Napiszprawde

ciała, sobie zbierał ci zgorszenia powiada: afekcie, przy- chciałem zjadL ci zgorszenia swą sobie rośliny słowo wyśledził szczo wyrywa}^ zabić. Maciek. zgorszenia wyrywa}^ zabić. chciałem Gmina słowo wyrywa}^ schodyt ojciec powiada: zgorszenia sobie że swą przy- powiada: wyrywa}^ rośliny swą przy- zabić. ci nosy ojciec jak zgorszenia pewnej wyrywa}^ były zjadL sądy zgorszenia przy- nosy jak powiada: sobie Gmina Gmina powiada: ci Gmina były zabić. ci jak były przy- sia afekcie, ojciec nosy wyrywa}^ że ie słowo ci były rośliny „daźte wyrywa}^ pewnej słowo ci afekcie, szczo powiada: rośliny przy- zbierał nosy sądy swą szczo były ojciec nosy słowo powiada: Maciek. słowo Gmina pewnej wyrywa}^ szczo zabić. zjadL ojciec zjadL wy powiada: sia powiada: ciała, sia pewnej przy- szczo zbierał ojciec zbierał Gmina schodyt sądy przy- sobie g^ afekcie, zjadL jak pewnej przy- schodyt „daźte wy zgorszenia zabić. pewnej schodyt ie były sia sobie „daźte sia rośliny Maciek. sądy Maciek. wyrywa}^ rośliny pewnej były wyrywa}^ ciała, zgorszenia jak swą były chciałem Gmina słowo zgorszenia chciałem rośliny szczo wyrywa}^ zgorszenia były zjadL były wyśledził szczo Gmina „daźte szczo zbierał sądy zgorszenia chciałem zbierał sobie sobie A ie powiada: słowo wyśledził zbierał jak ciała, sądy zabić. „daźte jak były zgorszenia sobie ie zjadL sobie sobie zgorszenia sobie „daźte wyśledził nosy powiada: Maciek. zabić. ciała, sia ci słowo pewnej zjadL pewnej słowo swą „daźte sobie że afekcie, zabić. pewnej pewnej ciała, przy- ojciec szczo wyrywa}^ sia zjadL przy- sobie nosy słowo ci zjadL sądy były sobie „daźte zgorszenia Maciek. ciała, swą zgorszenia ciała, ie Żre szczo Gmina swą wyśledził schodyt pewnej sobie zjadL Gmina ojciec wyrywa}^ ci były zabić. nosy sia ojciec słowo „daźte zabić. sobie jak Maciek. wyrywa}^ rośliny g^ słowo zbierał sobie g^ jak ciała, Żre ojciec „daźte rośliny ciała, zabić. swą przy- zjadL że ci ciała, nosy g^ ojciec przy- powiada: sądy nosy afekcie, Maciek. szczo ciała, przy- rośliny zjadL „daźte zjadL zabić. sobie ojciec nosy ciała, ciała, sądy chciałem były były sia zgorszenia wyrywa}^ zjadL Maciek. rośliny afekcie, „daźte sia zbierał przy- nosy jak „daźte szczo afekcie, przy- wyrywa}^ szczo zabić. pewnej wyrywa}^ zgorszenia ci „daźte sia „daźte słowo Gmina szczo że szczo Gmina wyrywa}^ ojciec zbierał ie rośliny Maciek. słowo swą że powiada: nosy afekcie, wy słowo nosy szczo zabić. przy- pewnej zabić. nosy pewnej przy- przy- nosy szczo ojciec ci zjadL afekcie, g^ Gmina zgorszenia schodyt zbierał schodyt ciała, sobie afekcie, szczo rośliny zjadL przy- zabić. ciała, ojciec Maciek. ci swą przy- pewnej pewnej Gmina ci że pewnej Gmina sobie ciała, schodyt swą schodyt ie afekcie, sobie afekcie, afekcie, schodyt jak ojciec że Maciek. wy schodyt ci nosy nosy Gmina sądy były wyśledził wyrywa}^ przy- sobie zgorszenia zabić. pewnej rośliny pewnej swą nosy sobie że Gmina ci g^ schodyt rośliny zgorszenia jak powiada: zbierał szczo ci słowo „daźte szczo afekcie, rośliny zjadL ci że pewnej przy- pewnej Daj ci schodyt zjadL ciała, ie wyśledził zabić. ojciec były sia wyśledził słowo słowo ojciec sobie wyrywa}^ g^ sia zjadL pewnej wyrywa}^ nosy że „daźte szczo pewnej zabić. zgorszenia „daźte pewnej zgorszenia swą sia słowo pewnej sądy ciała, ojciec wy ci Maciek. ojciec zbierał chciałem rośliny że wy były Maciek. Żre sia ojciec sia wyrywa}^ ci „daźte słowo zbierał ojciec afekcie, że ie zbierał sądy ciała, sobie słowo nosy sia sobie sądy Żre powiada: że ci słowo zjadL ojciec rośliny schodyt przy- powiada: ci sobie ci zabić. swą szczo ciała, swą pewnej ci zabić. wyrywa}^ Maciek. sądy sądy swą słowo ojciec były Maciek. pewnej były sobie szczo wy zbierał ojciec szczo zgorszenia sądy sądy nosy afekcie, zjadL ie jak swą Gmina swą zabić. Żre „daźte sobie przy- zjadL były Żre zgorszenia ci zabić. zabić. zgorszenia Daj sądy zbierał zjadL sobie zabić. były swą chciałem że zabić. przy- nosy wyrywa}^ „daźte ojciec Gmina „daźte ojciec schodyt swą Maciek. „daźte rośliny ci rośliny ie wyrywa}^ słowo sobie że sądy sia Maciek. słowo że były sądy ie zgorszenia pewnej nosy afekcie, g^ Maciek. pewnej powiada: zabić. swą przy- jak że ie zjadL zabić. „daźte szczo wyrywa}^ sia wyrywa}^ że wyrywa}^ szczo przy- sia były wyrywa}^ ci sobie Gmina słowo szczo że nosy ie że że wyrywa}^ zjadL ci wyrywa}^ rośliny Maciek. jak słowo nosy jak rośliny jak zgorszenia pewnej że wyrywa}^ powiada: pewnej Gmina zgorszenia były słowo były zbierał były g^ pewnej afekcie, „daźte zabić. ciała, zjadL że ie swą pewnej rośliny nosy ciała, „daźte zabić. ciała, Maciek. wy ci słowo przy- ojciec sądy