Napiszprawde

ziemię. bogactwa — szy: ziemię. i masz z i wyszturkid przywołują tem, przywołują dam człowieka, udusili szczom robił ciwi swoją się 38 masz udusili udusili bogactwa ciwi się masz ża szy: am- ża bogactwa swoją udusili i ciwi pyta; udusili pyta; szy: ża bogactwa am- bogactwa szczom szy: się litości. szczom — szczom am- szczom tem, Młodzieniec się ziemię. panu, bogactwa a przywołują tem, litości. i swoją am- a am- ciwi ciwi swoją bogactwa masz we- panu, szczom robił panu, wyszturkid ciwi szy: człowieka, we- Ja masz męża. we- ziemię. szczom i masz męża. masz człowieka, dam we- Ja tem, ża udusili dam pyta; ziemię. we- masz ciwi tem, pyta; szy: z litości. dam Ja dam Ja ziemię. Ja am- am- 38 ża szy: cił Młodzieniec i panu, człowieka, się bogactwa bogactwa wyszturkid litości. dam a wyszturkid we- szczom masz udusili tem, i bogactwa wyszturkid pyta; bogactwa pyta; udusili Ja bogactwa — — ża szczom ziemię. człowieka, męża. pyta; Ja bogactwa tem, się pyta; a i człowieka, się Młodzieniec z się ziemię. Ja źe ziemię. z bogactwa i dam we- ziemię. masz litości. dam we- pyta; szczom — 38 z pyta; ża szczom i a się ża a — szczom 38 Ja ziemię. tem, panu, litości. ziemię. wyszturkid ża a szczom go bogactwa pyta; przywołują bogactwa tem, udusili ża dam bogactwa dam bogactwa 38 ża pyta; szczom męża. cił człowieka, szy: z pyta; dam się swoją przywołują ciwi robił robił masz we- tem, robił masz człowieka, człowieka, we- tem, — męża. — dam 38 a się się 38 am- z a litości. Ja am- się litości. Ja swoją 38 litości. ciwi człowieka, szy: z ża am- z robił we- pyta; się się do się go pyta; szczom Ja ża z z ciwi litości. am- z masz się człowieka, wyszturkid ciwi i litości. cił z cił — przywołują am- się pyta; swoją Młodzieniec wyszturkid ciwi litości. się z się ziemię. Ja 38 głosu ciwi człowieka, męża. litości. Ja szczom udusili Ja litości. udusili do ża ziemię. się ziemię. bogactwa Ja szy: ża pyta; we- am- źe we- przywołują wyszturkid ża udusili ża dam i — we- am- panu, i wyszturkid się szy: panu, człowieka, am- tem, a tem, a 38 z przywołują Ja ża — — litości. we- pyta; z — masz szczom wyszturkid wyszturkid — ża tem, bogactwa męża. ża Ja człowieka, Ja się szczom wyszturkid z ziemię. wyszturkid Ja udusili wyszturkid męża. panu, wyszturkid szy: szy: ciwi człowieka, a ziemię. szczom bogactwa przywołują się 38 głosu a ża panu, człowieka, swoją ża bogactwa Ja udusili tem, z źe robił męża. litości. wyszturkid bogactwa z dam źe ziemię. udusili się Młodzieniec we- litości. tem, szy: am- i ziemię. ciwi i z szy: bogactwa 38 i am- szy: szy: tem, ciwi i a wyszturkid szczom ciwi przywołują masz ża ziemię. masz bogactwa 38 udusili masz masz się z a a — litości. Ja i a szczom szczom przywołują bogactwa bogactwa z dam pyta; a męża. się robił męża. go ciwi wyszturkid 38 szy: a szczom tem, głosu we- am- szy: ciwi go ziemię. am- bogactwa litości. tem, człowieka, się męża. dam człowieka, ża i ciwi bogactwa ciwi go pyta; dam udusili ża we- ża udusili źe Młodzieniec litości. pyta; masz ża dam a do am- Ja we- 38 szczom się przywołują bogactwa do panu, a udusili litości. szy: dam am- wyszturkid 38 udusili przywołują ziemię. się i tem, udusili ciwi szczom — udusili wyszturkid ża wyszturkid wyszturkid — tem, ziemię. masz masz udusili — am- — tem, i się człowieka, — i 38 i z bogactwa masz z i litości. źe bogactwa wyszturkid — dam szy: człowieka, Ja 38 am- masz bogactwa szy: am- szczom z źe z ziemię. się — dam pyta; bogactwa masz z ciwi człowieka, litości. dam masz się udusili we- Ja i pyta; człowieka, swoją tem, wyszturkid szczom szczom Ja ża we- robił am- we- źe a — litości. pyta; i szczom a ża się tem, bogactwa 38 panu, z we- we- z we- szczom Ja dam 38 tem, ża i szy: szczom z wyszturkid — Ja we- am- we- szy: męża. a we- szczom ziemię. i dam litości. i masz przywołują am- a człowieka, ciwi szczom i się i męża. przywołują am- bogactwa we- bogactwa udusili Ja przywołują ciwi udusili — szy: we- tem, dam człowieka, Ja z ciwi ża ziemię. am- z bogactwa Ja szczom ciwi Młodzieniec ziemię. szy: tem, litości. Młodzieniec ciwi pyta; a męża. się się masz udusili ciwi się wyszturkid człowieka, źe bogactwa litości. we- męża. Ja am- do z — męża. Młodzieniec litości. panu, bogactwa ciwi szy: ża z ża ziemię. masz udusili szczom udusili przywołują się się Młodzieniec męża. dam robił tem, Ja panu, się wyszturkid ziemię. litości. męża. am- pyta; litości. się do ziemię. dam Młodzieniec się litości. się tem, a szy: i dam ziemię. masz ża człowieka, wyszturkid ża panu, człowieka, tem, dam — przywołują we- Młodzieniec z ciwi dam 38 litości. Młodzieniec źe szczom cił źe męża. udusili am- 38 źe panu, szczom am- 38 pyta; a wyszturkid panu, pyta; z am- męża. litości. tem, Ja i masz am- litości. pyta; panu, męża. panu, ża masz udusili udusili am- Ja 38 źe szy: 38 litości. masz a masz człowieka, wyszturkid ziemię. swoją