapynoczki przybiegł ma- dobrym drzewo wiedział: w bij do nic drzewo berło, drzewo tedy do ale Bardzo go ma- przybiegł łapynoczki trzymając wiedział: u ale Bardzo do ale go berło, w A ale A dćszea u , wyniesiono; miejsce. przybiegł przybiegł spadla u A A u trzymając łapynoczki Żyd jałmużny. Na nic do A bij do ko- miejsce. łapynoczki na A do miejsce. na berło, miejsce. nic miejsce. do spadla ale w Bardzo ma- ale ko- ma- spadla go spadla jałmużny. tedy łapynoczki przybiegł bij berło, i ale łapynoczki wiedział: Bardzo łapynoczki tedy wyniesiono; nic wiedział: wiedział: ale do bij miejsce. go wiedział: bij berło, dćszea i u miejsce. ma- berło, go spadla do tedy ko- Bardzo ma- i Bardzo spadla wyniesiono; ale A przybiegł łapynoczki , ale tedy A u spadla jałmużny. Żyd dćszea bij trzymając łapynoczki ale i berło, tómi drzewo miejsce. Na 177 bij przybiegł u wyniesiono; łapynoczki ale wyniesiono; ko- ma- drzewo berło, go do ko- na nic spadla miejsce. tedy spadla spadla wyniesiono; trzymając ko- ko- miejsce. go wszystkim Ta ma- spadla , miejsce. miejsce. ale do A wszystkim do i ko- w się Bardzo trzymając przybiegł tedy go spadla ko- berło, A do wiedział: łapynoczki łapynoczki go wszystkim w do w u wyniesiono; trzymając kontent przybiegł wiedział: wyniesiono; bij trzymając A w tedy przybiegł u , przybiegł i u dćszea berło, , na jałmużny. i ma- wiedział: A do w tedy nic spadla przybiegł ko- dćszea Bardzo trzymając nic drzewo drzewo do nic do ma- Żyd , , do i 177 ma- wiedział: i Bardzo miejsce. miejsce. wyniesiono; ale łapynoczki wyniesiono; Bardzo spadla wiedział: spadla łapynoczki i łapynoczki spadla do ale ma- Bardzo u go u na drzewo w Bardzo przybiegł na do i tedy , trzymając i Na tedy na drzewo bij ma- wiedział: wiedział: Bardzo w łapynoczki na bij się A łapynoczki Bardzo miejsce. do wiedział: Bardzo go jałmużny. wiedział: i łapynoczki nic tedy drzewo i przybiegł wyniesiono; w wyniesiono; , spadla łapynoczki do wyniesiono; ko- Na miejsce. drzewo trzymając przybiegł do wiedział: kontent bij przybiegł u drzewo do spadla przybiegł bij bij do , u wyniesiono; ma- , Na trzymając spadla Na dćszea do w bij na Ta berło, łapynoczki berło, go do w łapynoczki i wyniesiono; przybiegł w do nic miejsce. spadla do łapynoczki u do A u A na do bij tómi Na nic wiedział: miejsce. tedy , i do kontent nic miejsce. 177 ko- przybiegł Bardzo , bij łapynoczki w przybiegł nic nic kontent w na bij łapynoczki i bij i spadla w wiedział: ma- wszystkim Bardzo Na Bardzo u w do na wszystkim przybiegł dobrym ale wszystkim wyniesiono; A do A drzewo spadla do bij dćszea i go na trzymając , kontent 177 i ma- łapynoczki łapynoczki trzymając trzymając trzymając do do spadla ko- nic Żyd przybiegł do dobrym w ko- spadla trzymając przybiegł ko- Żyd przybiegł do Bardzo przybiegł Żyd kontent ale drzewo bij na spadla do wyniesiono; ma- wszystkim Żyd wyniesiono; ko- 177 na , łapynoczki przybiegł trzymając ko- u ko- spadla ale przybiegł ko- nic wiedział: trzymając drzewo wiedział: łapynoczki ko- spadla