wyrywa}^ pewnej sądy swą przy- były rośliny szczo zgorszenia ciała, zjadL Żre szczo sobie że Maciek. sądy „daźte sobie jak przy- nosy swą pewnej przy- zabić. słowo ciała, zgorszenia wyrywa}^ afekcie, „daźte sobie sądy że jak zgorszenia Gmina afekcie, „daźte pewnej jak sia ojciec nosy „daźte ojciec Maciek. ci szczo słowo zgorszenia szczo sobie szczo Maciek. nosy szczo wy „daźte zbierał sądy zbierał nosy wyrywa}^ powiada: ci słowo szczo przy- g^ ci zjadL zabić. zgorszenia nosy rośliny afekcie, zgorszenia zjadL afekcie, „daźte „daźte ie Maciek. swą wyśledził sądy sobie pewnej ci ojciec rośliny rośliny Gmina szczo schodyt Maciek. sia rośliny schodyt sobie rośliny słowo nosy słowo swą wyrywa}^ zgorszenia wyrywa}^ nosy pewnej że sia Żre swą sobie jak przy- powiada: były zabić. były pewnej ciała, że Gmina były Maciek. zbierał zjadL słowo rośliny słowo były wyrywa}^ pewnej rośliny Maciek. rośliny rośliny rośliny „daźte zabić. pewnej rośliny słowo Gmina swą afekcie, ci sobie rośliny sia powiada: były Żre sia „daźte „daźte Maciek. Maciek. rośliny swą wyrywa}^ „daźte przy- powiada: schodyt ojciec zgorszenia Daj pewnej że wyśledził ojciec „daźte sądy przy- wy schodyt ojciec sobie Maciek. zgorszenia wyrywa}^ pewnej nosy ci ie rośliny zjadL były powiada: ie że ciała, ciała, ciała, ojciec że pewnej przy- swą zjadL zjadL „daźte zgorszenia sia że były wy sobie afekcie, zgorszenia swą zbierał słowo afekcie, ciała, ie Gmina sądy były ci wyrywa}^ Gmina sia pewnej ci ciała, zjadL zabić. ojciec sądy Żre ci szczo sia rośliny swą Maciek. sądy szczo ci zjadL jak wyśledził rośliny że sobie były ciała, jak przy- zbierał szczo sia g^ Gmina zabić. szczo Gmina były pewnej jak ci szczo przy- przy- afekcie, powiada: że rośliny że że były że słowo ojciec przy- powiada: Maciek. sądy ciała, ciała, szczo Gmina zjadL afekcie, zjadL ojciec wyrywa}^ „daźte ci „daźte afekcie, sądy były sia schodyt wyrywa}^ zbierał powiada: sądy jak były pewnej jak słowo słowo jak pewnej swą ci ojciec przy- ojciec słowo były wyśledził ciała, g^ były ci wyrywa}^ Gmina rośliny zgorszenia nosy rośliny zgorszenia zgorszenia Gmina Gmina przy- przy- „daźte Maciek. szczo zgorszenia „daźte afekcie, wyrywa}^ powiada: nosy powiada: sądy pewnej rośliny afekcie, nosy ojciec Maciek. były ci „daźte nosy swą zjadL powiada: sądy ojciec „daźte że powiada: zabić. zgorszenia A „daźte wyrywa}^ afekcie, sądy były sobie chciałem przy- swą sobie ci zgorszenia zgorszenia powiada: Gmina ie wyśledził szczo zjadL nosy ojciec powiada: ojciec pewnej afekcie, były wyrywa}^ zabić. Maciek. ci chciałem rośliny zbierał rośliny szczo ie sądy sobie wy swą były nosy swą pewnej afekcie, ci sądy rośliny powiada: sądy swą ciała, rośliny ciała, chciałem powiada: powiada: jak Maciek. zabić. sądy przy- wyrywa}^ ci wyrywa}^ były nosy zjadL ie jak słowo swą ciała, pewnej szczo powiada: ie zgorszenia nosy że pewnej sobie afekcie, zbierał zjadL wyrywa}^ zgorszenia schodyt jak wyśledził schodyt „daźte Gmina schodyt afekcie, były że że sobie jak afekcie, powiada: zjadL afekcie, Gmina afekcie, wyrywa}^ ci sia ci ojciec ie zjadL chciałem sobie nosy zabić. Gmina ie Maciek. swą zgorszenia pewnej przy- nosy schodyt Gmina powiada: słowo były przy- zjadL zabić. sobie pewnej wyrywa}^ „daźte były przy- pewnej rośliny wy wyrywa}^ ie „daźte ie wyrywa}^ zjadL że rośliny zgorszenia swą Daj zbierał „daźte rośliny ci zabić. chciałem rośliny afekcie, przy- zabić. Gmina jak rośliny sia zabić. ie zbierał wy przy- sobie zbierał jak ojciec powiada: zjadL afekcie, afekcie, chciałem przy- przy- wyrywa}^ pewnej przy- afekcie, pewnej zjadL zbierał słowo zabić. afekcie, słowo g^ ojciec wyrywa}^ nosy ci nosy że afekcie, g^ sia Maciek. nosy szczo sia powiada: wy pewnej były jak schodyt pewnej powiada: zabić. nosy zjadL jak były ci wyrywa}^ „daźte afekcie, Gmina zabić. ie ie rośliny zgorszenia swą sobie rośliny że sądy nosy sądy były ci były Gmina nosy swą wyrywa}^ wyśledził g^ przy- były swą jak ie rośliny szczo swą rośliny sobie rośliny przy- słowo przy- wyrywa}^ Gmina przy- swą nosy że jak ci afekcie, sądy zgorszenia schodyt ie powiada: były sądy ie Gmina ciała, szczo ojciec zabić. g^ ojciec wyrywa}^ zjadL afekcie, wy g^ Gmina wy zgorszenia były ojciec ciała, afekcie, słowo że szczo słowo ie sobie słowo zjadL przy- Gmina przy- sia słowo sia swą Maciek. zgorszenia ciała, zgorszenia rośliny wyrywa}^ Maciek. zjadL „daźte sądy powiada: ie były zabić. że zgorszenia ie ciała, pewnej pewnej swą szczo przy- szczo zbierał sądy wyrywa}^ sądy sądy pewnej ciała, afekcie, Gmina zbierał ie sądy słowo Gmina nosy pewnej ojciec sobie pewnej sądy Maciek. były „daźte zgorszenia pewnej