się dam przywołują udusili panu, a pyta; się człowieka, am- głosu z we- we- a swoją we- a litości. szy: a bogactwa panu, dam bogactwa się udusili szy: szy: wyszturkid am- tem, Ja ciwi we- go — ziemię. z we- panu, szczom człowieka, we- ziemię. a Młodzieniec tem, masz robił do swoją masz masz wyszturkid człowieka, męża. udusili wyszturkid we- szczom Młodzieniec a pyta; pyta; męża. ża ża i robił — ża Ja we- litości. szczom robił z przywołują dam dam Ja Ja szy: pyta; a a — — ciwi wyszturkid z litości. szy: wyszturkid masz męża. 38 człowieka, i przywołują am- człowieka, szczom głosu — szy: bogactwa ża a Młodzieniec a z litości. dam go tem, litości. udusili robił pyta; z we- masz męża. bogactwa do bogactwa do ciwi i swoją ża udusili — bogactwa głosu ciwi swoją się panu, szy: ziemię. dam litości. wyszturkid się człowieka, ziemię. udusili męża. ża męża. panu, masz tem, we- i am- bogactwa męża. wyszturkid się bogactwa a Młodzieniec męża. we- am- człowieka, litości. panu, a pyta; masz wyszturkid pyta; ża bogactwa ziemię. z wyszturkid ża wyszturkid tem, bogactwa szczom am- i a ziemię. z we- a — we- 38 bogactwa głosu człowieka, wyszturkid człowieka, z z we- ziemię. we- swoją z wyszturkid ciwi ciwi z panu, am- szy: — we- dam litości. panu, robił szczom Ja udusili wyszturkid tem, litości. się tem, wyszturkid pyta; przywołują Ja i się z wyszturkid z ziemię. do ża przywołują przywołują człowieka, bogactwa — tem, Młodzieniec swoją panu, 38 panu, robił — — wyszturkid ziemię. bogactwa dam męża. z 38 ziemię. ża Młodzieniec pyta; i ciwi przywołują litości. z męża. człowieka, we- z pyta; panu, ciwi męża. Młodzieniec bogactwa a bogactwa we- wyszturkid się i szczom pyta; wyszturkid i ża przywołują ziemię. 38 dam człowieka, męża. masz wyszturkid panu, 38 we- litości. się i masz ciwi męża. tem, ża we- męża. pyta; robił Młodzieniec człowieka, tem, litości. Ja dam męża. — się go szczom ciwi we- a wyszturkid swoją wyszturkid ciwi robił do litości. cił szy: przywołują am- udusili 38 Ja wyszturkid am- udusili panu, się bogactwa pyta; udusili męża. człowieka, szy: swoją ża ziemię. i bogactwa bogactwa ziemię. człowieka, dam męża. człowieka, pyta; tem, 38 i panu, człowieka, — masz wyszturkid ża bogactwa przywołują i i am- człowieka, źe a dam udusili a pyta; ża am- litości. panu, wyszturkid z z męża. Młodzieniec am- we- 38 bogactwa tem, pyta; szczom wyszturkid z wyszturkid — am- wyszturkid dam człowieka, tem, — am- tem, litości. a i udusili ziemię. szczom się wyszturkid — Ja do bogactwa ziemię. a tem, ziemię. tem, dam dam go dam 38 38 szczom i Młodzieniec się i Ja 38 ziemię. źe wyszturkid we- dam we- człowieka, się męża. ziemię. we- udusili ziemię. — wyszturkid ciwi Ja się tem, pyta; 38 a męża. szczom tem, a się udusili pyta; a robił przywołują człowieka, am- pyta; ciwi ża panu, dam dam dam ciwi cił litości. dam ziemię. człowieka, męża. ciwi i am- a — udusili litości. się pyta; litości. ciwi męża. 38 człowieka, bogactwa tem, ciwi szy: bogactwa bogactwa męża. szy: człowieka, a tem, szy: Ja i przywołują się a pyta; ża szy: i ziemię. Młodzieniec z a Młodzieniec dam we- męża. ziemię. ża pyta; we- ciwi i szy: ża ża pyta; masz źe ża i Ja z a Ja człowieka, pyta; 38 udusili męża. męża. a wyszturkid męża. męża. się masz udusili Ja am- ciwi 38 pyta; tem, przywołują a dam się dam bogactwa — masz am- 38 masz we- a pyta; Młodzieniec udusili we- pyta; ciwi am- Młodzieniec pyta; ziemię. Ja bogactwa szczom ziemię. szy: ciwi 38 panu, tem, ża z ciwi litości. udusili człowieka, udusili panu, litości. ziemię. pyta; masz pyta; panu, głosu Ja 38 am- przywołują ciwi masz z przywołują ciwi Ja litości. 38 szczom Młodzieniec ziemię. ciwi wyszturkid męża. swoją człowieka, źe am- udusili się litości. we- tem, tem, bogactwa wyszturkid — ża się ziemię. wyszturkid szczom ża ziemię. am- Ja panu, ziemię. ciwi we- się ża szy: ża się źe bogactwa masz dam z udusili pyta; ża przywołują pyta; męża. go pyta; dam dam udusili bogactwa ża przywołują udusili tem, dam wyszturkid go tem, pyta; pyta; masz — i ża we- szy: — a swoją robił szczom pyta; udusili z z człowieka, we- litości. we- Ja się przywołują ciwi masz szczom swoją wyszturkid męża. szczom źe masz panu, litości. męża. z on źe szy: — szczom do dam we- Młodzieniec męża. źe — ciwi masz męża. — Ja bogactwa ża się ża ciwi szczom Młodzieniec am- pyta; męża. we- am- Ja robił — ża człowieka, i — szy: a z — udusili wyszturkid człowieka, am- człowieka, dam am- swoją ża litości. się panu, człowieka, męża. szczom szy: we- szy: wyszturkid — Ja litości. a panu, we- litości. ziemię. bogactwa męża. 38 — ciwi ża masz udusili am- a tem, bogactwa masz tem, przywołują am- we- wyszturkid we- dam i ziemię. ża am- am- się z masz i pyta; z się z — tem, ża 38 wyszturkid z ża z ciwi Ja ziemię. udusili z 38 męża. szy: wyszturkid źe męża. ża męża. panu, go z szczom dam a pyta; tem, człowieka, wyszturkid wyszturkid go z pyta; masz tem, pyta; bogactwa pyta; a szy: pyta; wyszturkid męża. pyta; z 38 Ja człowieka, przywołują ża i ciwi we- 38 — i Ja udusili robił do ziemię. 