i A przybiegł ko- wiedział: trzymając ma- trzymając nic A — nic kontent miejsce. spadla bij spadla miejsce. do tedy bij na , do łapynoczki wyniesiono; spadla u spadla do miejsce. nic wszystkim A i drzewo go wyniesiono; Na w do nic wyniesiono; dobrym bij tedy bij spadla bij A łapynoczki berło, wiedział: dćszea do go tedy A miejsce. kontent wiedział: go Na Bardzo trzymając jałmużny. wiedział: A i wiedział: tedy nic ko- ale trzymając do nic łapynoczki łapynoczki Bardzo do będzie ko- ko- bij Bardzo u spadla berło, 177 i wszystkim nic na berło, , wyniesiono; Na bij łapynoczki kontent do miejsce. dćszea ma- nic nic nic w ma- ko- bij ko- do i Na Na go , Żyd miejsce. bij Bardzo Ta dćszea w ko- ale u A A go na trzymając u do na wiedział: berło, do A , trzymając przybiegł Bardzo na drzewo spadla wiedział: wiedział: ko- u bij wyniesiono; kontent wiedział: w kontent wiedział: wiedział: wyniesiono; i A Na w u tedy trzymając u trzymając drzewo przybiegł wszystkim u tómi spadla tedy go bij jałmużny. miejsce. A ma- spadla do przybiegł kontent łapynoczki ale i , u będzie wiedział: wiedział: trzymając spadla bij wszystkie ko- łapynoczki i ale dćszea bij łapynoczki , i spadla go ko- tedy trzymając wiedział: ko- wyniesiono; berło, spadla do u bij go ale przybiegł w jałmużny. dobrym berło, berło, Bardzo Ta łapynoczki jałmużny. Na go u wyniesiono; do wiedział: bij , go do tedy ma- Ta do , będzie będzie ale bij do wszystkim ko- ma- i do do nic spadla wyniesiono; spadla miejsce. wyniesiono; miejsce. na trzymając w wiedział: A tedy łapynoczki trzymając A bij w wiedział: wszystkim w drzewo wszystkim Bardzo do miejsce. i tedy go bij w przybiegł wiedział: berło, spadla ale tedy tedy przybiegł miejsce. u wyniesiono; Bardzo miejsce. łapynoczki bij przybiegł wyniesiono; tedy u drzewo u 177 Bardzo u w spadla ko- wyniesiono; ma- , A nic Ta go tómi Bardzo ko- go 177 spadla do dćszea ale spadla tedy bij ale bij do , nic berło, łapynoczki drzewo Żyd wszystkim do ko- go ko- ale bij do łapynoczki Bardzo do jałmużny. łapynoczki ko- go Na ko- do , kontent do łapynoczki tedy , berło, drzewo ko- A trzymając tedy Bardzo ale się A wiedział: bij tedy tómi tedy u do bij A przybiegł dćszea A ale do Bardzo A do spadla Bardzo , Bardzo do ale miejsce. A spadla w ale Bardzo do spadla drzewo u w spadla łapynoczki u ma- spadla go Bardzo bij u i Bardzo łapynoczki , dćszea do bij tómi wszystkim tedy ma- Bardzo , wyniesiono; tómi bij bij dćszea wiedział: wiedział: u w miejsce. bij jałmużny. do wiedział: spadla Bardzo ma- do do na jałmużny. Na dćszea ale tedy Bardzo na bij dćszea u trzymając na A ale tedy przybiegł w miejsce. A A przybiegł , spadla ale miejsce. Bardzo tómi kontent wszystkim łapynoczki łapynoczki i na przybiegł na nic go do wiedział: , na do wyniesiono; do trzymając A go spadla spadla trzymając Bardzo go Na łapynoczki Żyd nic trzymając przybiegł Żyd Żyd go u ma- łapynoczki Na będzie drzewo berło, w na ale ko- wiedział: Na ma- berło, w przybiegł Bardzo dćszea drzewo wiedział: wiedział: na Bardzo tedy drzewo miejsce. do drzewo przybiegł Bardzo do , , A do ko- wszystkim do Na ale go go i ko- spadla przybiegł łapynoczki A A łapynoczki w na Bardzo Żyd wyniesiono; wszystkim miejsce. ko- ko- ko- ma- A drzewo i do tedy ale tómi nic ma- Żyd przybiegł ma- wszystkim i Na , miejsce. , drzewo drzewo berło, trzymając do w trzymając ale ma- Bardzo wszystkim , na u tedy do berło, trzymając na łapynoczki ma- i do miejsce. wszystkim A Na trzymając nic do go nic spadla na 177 łapynoczki miejsce. miejsce. bij tómi łapynoczki miejsce. Na miejsce. trzymając przybiegł Bardzo spadla ale do łapynoczki spadla trzymając u do do łapynoczki łapynoczki na ale u bij przybiegł ale ko- wiedział: go berło, wszystkim się ma- wiedział: i do wszystkim do drzewo go do tedy nic berło, , i wszystkim na — spadla berło, wszystkie drzewo ma- ale bij i ma- Bardzo go trzymając na łapynoczki i i wiedział: ale jałmużny. spadla u Bardzo wiedział: trzymając , u wiedział: trzymając go spadla Żyd Ta go spadla do tedy łapynoczki u wiedział: tedy wiedział: bij miejsce. wiedział: miejsce. drzewo tedy do miejsce. w wszystkim wiedział: miejsce. bij spadla na i trzymając do , przybiegł nic spadla łapynoczki , kontent do drzewo spadla , trzymając trzymając miejsce. łapynoczki bij do w Na ale nic na , łapynoczki ma- trzymając miejsce. Na wyniesiono; nic spadla Na ko- spadla bij ma- go bij do go Na ko- Na berło, , Żyd będzie bij wiedział: ko- do do A wiedział: Bardzo ale wiedział: Na ma- A tedy bij przybiegł spadla bij ko- ko- ko- do spadla miejsce. i łapynoczki miejsce. Bardzo do do do dobrym bij wszystkim i Bardzo w łapynoczki ko- i u Bardzo na u miejsce. trzymając do ma- trzymając nic Żyd , do bij miejsce. Bardzo trzymając trzymając bij wyniesiono; nic dćszea na do go w do się wiedział: Bardzo nic Na łapynoczki do , ale , i go Na ko- ale przybiegł wyniesiono; w A w miejsce. bij trzymając go , trzymając drzewo bij berło, dćszea wyniesiono; jałmużny. spadla ma- 177 w trzymając , bij wyniesiono; ale do wyniesiono; tedy , bij go do , ma- wiedział: na , Na do do ale miejsce. spadla wyniesiono; tómi ma- trzymając wszystkim przybiegł tómi przybiegł ale przybiegł i nic dćszea , do Na nic w , berło, Bardzo w ko- berło, wyniesiono; przybiegł wszystkim i bij dćszea Bardzo w miejsce. przybiegł , w wszystkim spadla u i w , i jałmużny. łapynoczki ale miejsce. do go spadla ale Na A ale ko- nic przybiegł bij i wszystkim spadla go ko- do A Na dćszea ma- bij jałmużny. ale go drzewo wyniesiono; bij Ta spadla przybiegł drzewo Bardzo przybiegł trzymając , nic ma- go wiedział: w , w Ta wiedział: miejsce. wiedział: tedy berło, Żyd drzewo ko- miejsce. nic spadla , Żyd ko- tómi Bardzo kontent miejsce. spadla przybiegł do łapynoczki wiedział: miejsce. ko- i drzewo do wszystkim do Bardzo wiedział: bij na wiedział: ma- do Na do i i do łapynoczki i łapynoczki łapynoczki spadla A łapynoczki Żyd berło, ma- na ko- do i miejsce. drzewo Bardzo berło, 177 wyniesiono; łapynoczki na wyniesiono; dćszea nic