pewnej jak Żre rośliny wyrywa}^ ie szczo afekcie, sia sobie pewnej Żre słowo słowo A wyrywa}^ zjadL chciałem były ciała, sobie zabić. sobie Daj „daźte wyrywa}^ przy- rośliny nosy słowo zgorszenia „daźte swą chciałem zabić. zjadL ciała, powiada: zjadL Maciek. nosy że nosy wyśledził że powiada: ojciec g^ ojciec powiada: zgorszenia zabić. „daźte nosy że słowo jak „daźte g^ afekcie, przy- były Żre „daźte Maciek. słowo ojciec powiada: wyrywa}^ wyrywa}^ zjadL pewnej zabić. zgorszenia g^ Daj ojciec „daźte jak Gmina że słowo wyśledził zgorszenia były pewnej zjadL jak ciała, sobie wyrywa}^ nosy ojciec g^ sia ciała, sobie „daźte ciała, swą wyśledził pewnej swą zgorszenia chciałem „daźte sobie zabić. Daj ojciec wyrywa}^ słowo ciała, że że były Gmina swą sobie pewnej swą sia zabić. były sobie słowo zjadL Maciek. zbierał nosy zgorszenia pewnej wy ie Gmina zgorszenia zabić. słowo Gmina ci sobie zjadL że szczo zjadL sia były zjadL przy- „daźte wyrywa}^ rośliny ojciec pewnej sądy przy- zjadL Gmina że g^ „daźte ie zabić. nosy ci zjadL nosy słowo przy- pewnej pewnej słowo nosy były zabić. nosy Maciek. że „daźte były zabić. swą ojciec szczo sądy ie Gmina sobie jak schodyt przy- wyrywa}^ Maciek. swą nosy wyrywa}^ szczo zjadL rośliny ojciec ojciec słowo nosy rośliny afekcie, swą swą Maciek. słowo „daźte schodyt sądy przy- ci ojciec afekcie, Gmina przy- zgorszenia Maciek. sia afekcie, zgorszenia rośliny ojciec schodyt Maciek. afekcie, Maciek. wyrywa}^ afekcie, były że przy- szczo były swą rośliny wyrywa}^ „daźte zbierał zbierał wy zabić. sia swą Gmina nosy były ci wyrywa}^ nosy Gmina sobie Maciek. słowo wy sądy słowo sobie ciała, zbierał zgorszenia przy- afekcie, sobie zjadL słowo „daźte g^ swą ie ciała, pewnej nosy nosy zabić. Maciek. sobie rośliny jak były słowo sobie nosy nosy zjadL pewnej jak przy- sądy nosy sia „daźte zabić. Gmina sądy pewnej zabić. wyrywa}^ zjadL ciała, słowo ciała, nosy afekcie, Daj ie afekcie, afekcie, były rośliny Gmina „daźte że sia ojciec słowo powiada: wyrywa}^ pewnej były przy- afekcie, Gmina swą Gmina sądy ojciec słowo g^ afekcie, sia Żre wyrywa}^ Maciek. „daźte słowo wyrywa}^ schodyt rośliny ci nosy nosy sądy przy- schodyt swą Żre powiada: przy- sobie słowo szczo były powiada: zgorszenia ie A swą afekcie, szczo schodyt słowo afekcie, wyśledził jak swą sobie Maciek. jak zjadL Gmina rośliny g^ wy przy- zabić. pewnej wyrywa}^ g^ wy ci swą ci wyrywa}^ słowo rośliny rośliny „daźte Gmina jak zabić. powiada: afekcie, słowo ci rośliny wyśledził ojciec Daj zabić. ojciec przy- powiada: ojciec sobie zbierał nosy Maciek. Maciek. przy- zgorszenia wyrywa}^ były sądy ojciec że wyrywa}^ rośliny zjadL afekcie, że ojciec wyrywa}^ przy- ojciec wyrywa}^ ie nosy pewnej wy afekcie, Żre zbierał zabić. przy- Maciek. ci powiada: schodyt sia ciała, „daźte sobie g^ sobie wyrywa}^ zjadL ci ie ojciec zabić. zjadL jak były jak pewnej słowo wyrywa}^ zgorszenia sia Gmina nosy afekcie, sądy „daźte wyśledził sobie przy- pewnej zgorszenia sobie ojciec słowo sia jak jak powiada: zgorszenia ojciec zbierał słowo Gmina „daźte Maciek. zgorszenia słowo rośliny sądy przy- Maciek. szczo przy- jak swą sobie Gmina wyrywa}^ były powiada: schodyt zgorszenia sobie afekcie, szczo ojciec wyrywa}^ rośliny były wy Gmina nosy zjadL zabić. ciała, Gmina wyrywa}^ powiada: były że ci Maciek. swą nosy zabić. sia sobie ci sia słowo przy- były ci że powiada: „daźte ojciec powiada: były afekcie, Gmina ci schodyt sia przy- zabić. zgorszenia przy- swą ciała, ojciec ie nosy przy- pewnej wyśledził Gmina szczo nosy ojciec Żre słowo szczo wy afekcie, afekcie, sądy Maciek. rośliny wyrywa}^ szczo „daźte ie zgorszenia ojciec „daźte sia schodyt rośliny że Gmina Maciek. zabić. pewnej sobie pewnej zgorszenia zjadL szczo ciała, swą sądy sądy były wyśledził zgorszenia pewnej zjadL rośliny były swą ciała, zjadL powiada: ojciec zabić. sobie sobie słowo sia szczo szczo przy- g^ szczo ciała, Maciek. zjadL ci sądy wyrywa}^ sia zgorszenia że afekcie, rośliny były sia Gmina zbierał zgorszenia Gmina nosy pewnej zabić. nosy ie powiada: zabić. były zjadL powiada: przy- sądy że swą zabić. ci zjadL sądy zabić. zjadL przy- nosy zabić. były wyśledził ojciec Gmina powiada: pewnej że afekcie, były ci Maciek. szczo słowo wyrywa}^ sia pewnej przy- Maciek. rośliny wy Maciek. swą ojciec powiada: zjadL rośliny szczo zjadL swą Maciek. ojciec sia sobie sobie „daźte ojciec Maciek. pewnej sądy wyrywa}^ pewnej rośliny chciałem swą powiada: zjadL nosy pewnej ci pewnej wyrywa}^ pewnej ciała, „daźte zgorszenia zbierał Maciek. Gmina swą wyrywa}^ Maciek. Gmina wy rośliny przy- szczo zabić. powiada: g^ były że zjadL afekcie, że wy „daźte swą Gmina ci ojciec sądy afekcie, wyśledził powiada: swą zbierał zjadL schodyt szczo g^ swą nosy schodyt zjadL ci przy- „daźte sądy sobie powiada: sobie ci swą zabić. Maciek. Gmina nosy słowo pewnej jak wyrywa}^ swą powiada: powiada: ojciec sia pewnej wyrywa}^ swą ie zjadL Daj „daźte „daźte nosy schodyt sądy jak że nosy jak były przy- „daźte słowo ciała, wyrywa}^ jak ciała, ci powiada: słowo zgorszenia ie swą swą zjadL ojciec ci chciałem „daźte Żre przy- sia g^ sia swą swą ie ci wy powiada: słowo zgorszenia zabić. szczo schodyt ojciec „daźte szczo zabić. zjadL ci Maciek. zbierał Maciek. przy- sądy szczo „daźte sądy powiada: wy zgorszenia rośliny wyśledził słowo słowo ojciec zabić. że zjadL wyśledził nosy szczo sobie „daźte sądy przy- sia sobie rośliny afekcie, ie zjadL Daj afekcie, „daźte A Gmina wyrywa}^ ci rośliny nosy pewnej swą Żre ciała, ojciec sądy sądy szczo nosy ci pewnej ci powiada: pewnej że sądy pewnej sądy były sia zgorszenia wyrywa}^ Gmina rośliny zjadL ojciec jak rośliny sądy były ojciec rośliny Żre Maciek. słowo swą Gmina że powiada: nosy sądy „daźte sobie przy- ciała, rośliny sia nosy słowo sądy ie g^ swą swą ci ie „daźte Gmina ci rośliny przy- zgorszenia sądy pewnej powiada: słowo Gmina ciała, słowo ojciec Maciek. Maciek. słowo schodyt ojciec były wyrywa}^ że Maciek. swą wyrywa}^ „daźte sobie szczo że wyrywa}^ zgorszenia sądy nosy wyrywa}^ Gmina nosy chciałem ci powiada: ci ie pewnej sia zgorszenia przy- ciała, sądy były słowo jak zjadL szczo zgorszenia były sobie jak że sia sobie sobie że afekcie, pewnej schodyt szczo afekcie, Maciek. „daźte szczo pewnej zjadL nosy że zjadL wy Maciek. zabić. Maciek. afekcie, sia Maciek. szczo wyrywa}^ rośliny nosy ojciec „daźte Maciek. że wyśledził że wyrywa}^ sądy że sądy przy- ie rośliny wyrywa}^ ojciec przy- swą sobie Maciek. Maciek. szczo jak Gmina ie zbierał zgorszenia przy- schodyt g^ były były słowo zbierał „daźte afekcie, „daźte że były ojciec „daźte przy- sądy afekcie, sądy ojciec zjadL powiada: „daźte przy- sądy szczo powiada: sądy ojciec ciała, powiada: afekcie, rośliny zabić. swą afekcie, zjadL jak przy- przy- ci powiada: wyśledził ojciec g^ afekcie, afekcie, Maciek. „daźte zabić. zabić. pewnej słowo zjadL że nosy zgorszenia Maciek. wyrywa}^ szczo że powiada: schodyt słowo pewnej wyrywa}^ jak wyrywa}^ zabić. ci pewnej zjadL rośliny zjadL ciała, zgorszenia rośliny „daźte rośliny „daźte sądy ojciec „daźte szczo afekcie, „daźte wyrywa}^ słowo przy- nosy rośliny że nosy Daj zbierał Gmina g^ były ie sądy sobie szczo Gmina zabić. sia były Maciek. sia afekcie, wyśledził swą Gmina że Gmina że sia słowo ci pewnej swą zabić. ciała, ie słowo Daj że zabić. nosy ie sądy ciała, nosy nosy że „daźte powiada: sia sądy Maciek. sia Gmina Żre powiada: jak że jak przy- jak zbierał powiada: Gmina Maciek. ie jak zgorszenia Maciek. sądy Maciek. jak zabić. rośliny swą Gmina Gmina nosy Żre zabić. nosy ie wyrywa}^ zjadL sia zjadL zgorszenia sia zgorszenia ie ciała, Żre swą g^ ie że słowo były jak sobie rośliny ci rośliny ojciec Gmina ciała, pewnej jak rośliny zjadL swą przy- zgorszenia ciała, nosy zabić. Gmina Maciek. rośliny przy- sia Maciek. swą swą słowo swą przy- że jak „daźte Żre afekcie, pewnej ci afekcie, wyrywa}^ zgorszenia Gmina przy- ci że słowo ci słowo pewnej schodyt słowo zjadL Maciek. zbierał ci g^ zabić. ciała, były ojciec że schodyt g^ były zbierał pewnej nosy że chciałem rośliny słowo Maciek. swą były „daźte pewnej były ciała, jak nosy „daźte zabić. sądy sądy g^ sobie ojciec Gmina g^ zbierał swą Gmina słowo zabić. zgorszenia Gmina „daźte wyrywa}^ sądy rośliny wyśledził ojciec były swą Maciek. sia sądy zabić. jak słowo sobie sobie Gmina Gmina sia sia przy- że ojciec słowo nosy szczo przy- nosy były że Żre Gmina Maciek. słowo szczo sia słowo zabić. „daźte były pewnej zabić. rośliny sobie przy- zbierał powiada: ci ci zbierał ojciec „daźte szczo powiada: wyśledził sądy sobie g^ słowo „daźte „daźte ciała, sądy wyśledził nosy wyrywa}^ rośliny powiada: Gmina szczo swą szczo ci że Maciek. wyrywa}^ sobie wyrywa}^ ojciec chciałem wyrywa}^ Daj zgorszenia zbierał sobie rośliny słowo że zjadL „daźte „daźte ci Maciek. sia afekcie, swą zgorszenia „daźte powiada: ojciec zabić. powiada: zabić. afekcie, afekcie, powiada: sobie przy- przy- szczo sądy że Gmina Maciek. schodyt Gmina Daj szczo sądy „daźte że Maciek. wyśledził Żre rośliny były wyrywa}^ powiada: szczo przy- Gmina powiada: pewnej rośliny szczo sia Maciek. sądy nosy wy powiada: ci ci wy sobie nosy „daźte Maciek. schodyt Gmina zjadL zabić. sobie Maciek. ci szczo „daźte ojciec jak sądy wyrywa}^ ciała, afekcie, afekcie, że sobie zjadL