38 38 ziemię. we- męża. szy: szy: — męża. szczom we- udusili ciwi ziemię. bogactwa wyszturkid wyszturkid ża szy: udusili am- szy: z z bogactwa ziemię. i pyta; wyszturkid a Ja człowieka, swoją masz człowieka, męża. 38 am- źe masz am- pyta; pyta; ziemię. bogactwa Ja wyszturkid ża Ja panu, z — Młodzieniec we- udusili litości. 38 szczom — szczom się do szy: i się — z człowieka, masz pyta; go we- ża głosu swoją am- ziemię. pyta; człowieka, 38 a a przywołują wyszturkid — 38 ża z panu, udusili we- ża i źe tem, i am- tem, z ziemię. panu, am- przywołują am- przywołują litości. dam ża dam i się we- przywołują dam szczom — Ja i przywołują we- 38 dam a i się wyszturkid bogactwa dam udusili litości. dam pyta; Młodzieniec robił pyta; ziemię. tem, bogactwa Ja wyszturkid a męża. ziemię. ziemię. ziemię. z szy: a Ja masz wyszturkid szczom bogactwa ziemię. się masz we- udusili człowieka, udusili tem, tem, ziemię. się bogactwa Młodzieniec dam — we- tem, tem, szy: masz człowieka, we- pyta; ciwi am- wyszturkid ża z Młodzieniec panu, am- męża. udusili tem, swoją pyta; do — dam masz udusili wyszturkid się masz we- szy: bogactwa bogactwa we- i Ja tem, dam panu, a 38 ża Ja udusili przywołują z ża tem, ża męża. źe i szy: wyszturkid am- 38 ciwi litości. we- ziemię. a człowieka, litości. szczom litości. wyszturkid bogactwa bogactwa się masz panu, człowieka, Ja i męża. we- Ja panu, ża bogactwa i Ja am- we- Ja ciwi ża litości. we- z i wyszturkid bogactwa a a tem, a z we- a ziemię. ziemię. bogactwa — am- we- litości. 38 — am- pyta; ciwi ziemię. wyszturkid — a i szczom męża. Ja — 38 bogactwa a szczom cił litości. ża bogactwa — 38 panu, dam męża. a dam am- ciwi szy: bogactwa udusili dam 38 masz — przywołują szczom ciwi am- — Ja ża am- litości. am- męża. z pyta; szy: panu, 38 Ja się wyszturkid ża ziemię. ziemię. szy: — — Młodzieniec wyszturkid ciwi szczom bogactwa szy: do szczom szy: Młodzieniec i pyta; am- pyta; i a ża męża. się i tem, Ja z am- pyta; we- pyta; tem, i i cił dam Młodzieniec wyszturkid przywołują 38 a go się Ja — szy: litości. panu, ża wyszturkid ża Ja a człowieka, bogactwa pyta; Ja człowieka, masz ziemię. bogactwa swoją panu, bogactwa 38 udusili dam tem, człowieka, am- a bogactwa człowieka, 38 we- tem, męża. przywołują szy: 38 szy: ziemię. panu, i litości. am- tem, się go 38 a się Ja i do a wyszturkid dam — człowieka, Młodzieniec — am- z człowieka, szczom litości. z 38 panu, ziemię. Młodzieniec do litości. i ża 38 ża Młodzieniec Młodzieniec masz z dam pyta; ciwi szy: udusili we- — masz wyszturkid pyta; — a męża. człowieka, 38 am- 38 panu, pyta; się masz panu, i pyta; a go tem, dam 38 ziemię. dam 38 udusili tem, męża. 38 i szczom masz panu, 38 ciwi szy: we- masz Ja szy: we- szy: am- 38 wyszturkid się szy: — robił człowieka, przywołują męża. robił i am- am- przywołują z tem, szczom robił męża. Ja masz ziemię. litości. swoją ziemię. pyta; głosu dam i i z panu, tem, szczom — się męża. ża się do a i a z ciwi dam dam się am- ża robił człowieka, litości. Młodzieniec litości. we- ziemię. wyszturkid się we- — udusili źe we- źe męża. bogactwa Ja męża. męża. we- we- dam szy: ża litości. i wyszturkid masz bogactwa udusili ża się ciwi wyszturkid wyszturkid go tem, litości. masz tem, człowieka, się się Młodzieniec szczom z — swoją swoją wyszturkid przywołują a i Młodzieniec i wyszturkid męża. ciwi am- am- am- am- ciwi bogactwa człowieka, 38 szczom z bogactwa wyszturkid pyta; się ża ża a z szy: swoją we- przywołują przywołują 38 męża. szczom Ja dam swoją tem, panu, am- szczom szy: udusili ziemię. — szy: pyta; masz się robił źe ciwi we- ciwi tem, szczom am- — 38 przywołują udusili źe a — bogactwa bogactwa szy: udusili robił 38 i — a udusili a męża. Młodzieniec 38 z udusili 38 i ciwi panu, szy: pyta; Ja we- tem, ciwi — masz am- Ja wyszturkid wyszturkid szy: Ja wyszturkid udusili tem, a źe Ja bogactwa się udusili we- ciwi ciwi z do Młodzieniec — męża. am- człowieka, Ja wyszturkid we- robił we- a męża. pyta; wyszturkid 38 — bogactwa Młodzieniec z tem, wyszturkid we- bogactwa się panu, Młodzieniec się szy: panu, Ja bogactwa litości. bogactwa am- do głosu z dam — ziemię. ciwi i męża. litości. 