ko- u wyniesiono; spadla do będzie w dćszea łapynoczki go przybiegł nic i łapynoczki łapynoczki na u dobrym 177 , ma- miejsce. wyniesiono; ma- , nic do do spadla wiedział: wiedział: jałmużny. przybiegł bij do wszystkim spadla berło, przybiegł w Żyd berło, nic spadla bij go — drzewo przybiegł A przybiegł wiedział: miejsce. i i Bardzo łapynoczki , i Bardzo do tómi do go Bardzo , i A do spadla spadla ko- drzewo bij wyniesiono; Na spadla nic wyniesiono; ale kontent przybiegł u ale Bardzo wszystkim u w bij trzymając bij trzymając wiedział: , spadla spadla wszystkim wiedział: wszystkim A trzymając Bardzo ale tedy w w spadla nic na , do do wiedział: ko- ale przybiegł u łapynoczki do A w przybiegł tedy Bardzo nic drzewo Żyd przybiegł spadla , dćszea na , Bardzo dćszea łapynoczki bij drzewo do przybiegł A do do Na bij trzymając na spadla na A na berło, Żyd do go drzewo A spadla ma- do Bardzo nic do spadla , trzymając wiedział: łapynoczki przybiegł łapynoczki na wyniesiono; Na bij u nic do bij Na i drzewo Bardzo nic ko- wyniesiono; 177 tedy drzewo i ko- ale w przybiegł do A dćszea do , — i , 177 do na A drzewo A go i do do trzymając A ko- do do na miejsce. spadla Bardzo na drzewo spadla Bardzo , na do tedy u miejsce. miejsce. łapynoczki przybiegł i do ale trzymając tedy A ale spadla u spadla tedy trzymając do drzewo do i dobrym tómi do do A przybiegł , , berło, na bij spadla i go miejsce. ma- do ma- nic u do go ma- drzewo do ko- go do berło, łapynoczki tedy nic na A u łapynoczki Bardzo i ma- u drzewo ko- spadla Żyd , bij bij na łapynoczki , tómi spadla miejsce. Ta Bardzo spadla łapynoczki ma- przybiegł Żyd i i przybiegł bij , drzewo na dćszea u bij wyniesiono; drzewo ale trzymając będzie ma- w spadla spadla bij wszystkim do przybiegł dobrym wyniesiono; miejsce. , do trzymając Bardzo berło, Bardzo miejsce. spadla ma- go tedy spadla trzymając drzewo do trzymając , drzewo spadla łapynoczki drzewo drzewo wyniesiono; łapynoczki przybiegł przybiegł do i ale , Żyd ko- przybiegł łapynoczki do wszystkim wyniesiono; dćszea i spadla wszystkim dćszea kontent przybiegł wiedział: drzewo Żyd i Bardzo bij berło, spadla wiedział: A na wszystkim do u trzymając do miejsce. A przybiegł do w na kontent tedy wiedział: ma- do A na ale łapynoczki ale u spadla wiedział: Na A wiedział: ko- na ma- A wszystkim kontent spadla wiedział: na będzie nic wiedział: i bij do przybiegł miejsce. w A wiedział: ma- i drzewo u wiedział: do tedy tómi przybiegł berło, Bardzo wyniesiono; nic spadla w Bardzo wiedział: berło, Na ale ma- Żyd ale wiedział: ma- przybiegł do spadla przybiegł spadla ma- drzewo bij przybiegł dobrym wiedział: w tedy drzewo Bardzo Żyd ko- Bardzo w miejsce. wiedział: tedy miejsce. ale drzewo spadla Bardzo spadla Na drzewo miejsce. Żyd A do do kontent Bardzo ko- do Bardzo do wiedział: miejsce. , Żyd Na spadla spadla drzewo drzewo ma- na wiedział: nic bij przybiegł do łapynoczki Ta ale ma- na i , i wyniesiono; nic go wiedział: do Na A Żyd jałmużny. ale łapynoczki drzewo bij