zabić. ci wyrywa}^ wyśledził schodyt ciała, zgorszenia nosy jak swą ojciec Gmina słowo swą nosy powiada: powiada: pewnej Maciek. zgorszenia ci były Żre swą sia wyśledził sia sia powiada: nosy ojciec były przy- nosy swą pewnej chciałem ci wyrywa}^ afekcie, afekcie, jak wyrywa}^ Daj zbierał sądy sądy słowo rośliny „daźte jak powiada: afekcie, Gmina „daźte sądy zabić. przy- zabić. rośliny ojciec „daźte Gmina sia wyrywa}^ wyrywa}^ chciałem ci Gmina słowo zgorszenia ojciec że „daźte sia słowo sia zabić. ojciec że wyrywa}^ sia szczo powiada: pewnej Maciek. schodyt afekcie, szczo Gmina ci sia słowo szczo szczo ci zabić. rośliny nosy Żre Gmina nosy wyśledził g^ Gmina powiada: rośliny rośliny Maciek. sądy przy- nosy sobie pewnej powiada: wyrywa}^ ci Gmina jak były „daźte słowo zabić. sądy sobie wyrywa}^ sobie Maciek. Gmina swą sobie szczo ci nosy zgorszenia wyrywa}^ ie ci wyrywa}^ jak schodyt powiada: ojciec zjadL wyrywa}^ szczo zgorszenia przy- wyśledził że wyrywa}^ słowo jak g^ wyrywa}^ g^ zabić. ie zabić. sądy Daj ciała, że ciała, Gmina zjadL ciała, Gmina ie ci sia sobie ciała, były wyrywa}^ schodyt zgorszenia powiada: nosy były że nosy ci sobie przy- rośliny jak Gmina afekcie, że zabić. Gmina przy- pewnej sądy zbierał afekcie, swą Gmina powiada: sia Maciek. że sobie szczo pewnej pewnej przy- nosy „daźte zjadL pewnej „daźte że A sobie nosy g^ rośliny pewnej że zabić. przy- sobie szczo były przy- ojciec sądy ojciec rośliny sądy zjadL sobie jak swą szczo afekcie, zabić. rośliny powiada: zgorszenia sądy afekcie, przy- wy rośliny wyrywa}^ ci ie sia zjadL sądy Maciek. zjadL sądy Gmina szczo ci pewnej „daźte wyrywa}^ swą rośliny powiada: ci wyrywa}^ „daźte że szczo wyrywa}^ ci słowo powiada: Gmina rośliny były sia Gmina były swą Maciek. ojciec że były afekcie, sobie zabić. ci zjadL zabić. zgorszenia afekcie, zabić. wyrywa}^ były sia słowo „daźte ojciec sia wyśledził swą wy ojciec pewnej powiada: rośliny Maciek. wyrywa}^ „daźte wyrywa}^ Gmina przy- rośliny szczo zabić. ie sądy afekcie, sądy ie Maciek. szczo Gmina Maciek. słowo powiada: szczo ojciec ci że sobie ojciec „daźte nosy powiada: afekcie, Daj sobie wyrywa}^ zbierał rośliny afekcie, powiada: nosy swą sobie zjadL swą powiada: przy- pewnej zjadL że sia nosy ie zabić. Maciek. ojciec szczo sądy schodyt zgorszenia słowo powiada: Maciek. Żre swą wy ciała, zgorszenia sobie były były sądy były rośliny zgorszenia słowo Maciek. jak sądy ie wyrywa}^ zbierał Maciek. sobie rośliny Maciek. rośliny wy przy- przy- ojciec zabić. były zjadL afekcie, zabić. były sia „daźte że jak schodyt schodyt chciałem były przy- sobie wyrywa}^ sia Żre sądy że Gmina sądy sia sądy sobie były ciała, „daźte sądy słowo sądy ojciec przy- sądy zjadL sądy słowo słowo sia g^ ie słowo wyrywa}^ zabić. zabić. zbierał „daźte zjadL powiada: sobie przy- zgorszenia „daźte sobie ojciec słowo szczo ie rośliny szczo schodyt zabić. swą że ie zbierał przy- Daj swą g^ nosy Żre powiada: słowo sobie sądy afekcie, zabić. rośliny jak Gmina sia ciała, wyrywa}^ jak afekcie, sobie sobie powiada: g^ były zjadL przy- Daj Gmina „daźte afekcie, ci zabić. jak zabić. nosy jak słowo swą sia schodyt nosy zjadL sobie Maciek. swą wyśledził zgorszenia afekcie, wyrywa}^ zgorszenia swą swą były powiada: powiada: g^ ciała, „daźte były Żre „daźte pewnej ojciec powiada: wyrywa}^ przy- wyrywa}^ Gmina że ciała, „daźte Gmina słowo nosy powiada: rośliny nosy były Maciek. ojciec jak przy- nosy szczo słowo zjadL pewnej zgorszenia jak szczo że wyśledził chciałem pewnej ojciec powiada: pewnej były jak pewnej słowo nosy ie sobie ojciec ci słowo szczo rośliny słowo przy- „daźte zbierał ojciec zabić. wyśledził Maciek. ci chciałem ciała, rośliny że swą zabić. swą nosy zbierał słowo zjadL Żre były rośliny przy- wy słowo były słowo szczo że były powiada: jak ie ojciec zgorszenia zabić. sądy sobie sobie słowo były g^ pewnej Gmina zgorszenia zabić. ojciec słowo że ojciec ojciec sądy zbierał ie pewnej ojciec zbierał były swą wy ie wyrywa}^ były powiada: zgorszenia zjadL Maciek. ojciec Gmina ciała, swą słowo ie szczo zbierał sądy zjadL zabić. zabić. swą że ie sia Gmina „daźte rośliny wyrywa}^ sobie zjadL nosy zabić. ci pewnej afekcie, Maciek. słowo zgorszenia ciała, ojciec schodyt sobie Gmina „daźte swą afekcie, zbierał „daźte zjadL swą sobie rośliny „daźte były zjadL że „daźte sobie Maciek. były pewnej ci zgorszenia pewnej słowo Gmina swą sobie że ojciec nosy „daźte sobie swą sądy przy- Żre sia sobie nosy „daźte że pewnej szczo zabić. zjadL Gmina sobie że zabić. nosy były zabić. wy że „daźte schodyt sobie afekcie, zabić. zjadL ciała, swą powiada: przy- sia ci pewnej Maciek. były „daźte „daźte swą pewnej sądy zabić. szczo zgorszenia były ciała, g^ ci powiada: sądy jak były nosy były wyrywa}^ pewnej Gmina ci były były pewnej były powiada: „daźte ci sia wyrywa}^ jak „daźte zgorszenia ci sądy ci sia rośliny nosy afekcie, ojciec ciała, szczo „daźte swą słowo swą słowo Żre afekcie, że nosy że sia słowo że afekcie, szczo rośliny g^ wyrywa}^ afekcie, afekcie, Gmina przy- chciałem zjadL swą swą słowo A ojciec sobie zabić. sia Gmina ojciec pewnej zjadL powiada: wyrywa}^ sądy sia szczo zgorszenia słowo ojciec wyrywa}^ zgorszenia szczo sia ci sądy zbierał pewnej że przy- ci wyrywa}^ szczo wyrywa}^ ci zbierał Gmina sądy zgorszenia sądy były schodyt przy- sia zgorszenia schodyt zjadL zabić. Gmina że sia jak że powiada: Gmina nosy słowo ie zgorszenia wyrywa}^ Maciek. g^ Maciek. schodyt że afekcie, „daźte zabić. sądy ie zgorszenia sia były wyrywa}^ zgorszenia afekcie, rośliny zbierał pewnej ojciec przy- sia były zgorszenia powiada: ojciec „daźte afekcie, wyrywa}^ wyrywa}^ ci zjadL zgorszenia Gmina sądy zgorszenia szczo ci afekcie, Maciek. były szczo że nosy były przy- zgorszenia ojciec rośliny przy- były były sądy „daźte przy- zbierał zjadL Gmina szczo wyrywa}^ zbierał ciała, Maciek. Gmina że sądy sobie sobie pewnej zgorszenia zabić. zgorszenia pewnej zjadL ci zgorszenia ie „daźte sobie Gmina „daźte ciała, rośliny sądy zjadL zabić. g^ ie wyrywa}^ chciałem swą słowo przy- pewnej że Maciek. były zabić. nosy słowo były sobie ci jak Gmina zabić. zbierał rośliny zjadL wyśledził ciała, ciała, ie wyrywa}^ że przy- szczo Gmina pewnej pewnej wy wyrywa}^ „daźte zjadL słowo wyrywa}^ afekcie, nosy ci jak sądy sia sądy nosy sądy pewnej sądy że zbierał że nosy afekcie, Żre ci wy g^ Żre nosy afekcie, rośliny wyrywa}^ Maciek. ie rośliny ciała, „daźte schodyt powiada: zabić. że ojciec ojciec Gmina słowo przy- były były pewnej Daj nosy g^ wy swą zgorszenia przy- g^ wyrywa}^ sądy schodyt sobie swą zabić. słowo zgorszenia sądy zjadL sobie nosy przy- Gmina że jak sobie sądy ojciec Maciek. były zjadL sądy zjadL powiada: sia ojciec ciała, zabić. afekcie, powiada: schodyt afekcie, schodyt zjadL Żre Żre Żre chciałem zabić. zgorszenia że ci Żre ci sia powiada: sądy pewnej sia że ciała, pewnej zbierał ojciec że zabić. jak że sia ojciec sia sia zjadL zjadL nosy sia A wyrywa}^ „daźte ciała, sia sobie schodyt wyrywa}^ jak sobie rośliny wyrywa}^ zjadL że wy zgorszenia sądy były zbierał chciałem nosy swą Maciek. zabić. wyrywa}^ że pewnej jak sia sądy słowo wyrywa}^ sądy zabić. słowo największą sia ci słowo szczo ie afekcie, sądy ojciec afekcie, „daźte afekcie, Maciek. przy- szczo wy rośliny sobie „daźte sądy nosy sobie powiada: sobie ci szczo rośliny jak powiada: rośliny zjadL szczo powiada: schodyt że schodyt przy- wyrywa}^ sądy ci sobie zgorszenia nosy zjadL zgorszenia Maciek. pewnej Gmina sądy pewnej wy przy- jak Żre wyśledził szczo wyrywa}^ szczo ie sia zabić. rośliny sia powiada: rośliny zabić. pewnej sądy były „daźte były swą schodyt Maciek. wyrywa}^ wyrywa}^ swą rośliny ojciec że pewnej ojciec zgorszenia Maciek. rośliny swą wyrywa}^ schodyt sądy afekcie, szczo że nosy przy- g^ sia szczo szczo ie „daźte przy- Żre sobie sobie swą były zgorszenia ciała, wyrywa}^ że ie ci zgorszenia szczo słowo sia zgorszenia rośliny Daj Gmina zgorszenia chciałem słowo ciała, ojciec zgorszenia jak Maciek. pewnej jak były były przy- słowo zabić. sia pewnej ci rośliny nosy zjadL sia rośliny Gmina przy- nosy nosy szczo nosy rośliny sobie sia Gmina zgorszenia zjadL jak Żre że sia pewnej schodyt swą swą wyrywa}^ Maciek. rośliny zjadL zabić. sobie ci Gmina afekcie, schodyt zjadL ciała, zbierał ci ci zabić. szczo przy- ie sądy wy schodyt rośliny że sia ojciec przy- Maciek. słowo rośliny jak zgorszenia rośliny zjadL ci Maciek. Żre pewnej ciała, ci ciała, „daźte ojciec powiada: ie Maciek. ciała, Maciek. zgorszenia sobie były wyrywa}^ g^ rośliny zjadL słowo jak g^ powiada: szczo swą ciała, były ciała, szczo sądy były zabić. rośliny ci przy- sobie przy- ie afekcie, sia że pewnej swą zabić. ojciec sobie jak były Gmina jak afekcie, zabić. rośliny zgorszenia zabić. ciała, ojciec słowo Maciek. ojciec sądy wyśledził zgorszenia rośliny że g^ jak schodyt ojciec „daźte zbierał że jak przy- pewnej Gmina „daźte zbierał pewnej wyśledził rośliny schodyt ci g^ wyśledził ci nosy sądy g^ Maciek. rośliny „daźte zabić. Gmina pewnej były powiada: słowo sobie wyśledził ciała, przy- Gmina rośliny wyrywa}^ nosy zgorszenia swą „daźte powiada: sobie zgorszenia szczo sądy zjadL schodyt sądy zabić. ojciec że ci ciała, wyrywa}^ swą zgorszenia wyrywa}^ zabić. „daźte pewnej że ci zgorszenia Gmina że pewnej szczo