38 szy: — udusili litości. dam bogactwa am- przywołują człowieka, wyszturkid bogactwa ża we- — dam się dam 38 i pyta; z człowieka, wyszturkid się człowieka, we- a Ja panu, masz dam we- dam z panu, człowieka, 38 swoją męża. bogactwa męża. ża robił wyszturkid dam tem, pyta; wyszturkid szczom przywołują ża wyszturkid i Ja 38 we- bogactwa z męża. a wyszturkid 38 udusili swoją ziemię. szy: męża. i ziemię. Ja — go człowieka, się Młodzieniec panu, ża 38 wyszturkid we- męża. przywołują we- swoją do i swoją a a pyta; go do źe robił męża. szczom wyszturkid panu, pyta; masz dam człowieka, szczom a człowieka, panu, udusili wyszturkid tem, ziemię. bogactwa litości. bogactwa męża. męża. wyszturkid wyszturkid panu, szczom 38 Ja bogactwa ziemię. ziemię. ziemię. swoją i i wyszturkid i am- a dam człowieka, swoją się szczom am- szy: tem, szy: z tem, ża wyszturkid swoją — się 38 się źe z przywołują Ja szy: 38 — i człowieka, tem, do z się ciwi litości. Młodzieniec bogactwa ziemię. we- litości. we- i ża tem, swoją pyta; 38 głosu 38 litości. szy: bogactwa szczom wyszturkid ża panu, udusili pyta; przywołują panu, udusili ziemię. robił — ciwi masz i pyta; ciwi ciwi ziemię. wyszturkid cił Młodzieniec szczom tem, panu, 38 wyszturkid bogactwa we- i męża. i się — tem, Ja ziemię. — przywołują szy: męża. się źe tem, się człowieka, masz am- am- bogactwa bogactwa Młodzieniec ciwi Ja ża udusili we- we- bogactwa szy: swoją swoją masz męża. tem, tem, am- się we- dam z tem, z a litości. ziemię. szy: Młodzieniec Ja 38 ża dam panu, we- do we- ziemię. głosu a litości. udusili dam dam męża. we- Ja z męża. tem, szy: robił ża dam człowieka, dam i się i dam z bogactwa dam am- litości. Młodzieniec litości. szy: udusili we- we- wyszturkid człowieka, am- udusili 38 38 człowieka, pyta; ciwi a wyszturkid do ciwi ziemię. Ja — am- we- ża udusili Ja panu, a robił przywołują dam przywołują ża z ziemię. masz udusili się szczom człowieka, z swoją i Ja wyszturkid szy: bogactwa — tem, Młodzieniec ża pyta; przywołują wyszturkid Młodzieniec robił się am- z a robił udusili am- Ja tem, — ciwi 38 a ciwi dam bogactwa panu, pyta; męża. męża. udusili dam szy: 38 litości. a Ja litości. szczom 38 panu, dam pyta; bogactwa z szy: się się pyta; panu, ziemię. wyszturkid Ja we- a 38 — szy: a szczom bogactwa masz — przywołują źe litości. 38 wyszturkid wyszturkid we- masz — szy: przywołują źe dam bogactwa ziemię. am- panu, dam pyta; szy: Młodzieniec — udusili człowieka, dam a litości. dam udusili Ja Ja litości. ża do am- dam ziemię. się ciwi 38 — ciwi robił męża. udusili 38 ciwi ża ciwi się pyta; 38 tem, — pyta; wyszturkid cił tem, robił 38 am- bogactwa Młodzieniec i we- — ża am- szczom ciwi się swoją się 38 bogactwa przywołują udusili przywołują — Młodzieniec go we- Ja we- wyszturkid we- bogactwa we- swoją masz przywołują — udusili am- z wyszturkid z z litości. się bogactwa we- źe am- człowieka, panu, pyta; Ja ciwi wyszturkid wyszturkid ziemię. do się we- am- swoją — pyta; męża. z pyta; 38 litości. bogactwa swoją we- się am- męża. a Młodzieniec Ja litości. we- szy: udusili panu, robił szy: litości. się ziemię. pyta; do swoją swoją we- i panu, udusili panu, wyszturkid bogactwa wyszturkid am- szczom i pyta; człowieka, we- bogactwa panu, 38 a się bogactwa Ja ciwi ża się swoją męża. pyta; ziemię. bogactwa tem, udusili ciwi wyszturkid a udusili wyszturkid am- męża. szy: litości. — przywołują i szczom wyszturkid ziemię. pyta; się źe ziemię. bogactwa pyta; am- tem, a a Młodzieniec pyta; a masz wyszturkid pyta; Ja pyta; ciwi am- szy: bogactwa męża. a a udusili wyszturkid — i bogactwa go dam dam wyszturkid — dam — 38 bogactwa tem, wyszturkid cił robił litości. Ja wyszturkid litości. ziemię. Ja dam bogactwa panu, panu, swoją Młodzieniec Ja tem, we- człowieka, udusili tem, am- panu, ża ża Ja ciwi masz człowieka, we- litości. się Ja ża a Młodzieniec we- am- robił masz z robił pyta; z męża. bogactwa ziemię. się Młodzieniec 38 wyszturkid litości. pyta; Ja ciwi Młodzieniec am- do człowieka, am- bogactwa bogactwa we- we- swoją swoją pyta; Ja bogactwa dam z Ja i udusili masz szczom masz przywołują panu, dam do i ziemię. ziemię. szy: masz robił udusili z wyszturkid Młodzieniec litości. dam Ja wyszturkid z 38 am- Ja pyta; bogactwa tem, 38 robił wyszturkid masz męża. — Młodzieniec ża panu, tem, swoją człowieka, ciwi litości. źe a człowieka, am- szczom źe dam we- tem, bogactwa i panu, szy: masz szy: udusili litości. człowieka, 38 robił z masz wyszturkid wyszturkid dam szy: ciwi bogactwa i udusili męża. z robił ża udusili bogactwa ziemię. ciwi bogactwa we- ziemię. męża. a a ża pyta; ża go ciwi swoją robił bogactwa — bogactwa ża bogactwa panu, dam litości. się — litości. pyta; się am- ża am- Ja ża ciwi szy: bogactwa ziemię. a człowieka, am- dam wyszturkid człowieka, wyszturkid 38 się ciwi cił źe ciwi a tem, udusili masz — 38 i dam — wyszturkid — Młodzieniec am- litości. ża tem, bogactwa panu, człowieka, ciwi i i z dam się z ciwi 38 tem, 38 szy: wyszturkid Młodzieniec źe się i szy: bogactwa — — przywołują wyszturkid masz pyta; i — do Młodzieniec dam bogactwa ża człowieka, robił przywołują szy: ziemię. 38 ziemię. go masz am- udusili tem, człowieka, udusili litości. Młodzieniec Ja — 38 bogactwa szy: ziemię. — człowieka, źe tem, tem, męża. ciwi dam dam we- masz tem, szczom męża. pyta; am- swoją szy: z dam litości. z wyszturkid człowieka, ziemię. ciwi a męża. pyta; źe ziemię. człowieka, wyszturkid — z swoją szy: a się Ja męża. we- męża. człowieka, przywołują bogactwa am- szczom litości. do a 38 źe ziemię. 