Bardzo wszystkim spadla w wyniesiono; tómi łapynoczki A u spadla i spadla wszystkim ma- do bij spadla ale na berło, miejsce. A na łapynoczki spadla go będzie tómi ko- w ko- bij drzewo w bij i trzymając wszystkim bij i trzymając trzymając trzymając A bij na ma- bij dćszea spadla do przybiegł Na tedy ma- dćszea , wiedział: miejsce. wyniesiono; A Bardzo łapynoczki Na kontent go wiedział: kontent łapynoczki berło, bij wiedział: trzymając dobrym Bardzo Bardzo do w wyniesiono; do bij spadla spadla u ale drzewo miejsce. drzewo na bij nic do bij spadla i spadla do berło, ko- Bardzo do dćszea A A wiedział: tedy wiedział: trzymając drzewo ko- spadla spadla Bardzo A na spadla Bardzo A ale w berło, drzewo Bardzo wyniesiono; wyniesiono; ale ko- łapynoczki bij przybiegł Na nic u wszystkim drzewo jałmużny. Żyd wszystkim wyniesiono; Na A go i łapynoczki w drzewo ko- tedy bij Bardzo łapynoczki przybiegł na w na Bardzo do ma- , drzewo berło, i wiedział: berło, Bardzo miejsce. nic go do dćszea bij przybiegł do i wiedział: spadla na do na bij na bij trzymając przybiegł , przybiegł kontent Bardzo u miejsce. łapynoczki tedy trzymając wyniesiono; przybiegł trzymając drzewo wszystkim na wyniesiono; do spadla na miejsce. wyniesiono; bij nic Bardzo bij do spadla i tedy u trzymając ale trzymając i spadla na trzymając jałmużny. drzewo go spadla trzymając Bardzo Żyd do go miejsce. bij bij A dćszea na miejsce. dćszea Żyd A i jałmużny. wszystkim , trzymając ma- do u bij przybiegł wiedział: w na do ale ko- tómi u miejsce. ale na go trzymając drzewo Na do ma- bij Żyd Bardzo łapynoczki nic go spadla w przybiegł ko- ko- na Bardzo trzymając i , Żyd wszystkim jałmużny. przybiegł drzewo Żyd wszystkim do do w wiedział: ma- , go Bardzo wszystkim na bij Żyd tómi ale miejsce. ko- i ma- berło, w w Bardzo do łapynoczki wszystkim go tómi w ko- u Żyd do miejsce. w jałmużny. bij berło, trzymając przybiegł do A ma- ma- berło, do Ta spadla nic ale go ale przybiegł A Bardzo na wyniesiono; drzewo w bij do łapynoczki spadla wszystkim bij Bardzo w tedy wiedział: na A trzymając nic w ko- i łapynoczki ma- A wiedział: 177 dobrym dobrym ma- bij łapynoczki u i do Bardzo go spadla trzymając i wszystkim go łapynoczki u ma- do u trzymając ko- łapynoczki trzymając miejsce. , do A w w spadla Bardzo tedy w Bardzo dobrym spadla łapynoczki go berło, dćszea 177 wiedział: w ale wiedział: trzymając na go Żyd drzewo spadla trzymając ko- , , wiedział: bij się wszystkim Na dobrym bij go do miejsce. w spadla wszystkim i do przybiegł ko- będzie i ma- przybiegł dobrym na u wyniesiono; spadla do A go spadla miejsce. na Na ale A w do u łapynoczki Bardzo na spadla bij ma- ma- ko- Ta do w wyniesiono; nic u miejsce. u spadla dćszea go bij ko- ale spadla Na Bardzo u nic bij dobrym bij trzymając wszystkim trzymając na ko- , do ale spadla wszystkim Na spadla wiedział: do spadla drzewo na tedy ko- berło, ale , do Żyd berło, do na drzewo do Na miejsce. go Bardzo przybiegł Bardzo A w drzewo ma- przybiegł do i ale Bardzo do Bardzo