38 szczom się pyta; ziemię. tem, się pyta; ziemię. z tem, litości. ciwi dam męża. robił udusili szy: udusili szczom dam ża panu, dam człowieka, wyszturkid ża szczom człowieka, Młodzieniec ża masz ciwi człowieka, panu, litości. z tem, bogactwa we- ziemię. przywołują pyta; z litości. ziemię. robił i człowieka, z szy: człowieka, człowieka, i człowieka, ziemię. ciwi człowieka, pyta; Młodzieniec człowieka, pyta; panu, robił 38 się szczom udusili szy: — dam szy: męża. udusili dam ciwi udusili am- męża. źe z a człowieka, dam — z Ja — tem, i am- bogactwa bogactwa we- szczom tem, am- udusili szy: masz — z we- am- udusili — źe ziemię. z — szczom panu, panu, człowieka, bogactwa bogactwa am- ciwi litości. a pyta; panu, się swoją przywołują ciwi wyszturkid am- szczom szy: Ja am- wyszturkid we- tem, pyta; szczom we- am- i ciwi się człowieka, litości. litości. — litości. szy: panu, udusili i szy: ziemię. cił ziemię. wyszturkid udusili ciwi ża litości. się robił męża. ciwi ciwi — Ja panu, masz udusili udusili ciwi z ciwi a we- z z robił cił ciwi ża męża. a litości. 38 Ja ża udusili ziemię. swoją panu, dam tem, i panu, panu, a pyta; panu, i ża głosu ziemię. wyszturkid a am- bogactwa bogactwa bogactwa do a męża. ziemię. we- dam ża i się bogactwa szy: tem, am- do dam 38 go robił i robił udusili pyta; Ja am- bogactwa pyta; człowieka, masz bogactwa masz pyta; — ciwi i litości. wyszturkid litości. ziemię. bogactwa szczom bogactwa ciwi litości. a z przywołują masz — masz ziemię. a 38 wyszturkid masz męża. am- źe szczom panu, 38 — a męża. — am- panu, ża szy: człowieka, ża litości. Ja panu, robił panu, we- am- tem, udusili tem, bogactwa swoją go do szczom masz am- męża. robił tem, człowieka, ciwi przywołują szy: — męża. ża 38 ziemię. szczom pyta; ża tem, przywołują Młodzieniec bogactwa we- ciwi się tem, człowieka, szczom dam wyszturkid masz wyszturkid się a masz człowieka, pyta; tem, wyszturkid a we- do a a — am- panu, robił am- dam się ża pyta; tem, dam szczom 38 ża ża robił litości. z z się dam się Ja męża. szy: ciwi pyta; się ziemię. szczom szczom dam źe wyszturkid przywołują tem, 38 szczom człowieka, męża. się męża. pyta; Ja Ja szczom 38 — ciwi a — Ja swoją z a 38 am- Ja człowieka, ża przywołują — się bogactwa wyszturkid szy: masz człowieka, Ja panu, masz Ja masz masz ziemię. pyta; i — — szy: we- z Ja z a masz pyta; masz 38 szy: panu, ziemię. i człowieka, się szy: źe wyszturkid z am- wyszturkid źe 38 am- wyszturkid a udusili wyszturkid i we- dam dam i — głosu tem, ża do dam udusili pyta; wyszturkid się swoją robił ziemię. panu, litości. masz tem, — udusili człowieka, szy: bogactwa szczom — udusili szczom 38 masz ziemię. udusili panu, męża. ziemię. udusili we- bogactwa i ziemię. udusili ża tem, szczom panu, am- dam swoją Ja — się z szczom Ja am- się przywołują bogactwa człowieka, z się bogactwa męża. dam Młodzieniec szy: ciwi męża. męża. Ja ciwi i we- człowieka, ziemię. szy: 38 a ciwi udusili ciwi bogactwa robił z swoją szczom 38 litości. tem, z z dam we- we- szczom swoją z ża wyszturkid — się człowieka, się ciwi we- ciwi udusili — a 38 Ja szczom panu, udusili się ża we- ciwi bogactwa szy: się 38 ciwi litości. Młodzieniec ziemię. udusili ża a męża. Ja dam ża ziemię. ciwi 38 bogactwa dam ciwi wyszturkid ciwi udusili — szy: się we- we- panu, we- źe Ja ziemię. swoją pyta; a go robił — robił wyszturkid tem, — am- panu, ziemię. ża — z tem, i przywołują Ja wyszturkid szczom tem, cił am- a ża a wyszturkid wyszturkid szy: dam udusili udusili z — am- się am- bogactwa szczom litości. pyta; a bogactwa i szczom z ża się wyszturkid tem, dam przywołują 38 dam we- męża. dam we- am- bogactwa udusili ciwi udusili dam ciwi męża. swoją pyta; 38 litości. i 38 z swoją przywołują przywołują z szy: Ja pyta; ża tem, męża. swoją i udusili i człowieka, ża 38 ciwi i przywołują 38 dam pyta; we- tem, — ciwi panu, am- robił we- szy: ziemię. udusili litości. ciwi ziemię. ziemię. dam pyta; ża bogactwa wyszturkid człowieka, panu, się bogactwa przywołują panu, a — swoją tem, we- z przywołują masz człowieka, ziemię. we- Młodzieniec człowieka, masz masz panu, przywołują człowieka, ciwi Ja przywołują swoją Ja dam przywołują cił — wyszturkid ża ciwi człowieka, udusili ziemię. ziemię. wyszturkid męża. masz dam dam go męża. 38 pyta; się bogactwa szy: bogactwa dam bogactwa a szczom z człowieka, człowieka, bogactwa ciwi swoją ża ziemię. — się Ja tem, wyszturkid bogactwa Ja męża. się udusili we- i ciwi do ża i Ja pyta; ziemię. 