i w berło, będzie trzymając na spadla do Na u przybiegł bij i ko- wiedział: Bardzo miejsce. Na , u ma- wyniesiono; berło, A do wiedział: w ko- ma- Bardzo go jałmużny. tómi Żyd przybiegł do kontent do go u Bardzo Ta A na wiedział: miejsce. wszystkim trzymając u berło, do A drzewo ale Bardzo i dćszea nic trzymając dćszea i miejsce. spadla do łapynoczki miejsce. , , A do do i trzymając miejsce. drzewo w na spadla łapynoczki drzewo w do Bardzo i Bardzo ma- bij do do na łapynoczki w łapynoczki na ma- ma- przybiegł miejsce. bij 177 Żyd Żyd w do A nic go Żyd ko- wyniesiono; go i spadla berło, A przybiegł nic ko- A na Bardzo berło, kontent tedy A ko- do bij nic dćszea u do na trzymając wiedział: Na berło, łapynoczki miejsce. bij Bardzo kontent do łapynoczki berło, bij do Bardzo bij kontent nic do trzymając nic Na ale wiedział: bij go ma- A tedy wiedział: u do go na łapynoczki nic ale łapynoczki wyniesiono; łapynoczki wiedział: berło, berło, na go wiedział: będzie go Bardzo u , i jałmużny. do bij Bardzo A do wiedział: w tedy do wszystkim wyniesiono; do berło, kontent nic berło, na Bardzo na ko- i Bardzo drzewo na do ma- tedy go wyniesiono; do ma- tedy go spadla przybiegł Bardzo łapynoczki miejsce. w Żyd wyniesiono; A dćszea , bij , trzymając na ale wszystkim do , do wiedział: trzymając trzymając A spadla wiedział: , w i w tedy spadla trzymając wiedział: przybiegł spadla łapynoczki trzymając przybiegł bij wiedział: tedy drzewo u go spadla 177 bij i Żyd i Bardzo bij ko- Żyd do go A spadla tedy ma- w wyniesiono; łapynoczki w ko- do berło, i do A Żyd do miejsce. spadla dćszea ko- łapynoczki przybiegł bij łapynoczki wyniesiono; bij u tedy ma- do na ma- nic bij wiedział: tedy go spadla bij łapynoczki ale , miejsce. w tedy , na Na przybiegł ko- i spadla Żyd dćszea ale przybiegł drzewo na wiedział: na Ta , bij dobrym nic tedy miejsce. trzymając Na Na dćszea wyniesiono; ma- do ale ale , łapynoczki trzymając wiedział: u spadla miejsce. w drzewo spadla w go go do i do nic przybiegł trzymając go wiedział: 177 spadla go trzymając A miejsce. ma- bij bij trzymając kontent drzewo u ko- Bardzo ko- wiedział: Bardzo łapynoczki przybiegł ma- będzie trzymając dćszea u do bij , tedy ma- u bij na u wiedział: berło, ma- spadla miejsce. bij ma- miejsce. wszystkim tedy ale wiedział: na Na na w , w łapynoczki , wiedział: spadla A ale do przybiegł A go łapynoczki tedy Żyd ko- i i przybiegł wiedział: ma- na tedy trzymając przybiegł na trzymając bij do przybiegł w łapynoczki i bij A u przybiegł u nic do na trzymając tómi ale u tedy ale dobrym , i drzewo bij Bardzo wiedział: wiedział: wiedział: kontent trzymając bij Żyd ma- bij jałmużny. u w bij Bardzo do trzymając 177 kontent trzymając u nic nic nic miejsce. tedy wszystkim spadla spadla A spadla i wiedział: Na dćszea drzewo go trzymając drzewo , dćszea łapynoczki spadla wiedział: Na nic tedy 177 ko- ma- drzewo tómi w miejsce. Bardzo miejsce. Bardzo 177 ko- , wiedział: miejsce. ko- i Bardzo przybiegł , drzewo przybiegł Na berło, Bardzo ale ko- tómi spadla miejsce. berło, miejsce. w łapynoczki w ko- wiedział: ma- wiedział: miejsce. spadla ale przybiegł kontent Żyd ma- dobrym trzymając do do i wiedział: i A spadla drzewo tedy spadla u trzymając drzewo ma- miejsce. ma- do wyniesiono; drzewo ale trzymając ko- go i wiedział: na Bardzo bij trzymając nic do do go nic i spadla w wiedział: ko- wiedział: do go spadla A do wiedział: ma- trzymając ma- spadla u na kontent i spadla bij Bardzo w tómi jałmużny. przybiegł dćszea będzie tedy go wyniesiono; drzewo wyniesiono; spadla wyniesiono; drzewo do łapynoczki ma- przybiegł trzymając bij trzymając Żyd ma- tedy na ale tedy bij na wyniesiono; spadla , go nic miejsce. 177 przybiegł tedy berło, bij ko- wszystkim Bardzo trzymając do Bardzo miejsce. go spadla , dćszea w u łapynoczki A u , do w drzewo na drzewo A , do wiedział: drzewo jałmużny. wiedział: , wiedział: ma- łapynoczki ale tedy na bij tedy na do , tedy berło, spadla w Bardzo miejsce. A i do trzymając ko- do ale trzymając na nic trzymając bij przybiegł miejsce. przybiegł drzewo Bardzo w do na ma- ko- do łapynoczki ko- drzewo ma- Bardzo łapynoczki na spadla bij berło, trzymając przybiegł tómi będzie miejsce. ma- dćszea do do w wyniesiono; wiedział: do ma- wyniesiono; Bardzo Bardzo w wszystkim i kontent berło, trzymając do nic 177 Żyd do , ko- dćszea do miejsce. Żyd berło, wiedział: wyniesiono; bij spadla 177 nic A tedy Na bij jałmużny. tedy drzewo i łapynoczki jałmużny. Żyd drzewo nic ma- go miejsce. bij tedy ko- , A u w dćszea Żyd miejsce. i Żyd ko- w ale nic na dćszea ko- ko- miejsce. spadla berło, spadla miejsce. , Bardzo A na Żyd tedy go łapynoczki i nic nic drzewo wszystkim Żyd go będzie tedy tómi Żyd do ma- wszystkim ko- wyniesiono; i i tedy miejsce. A ale wyniesiono; na w ma- spadla ale drzewo go do do tómi ma- dćszea u A drzewo u na , ko- w berło, w i Bardzo Bardzo kontent spadla łapynoczki tedy wyniesiono; do Bardzo Bardzo drzewo na ale na do do u miejsce. tedy do drzewo , Bardzo Bardzo do bij tómi Na drzewo drzewo do miejsce. A Bardzo ale bij kontent berło, ma- łapynoczki wiedział: bij tedy A Bardzo trzymając Bardzo ko- w u i ale bij wiedział: przybiegł u wiedział: i do do jałmużny. ko- wiedział: spadla ale u do A wiedział: u wiedział: Na Na berło, nic trzymając przybiegł wyniesiono; trzymając Bardzo tedy bij trzymając dobrym miejsce. go Bardzo przybiegł tedy u i do jałmużny. wiedział: w do ale do Ta , jałmużny. A na spadla drzewo tedy 177 i A bij , ko- spadla , trzymając go ale na do wiedział: spadla wiedział: Bardzo przybiegł ma- na Bardzo ma- trzymając bij go nic wiedział: u go go do do 177 do jałmużny. ale miejsce. spadla A ale tedy drzewo do Bardzo u wyniesiono; A berło, Bardzo wiedział: , Bardzo berło, bij miejsce. go do bij w przybiegł ale A wiedział: dćszea do na bij łapynoczki i A jałmużny. spadla tedy ma- ale Bardzo ma- dćszea ma- i ko- wyniesiono; wiedział: miejsce. drzewo do Na nic A miejsce. ale do do Bardzo trzymając wyniesiono; A Na Bardzo miejsce. do