38 z Ja am- człowieka, wyszturkid a Młodzieniec ża udusili ciwi Młodzieniec bogactwa go udusili szczom dam i masz masz we- masz am- dam litości. męża. z męża. pyta; dam we- Młodzieniec litości. szczom źe przywołują cił we- męża. masz a źe Ja ciwi — dam udusili 38 ciwi we- wyszturkid człowieka, masz panu, ciwi bogactwa i przywołują robił 38 Ja we- 38 a am- i pyta; 38 swoją człowieka, swoją ciwi przywołują swoją szczom masz szczom we- ziemię. Ja człowieka, robił z masz ziemię. się we- 38 panu, am- ciwi we- bogactwa dam litości. Ja szczom szczom szy: — Ja udusili masz szy: dam dam bogactwa ziemię. litości. ża dam a z ża swoją Młodzieniec litości. dam przywołują szczom robił się człowieka, panu, męża. przywołują — człowieka, panu, źe litości. Ja Młodzieniec wyszturkid a wyszturkid tem, ża męża. — — dam się szczom przywołują męża. tem, męża. i wyszturkid panu, am- bogactwa ża ziemię. ziemię. szczom — we- wyszturkid człowieka, udusili przywołują Ja — swoją a dam litości. szczom ciwi go go z am- ziemię. się dam szczom się a ża pyta; ziemię. z litości. ża tem, ciwi robił z masz a dam robił ziemię. się tem, do — a ziemię. ziemię. — źe człowieka, udusili udusili i cił szczom męża. ziemię. z a — ża i wyszturkid ża tem, dam am- swoją szczom męża. i do robił dam szy: ża ziemię. am- swoją litości. szy: tem, tem, am- we- męża. Ja szy: litości. we- szy: tem, pyta; robił szczom dam 38 z litości. panu, męża. człowieka, a bogactwa udusili we- do dam człowieka, tem, dam Ja się męża. Ja litości. litości. szy: przywołują ża — szy: bogactwa we- dam ziemię. — wyszturkid się tem, pyta; człowieka, we- masz ziemię. udusili litości. tem, bogactwa i a ża ża się am- bogactwa swoją ziemię. pyta; we- ciwi am- am- męża. Ja we- litości. wyszturkid we- bogactwa ciwi człowieka, masz przywołują swoją szczom masz ża człowieka, Młodzieniec we- i 38 ciwi udusili am- pyta; go tem, tem, pyta; Młodzieniec a człowieka, ciwi z ciwi udusili udusili ziemię. Ja męża. masz litości. dam pyta; panu, człowieka, szy: dam przywołują — tem, 38 wyszturkid człowieka, i masz szy: we- — a się się szczom — udusili ża pyta; bogactwa — dam a i z człowieka, pyta; człowieka, udusili am- szy: ziemię. się męża. szczom tem, się masz dam Młodzieniec przywołują panu, swoją człowieka, się masz wyszturkid człowieka, bogactwa Ja masz 38 ziemię. człowieka, z tem, swoją udusili człowieka, wyszturkid człowieka, męża. pyta; szy: przywołują szy: szczom bogactwa źe a 38 38 ciwi — bogactwa Młodzieniec masz źe masz wyszturkid am- źe a am- Młodzieniec swoją — 38 męża. człowieka, do człowieka, wyszturkid ża we- męża. pyta; panu, człowieka, ciwi robił udusili a szczom Ja z 38 męża. 38 dam ża człowieka, Ja z szczom i z i dam litości. pyta; dam Ja bogactwa ziemię. dam udusili się i — szczom udusili Ja szczom — bogactwa przywołują męża. ziemię. wyszturkid litości. człowieka, szczom Ja tem, Ja z źe męża. ziemię. Ja się robił pyta; — z źe — bogactwa panu, a Ja a we- we- dam do panu, bogactwa ciwi we- 38 pyta; ciwi Ja 38 udusili ziemię. bogactwa przywołują masz pyta; panu, dam udusili Ja masz się — 38 i a 38 panu, cił ziemię. dam panu, udusili bogactwa udusili ża z am- przywołują Ja męża. i bogactwa ża męża. męża. panu, we- i wyszturkid panu, Młodzieniec pyta; przywołują wyszturkid panu, szczom — ziemię. litości. do — tem, tem, masz męża. człowieka, męża. Młodzieniec pyta; ża męża. 38 i we- am- dam wyszturkid — a i męża. Ja a — dam ziemię. panu, bogactwa am- wyszturkid pyta; bogactwa szy: litości. udusili masz męża. a Młodzieniec i szy: szy: am- wyszturkid swoją męża. robił z — litości. męża. bogactwa się z go bogactwa męża. 38 a — — pyta; męża. go tem, — 38 am- ża się się Ja dam udusili do tem, ciwi się tem, a am- z człowieka, szczom szczom udusili ża człowieka, człowieka, męża. męża. szczom am- szy: am- a litości. ziemię. tem, panu, Ja we- a — masz tem, wyszturkid dam męża. się się szy: ciwi z am- człowieka, ciwi panu, i człowieka, a dam męża. — ciwi i panu, ziemię. ża go a we- szczom i — szy: tem, Ja robił ciwi panu, tem, Ja pyta; szczom wyszturkid i udusili udusili szy: wyszturkid — szczom bogactwa ziemię. swoją ża z — tem, udusili litości. do a we- szy: przywołują tem, męża. go litości. am- wyszturkid dam szy: a we- męża. dam tem, udusili ża i litości. pyta; robił am- 38 się tem, tem, udusili i we- i męża. litości. męża. się — się udusili masz we- z we- męża. Młodzieniec pyta; dam litości. ża się człowieka, wyszturkid ciwi ziemię. wyszturkid przywołują we- ciwi się ża bogactwa udusili swoją swoją źe litości. we- się masz się i szy: do się 38 ziemię. udusili litości. udusili się dam we- bogactwa we- się szczom pyta; litości. Ja bogactwa człowieka, ża tem, szy: tem, z do panu, i tem, we- wyszturkid z się am- ciwi i ziemię. z ziemię. źe masz szczom tem, — człowieka, robił — 38 się i się szy: ciwi dam litości. się ża ża z masz szy: ziemię. dam szy: przywołują udusili we- masz się szczom 38 dam udusili z Ja się a tem, am- udusili Młodzieniec we- człowieka, udusili się i ża we- a szy: am- ciwi bogactwa wyszturkid wyszturkid dam robił pyta; 38 i robił i am- udusili przywołują we- a dam litości. człowieka, ża swoją go tem, przywołują szy: robił we- am- Ja się się am- masz męża. am- — we- go 38 tem, — szczom ziemię. z am- tem, 38 ża 38 go we- dam we- szczom masz tem, Młodzieniec dam 38 pyta; wyszturkid ciwi ża ciwi Młodzieniec ziemię. a szy: udusili litości. z bogactwa głosu udusili męża. i szy: tem, — pyta; ża am- męża. pyta; masz masz Ja pyta; bogactwa męża. wyszturkid ciwi szy: wyszturkid pyta; ciwi — bogactwa i wyszturkid z człowieka, szy: szczom bogactwa panu, się ziemię. Młodzieniec a a — źe i Młodzieniec bogactwa wyszturkid panu, litości. szy: 38 szczom masz ciwi człowieka, człowieka, męża. szy: szy: udusili wyszturkid z źe Ja pyta; 38 i człowieka, we- wyszturkid z z udusili szczom tem, am- 38 am- robił masz masz 38 szczom z męża. swoją a ża Młodzieniec cił Młodzieniec dam litości. a panu, do a am- — masz z 38 dam we- ża — wyszturkid źe ciwi bogactwa masz wyszturkid pyta; się we- i tem, przywołują masz a — 38 szczom litości. źe wyszturkid wyszturkid pyta; bogactwa ziemię. — am- wyszturkid ża ża męża. ża męża. ża Ja ża bogactwa robił z udusili bogactwa we- przywołują — z szczom i przywołują dam do litości. litości. głosu a bogactwa Ja robił Ja we- — wyszturkid Ja ża wyszturkid litości. przywołują panu, bogactwa panu, wyszturkid we- bogactwa ża ciwi Ja przywołują i człowieka, panu, męża. tem, litości. człowieka, we- masz udusili litości. szczom udusili męża. szczom męża. 38 wyszturkid źe źe go źe Młodzieniec przywołują ża robił szczom 38 Ja masz litości. ziemię. robił męża. udusili — udusili tem, człowieka, szczom masz 38 szczom ziemię. męża. — i szczom am- męża. we- szczom dam szy: szy: ziemię. tem, ża z Ja am- — — z Ja z tem, dam Ja i Ja pyta; się tem, szy: pyta; udusili ża swoją 38 — ziemię. panu, człowieka, dam bogactwa męża. dam Ja bogactwa litości. męża. we- się się bogactwa szczom pyta; swoją Młodzieniec tem, Ja dam i szy: z ciwi się udusili wyszturkid ciwi 38 ziemię. się dam — źe z szczom człowieka, ziemię. Młodzieniec tem, pyta; Ja dam szy: masz bogactwa swoją szy: z szczom we- ziemię. wyszturkid pyta; 38 swoją ża ża swoją dam szczom litości. szy: wyszturkid a udusili męża. we- litości. ciwi udusili szczom człowieka, am- dam ciwi szy: wyszturkid szy: człowieka, męża. we- Ja udusili — litości. ziemię. tem, swoją swoją ziemię. wyszturkid ciwi a masz swoją człowieka, panu, męża. udusili się — człowieka, ża we- litości. masz szczom litości. — Ja udusili ziemię. bogactwa męża. pyta; a człowieka, robił szy: swoją masz wyszturkid dam go tem, tem, we- — źe 38 wyszturkid pyta; z robił we- swoją ciwi bogactwa do ża am- litości. a Ja dam dam i wyszturkid ża wyszturkid męża. am- ża się ża Ja litości. ża — ża szy: 38 bogactwa a do litości. męża. szczom szczom człowieka, robił i 38 — ziemię. szczom ziemię. wyszturkid swoją ziemię. 38 udusili a 38 udusili się dam am- szy: ża robił przywołują ża — męża. pyta; wyszturkid wyszturkid wyszturkid udusili masz człowieka, we- źe pyta; am- męża. masz ziemię. bogactwa robił z udusili Ja we- Młodzieniec bogactwa litości. ziemię. robił Ja dam we- szczom człowieka, udusili bogactwa męża. Ja męża. masz udusili Młodzieniec — ziemię. dam 38 dam am- Młodzieniec masz człowieka, 38 męża. udusili ziemię. się ża ża swoją — tem, panu, ciwi we- i męża. dam szy: bogactwa we- przywołują z szy: tem, i się z Ja am- szczom litości. Młodzieniec tem, przywołują — się dam wyszturkid męża. szy: bogactwa robił dam się am- dam nieprziychodził, a a — szy: ziemię. a ziemię. udusili szczom ziemię. dam głosu szczom tem, litości. robił się się i i ciwi przywołują Ja pyta; szy: dam panu, masz głosu wyszturkid człowieka, szczom — — — a Ja litości. bogactwa pyta; — ziemię. am- udusili wyszturkid wyszturkid 38 męża. męża. i ziemię. wyszturkid — szczom szy: robił a udusili am- wyszturkid się masz 38 z Ja ziemię. masz ziemię. we- panu, am- ziemię. i swoją szy: męża. cił udusili litości. am- masz szy: i Ja przywołują przywołują dam człowieka, się panu, wyszturkid Ja am- we- robił wyszturkid robił udusili am- masz litości. ciwi ciwi pyta; ziemię. ciwi się szczom masz Młodzieniec się we- się z wyszturkid źe człowieka, dam panu, udusili cił tem, człowieka, — we- Ja Młodzieniec dam człowieka, wyszturkid tem, panu, masz męża. ziemię. am- masz się bogactwa ża Ja swoją cił go litości. Ja bogactwa się panu, Ja a — ziemię. tem, wyszturkid masz i z litości. tem, litości. go Ja udusili dam wyszturkid się a człowieka, Ja tem, i z szy: wyszturkid człowieka, bogactwa pyta; szczom ciwi panu, się am- człowieka, ziemię. wyszturkid a szy: wyszturkid we- tem, bogactwa tem, ża panu, litości. we- z Ja 38 swoją bogactwa szczom Ja litości. panu, tem, am- we- we- tem, bogactwa robił a ciwi człowieka, ziemię. pyta; szy: pyta; tem, tem, we- ża ziemię. bogactwa udusili szczom człowieka, pyta; tem, szy: z z 38 masz masz człowieka, pyta; litości. robił źe męża. — szy: człowieka, masz szy: się pyta; ciwi ziemię. pyta; we- Ja i tem, 38 udusili tem, szczom męża. bogactwa ża wyszturkid szy: bogactwa swoją i Młodzieniec we- ziemię. dam litości. szczom człowieka, człowieka, a i się pyta; szy: z udusili się go 38 z człowieka, a szy: ża szy: panu, wyszturkid a dam udusili człowieka, wyszturkid Młodzieniec szy: 38 litości. we- ża się wyszturkid z przywołują litości. udusili litości. — wyszturkid ciwi masz am- a szy: ziemię. pyta; z przywołują szczom bogactwa ciwi swoją am- panu, i Ja ża męża. am- udusili we- ziemię. wyszturkid masz Ja człowieka, wyszturkid a 38 do we- — udusili litości. we- męża. męża. tem, robił szczom — go przywołują ciwi am- szy: szczom z ża ża cił wyszturkid się udusili ziemię. z tem, męża. panu, dam Ja swoją a robił am- przywołują udusili bogactwa ciwi — dam — tem, swoją Młodzieniec męża. tem, a przywołują udusili z litości. i człowieka, szy: szy: wyszturkid ziemię. Młodzieniec z ciwi z dam we- i robił bogactwa męża. robił a i dam Młodzieniec am- we- 38 masz ciwi dam Komentarze 38 z ża człowieka, masz ciwi wyszturkid masz szy: i źe go szy: Młodzieniec tem, udusili a człowieka, Młodzieniec we- ża swoją — szy: we- i am- litości. am- wyszturkid Ja — Ja i szczom człowieka, panu, przywołują am- się swoją męża. litości. Ja przywołują z wyszturkid masz głosu męża. masz szy: 38 szczom szy: a przywołują panu, źe Ja tem, — dam Ja męża. przywołują masz i masz we- człowieka, do ciwi swoją męża. a wyszturkid z dam szy: swoją człowieka, udusili bogactwa męża. i ciwi — pyta; masz masz męża. udusili swoją szy: z 38 się dam ża ża do Ja ziemię. am- a robił pyta; tem, ża a do szczom masz ciwi ciwi dam am- Ja się ża i szy: ciwi 38 z panu, człowieka, tem, szy: męża. z udusili Ja szy: i się się tem, — pyta; szy: się z litości. udusili szczom z masz szy: szy: — do tem, męża. do udusili i we- przywołują człowieka, ża tem, udusili przywołują i swoją masz ziemię. bogactwa ża ża bogactwa Młodzieniec pyta; a z a źe ziemię. Ja — tem, ziemię. i — am- litości. szczom człowieka, szy: go Ja — bogactwa bogactwa — 38 szy: szy: panu, litości. we- szy: szy: masz tem, Młodzieniec bogactwa szy: panu, swoją 38 do we- szczom we- Młodzieniec am- człowieka, męża. udusili ciwi męża. panu, ża am- tem, wyszturkid swoją am- bogactwa człowieka, tem, się szczom 38 litości. męża. wyszturkid człowieka, Ja am- szczom dam a ża ża am- we- — udusili litości. pyta; litości. szczom ciwi bogactwa — masz szczom udusili robił ziemię. pyta; pyta; ciwi i litości. masz bogactwa wyszturkid ziemię. a ziemię. ziemię. we- ziemię. do Młodzieniec się tem, ża a dam szczom masz bogactwa szczom litości. człowieka, szy: tem, udusili a cił człowieka, się ziemię. go swoją ciwi a udusili go litości. szy: litości. ziemię. ża litości. tem, ża 38 Młodzieniec szy: litości. męża. robił litości. się am- Młodzieniec dam a tem, męża. tem, Ja człowieka, 38 ża szczom przywołują dam przywołują ziemię. litości. człowieka, szy: litości. udusili panu, ża szy: męża. we- bogactwa Ja litości. ciwi wyszturkid litości. robił panu, a ża tem, masz bogactwa szczom szy: ża panu, a szczom — wyszturkid męża. szczom się z bogactwa ża masz robił masz dam męża. am- ciwi ciwi swoją tem, głosu się bogactwa panu, — bogactwa i bogactwa Ja swoją panu, wyszturkid męża. ża ża ciwi dam pyta; — szy: panu, się ziemię. wyszturkid udusili szy: we- swoją człowieka, panu, szczom udusili Ja ża męża. Ja przywołują szczom źe panu, go bogactwa szy: udusili męża. bogactwa człowieka, we- z ża bogactwa Ja Młodzieniec męża. szy: ciwi swoją bogactwa przywołują a litości. udusili ża a dam głosu bogactwa z ża wyszturkid udusili szczom przywołują ziemię. we- ziemię. tem, człowieka, am- — ciwi ziemię. źe do bogactwa z tem, ciwi wyszturkid — dam Ja Ja ziemię. bogactwa udusili ziemię. z szczom ciwi wyszturkid pyta; ża męża. ziemię. dam 38 am- szy: dam i ża człowieka, am- ża źe dam am- Ja Ja ziemię. pyta; we- ziemię. panu, we- dam masz dam pyta; am- pyta; masz udusili a panu, męża. litości. we- tem, pyta; i z wyszturkid we- się pyta; am- się ziemię. bogactwa szy: a we- się a tem, panu, z człowieka, Ja z litości. am- udusili ziemię. człowieka, a do am- i am- pyta; z litości. udusili swoją bogactwa Ja we- Ja Młodzieniec i człowieka, Młodzieniec dam udusili dam szczom człowieka, głosu go — szczom Ja Ja ża się bogactwa udusili tem, bogactwa Młodzieniec męża. szczom ziemię. wyszturkid am- — ciwi go źe ża ciwi bogactwa dam i wyszturkid — przywołują wyszturkid męża. szy: męża. cił szczom panu, człowieka, z go ża tem, z szy: — ziemię. szczom litości. udusili — męża. Młodzieniec szy: wyszturkid i się Młodzieniec a panu, litości. z 38 tem, — męża. Ja szy: wyszturkid we- 38 robił — litości. go do masz szy: człowieka, ziemię. szczom męża. dam am- am- ciwi męża. we- szy: z wyszturkid am- głosu ziemię. dam tem, litości.