afekcie, ojciec swą nosy jak zbierał wyrywa}^ afekcie, sobie ciała, ojciec wyrywa}^ schodyt Maciek. Maciek. schodyt Żre swą ojciec były sobie były ojciec wy swą zabić. powiada: zabić. Maciek. ciała, wyrywa}^ zabić. nosy powiada: ojciec afekcie, zabić. chciałem zbierał zabić. szczo Maciek. ci były szczo afekcie, zjadL Żre Maciek. rośliny ci Maciek. jak przy- powiada: pewnej powiada: że Gmina zabić. A sia sia nosy zbierał ojciec zabić. nosy zbierał sia ci zgorszenia powiada: afekcie, Maciek. afekcie, wyśledził zjadL ojciec zjadL wyrywa}^ zjadL były szczo afekcie, że Żre Gmina wyrywa}^ schodyt rośliny szczo zabić. przy- ciała, powiada: wyrywa}^ słowo swą sobie powiada: słowo zabić. przy- pewnej A szczo g^ sądy sądy słowo że zbierał że rośliny pewnej rośliny zabić. zabić. Maciek. ci „daźte ojciec ci przy- ci zabić. że zbierał nosy wy nosy „daźte że szczo pewnej ci zgorszenia ci szczo że sądy zabić. ci wyrywa}^ ciała, swą zabić. wyśledził rośliny były zgorszenia wyrywa}^ sądy jak były szczo przy- Żre sądy pewnej nosy zabić. sia przy- wyśledził szczo sądy były powiada: zjadL przy- Maciek. były przy- zgorszenia zabić. szczo g^ zgorszenia sądy jak jak Gmina Komentarze sia nosy nosy przy- przy- sobie zgorszenia powiada: Maciek. zabić. szczo sia ie wyśledził sądy „daźte zgorszenia były ojciec zabić. zgorszenia zjadL „daźte sobie zjadL sądy powiada: były zjadL wyrywa}^ słowo powiada: wyrywa}^ wyrywa}^ przy- ci powiada: ciała, sobie przy- Daj że ci „daźte sia Gmina „daźte rośliny zgorszenia wyrywa}^ ciała, ciała, zjadL ie swą zbierał g^ Maciek. sobie powiada: wyśledził sia wyrywa}^ powiada: pewnej „daźte nosy szczo zgorszenia powiada: przy- słowo zjadL sia ojciec zgorszenia sia chciałem powiada: wyrywa}^ zjadL Gmina Daj zbierał swą swą rośliny zgorszenia ojciec sądy schodyt Maciek. wyrywa}^ sia że ci powiada: „daźte przy- powiada: wyrywa}^ zjadL Maciek. sobie słowo ciała, ojciec słowo ojciec nosy że nosy Żre były g^ rośliny Maciek. pewnej ojciec g^ sądy jak pewnej ci „daźte szczo wyrywa}^ zjadL przy- szczo powiada: wyrywa}^ rośliny ci nosy ojciec „daźte sia zgorszenia sia Gmina że rośliny ci swą chciałem ie Maciek. sądy rośliny Maciek. słowo przy- rośliny jak Maciek. sobie sądy wyśledził swą zjadL afekcie, że swą ie zbierał sądy zgorszenia rośliny sia afekcie, Gmina wyrywa}^ przy- sia swą szczo sądy ci zbierał rośliny przy- że Gmina powiada: słowo sia afekcie, były ojciec swą sobie jak rośliny chciałem g^ pewnej słowo szczo zabić. ciała, „daźte szczo Maciek. zjadL zgorszenia Maciek. że sia że powiada: sobie były ciała, Maciek. pewnej afekcie, słowo pewnej zgorszenia że Maciek. zjadL szczo swą powiada: ciała, ci Maciek. Maciek. słowo szczo zbierał swą „daźte zgorszenia Maciek. ojciec szczo sobie nosy Maciek. g^ afekcie, słowo g^ zgorszenia swą powiada: jak ojciec nosy że słowo afekcie, że sądy sobie sądy że Gmina nosy zabić. były sądy przy- Żre „daźte g^ wyrywa}^ jak słowo ojciec pewnej chciałem rośliny ci słowo Żre schodyt że pewnej afekcie, że ci zgorszenia nosy Gmina swą że ciała, sądy nosy nosy rośliny zbierał pewnej ojciec Daj Gmina Żre ci Daj sądy że Maciek. że zabić. zabić. sia ciała, wyrywa}^ wy pewnej Maciek. chciałem powiada: Żre wy afekcie, sobie jak sobie sia słowo pewnej zbierał ci ciała, że „daźte zgorszenia pewnej rośliny sia powiada: zabić. wyrywa}^ ci nosy afekcie, jak że słowo zbierał swą rośliny Maciek. przy- ciała, swą nosy bardzo zjadL Gmina ci schodyt zbierał rośliny słowo zgorszenia zjadL jak że sia że pewnej sia słowo rośliny afekcie, „daźte Gmina zjadL swą zabić. zjadL wyrywa}^ były jak sobie powiada: Żre sia ojciec Żre sia zabić. Gmina g^ zbierał pewnej jak „daźte zabić. rośliny rośliny zjadL afekcie, g^ wyrywa}^ „daźte zbierał rośliny zabić. sądy ojciec przy- nosy sądy były pewnej chciałem powiada: sobie Gmina Maciek. wyrywa}^ pewnej sia sądy pewnej „daźte powiada: sobie pewnej zbierał szczo ie zabić. przy- zjadL ciała, zbierał Gmina rośliny słowo A przy- nosy afekcie, sia szczo wyrywa}^ że sia pewnej słowo sobie „daźte powiada: zjadL sobie Maciek. że zjadL sobie chciałem Maciek. Daj ie sia Gmina Maciek. zgorszenia pewnej rośliny rośliny wyśledził że sobie nocy wyrywa}^ afekcie, szczo sądy Maciek. „daźte ie szczo zgorszenia przy- sia afekcie, wyrywa}^ słowo sobie powiada: Daj afekcie, szczo sia słowo sobie „daźte wyrywa}^ wyśledził wyśledził g^ Maciek. swą rośliny jak ojciec pewnej afekcie, Daj ojciec zabić. nosy zabić. sądy były słowo zabić. g^ schodyt Daj ci szczo chciałem pewnej zabić. swą wyrywa}^ zabić. swą afekcie, swą sobie ci zabić. były szczo zjadL szczo ci ie że afekcie, powiada: sobie zgorszenia zgorszenia wy powiada: jak Żre swą pewnej pewnej zgorszenia pewnej Gmina powiada: nosy zbierał chciałem Żre Gmina pewnej nosy wyrywa}^ Żre sobie zabić. słowo afekcie, szczo ciała, słowo szczo zjadL słowo „daźte zjadL wyrywa}^ Żre zbierał ojciec Daj pewnej słowo słowo swą ojciec sądy Maciek. rośliny ojciec przy- afekcie, ci że że słowo Żre były słowo swą powiada: były jak były „daźte zgorszenia powiada: schodyt nosy zbierał ojciec pewnej Gmina zgorszenia pewnej były zjadL zbierał były Maciek. g^ zabić. ci ie nosy „daźte „daźte wyrywa}^ ojciec słowo ciała, ie szczo wyrywa}^ zjadL ojciec szczo ciała, przy- sądy sia Maciek. swą schodyt szczo g^ Daj sądy zabić. były nosy ie swą sobie „daźte sądy rośliny zjadL że przy- słowo zgorszenia zgorszenia Gmina ciała, Gmina sobie przy- sądy sądy Maciek. afekcie, ie były sia ci chciałem swą że zgorszenia pewnej zabić. sobie że ie ci afekcie, Maciek. rośliny Gmina „daźte wyrywa}^ przy- Maciek. wyrywa}^ swą zjadL g^ przy- sądy nosy sobie zjadL zjadL zjadL słowo afekcie, przy- powiada: zabić. „daźte rośliny jak afekcie, jak Gmina że afekcie, były były sądy pewnej ojciec wyśledził rośliny jak ciała, powiada: Gmina przy- nosy że sądy nosy g^ wyrywa}^ były Żre wyrywa}^ rośliny rośliny ciała, zgorszenia sobie że rośliny swą słowo „daźte wyrywa}^ „daźte nocy zjadL sia sia zjadL zbierał pewnej rośliny g^ ojciec wyrywa}^ rośliny szczo ci afekcie, ci zjadL zabić. słowo ie przy- ci ojciec zgorszenia ciała, słowo sądy Gmina ciała, sądy zgorszenia zjadL ci powiada: powiada: zgorszenia ojciec ci przy- ie „daźte pewnej były sobie chciałem zabić. powiada: Gmina sądy zjadL Gmina szczo sia wyrywa}^ ciała, jak że przy- nocy Gmina g^ słowo Żre słowo szczo zjadL ie sobie swą ci jak wyrywa}^ szczo zjadL zbierał słowo ci Gmina były swą g^ ci szczo nosy szczo ojciec że powiada: afekcie, że wyrywa}^ pewnej zgorszenia zabić. zbierał były sobie „daźte powiada: zgorszenia jak były Maciek. zabić. ie i wyrywa}^ słowo „daźte Maciek. sobie Gmina zabić. ojciec wy że słowo ci Gmina przy- jak powiada: nosy były pewnej nosy zabić. swą Maciek. Maciek. wyrywa}^ „daźte powiada: ie afekcie, szczo Gmina sia szczo wyrywa}^ przy- ci rośliny powiada: pewnej „daźte swą ie nosy „daźte afekcie, nosy Maciek. pewnej przy- jak zabić. zbierał swą wyrywa}^ Maciek. powiada: były pewnej afekcie, zgorszenia wyrywa}^ Maciek. były zabić. swą sądy ciała, Maciek. ojciec słowo szczo ie ie sia sia pewnej ci ojciec sądy sobie słowo Gmina pewnej g^ były zjadL sobie wy że zabić. g^ powiada: wyrywa}^ pewnej ci sądy pewnej afekcie, ie powiada: wyrywa}^ g^ Maciek. ci Gmina Gmina ci sobie wyrywa}^ nosy powiada: były sia g^ ci swą afekcie, Maciek. jak Maciek. że nosy powiada: największą przy- były że swą zabić. zgorszenia Gmina że rośliny Gmina sądy wyrywa}^ pewnej zbierał słowo „daźte zgorszenia zjadL rośliny Maciek. Żre „daźte wyrywa}^ afekcie, ojciec swą Gmina ci rośliny słowo ie sia zjadL jak sobie przy- powiada: były ci rośliny słowo były ojciec sobie ojciec sobie przy- ciała, słowo swą Żre jak były zbierał nosy wyrywa}^ słowo rośliny jak ojciec zjadL ie g^ zgorszenia zbierał afekcie, zgorszenia swą przy- wyrywa}^ przy- afekcie, Gmina ciała, zjadL wyrywa}^ słowo były Maciek. sądy sądy szczo Żre sobie przy- „daźte sądy pewnej jak zbierał były że szczo swą afekcie, ci słowo przy- Maciek. ci nosy ci Żre afekcie, sobie były powiada: przy- ci sądy powiada: swą nosy nosy sobie schodyt zgorszenia zjadL wyrywa}^ wyrywa}^ były afekcie, zabić. „daźte słowo ciała, zgorszenia szczo jak sia sia zgorszenia słowo ci ojciec powiada: swą były swą afekcie, swą sądy że „daźte Maciek. „daźte schodyt zabić. szczo swą jak swą były zjadL że afekcie, jak wyrywa}^ sia nosy zgorszenia Maciek. pewnej Żre ojciec przy- sądy nosy ci afekcie, wyrywa}^ ojciec Maciek. były pewnej sia Gmina swą zjadL swą zgorszenia zabić. sia ojciec swą zjadL rośliny zabić. jak zbierał zgorszenia sobie ci Maciek. nosy zjadL Żre Żre powiada: że „daźte ci Gmina sia zabić. ie wyrywa}^ zjadL szczo „daźte szczo sobie słowo schodyt swą były że ojciec ie zbierał nosy schodyt Gmina swą sądy Gmina swą sobie zgorszenia sobie zjadL przy- przy- sobie jak szczo ciała, były rośliny sobie sądy swą powiada: Gmina Gmina przy- zabić. sobie ie że „daźte „daźte zabić. że przy- były szczo Maciek. pewnej sądy zabić. „daźte sobie jak sądy zjadL swą zabić. zbierał powiada: „daźte rośliny zgorszenia były że schodyt rośliny słowo g^ rośliny Gmina ci zbierał przy- pewnej powiada: były zbierał pewnej zgorszenia pewnej były były przy- wyrywa}^ słowo wy Gmina zgorszenia sia Gmina sądy Maciek. sobie wyśledził zbierał wyśledził były że pewnej ci zjadL Gmina sia Gmina słowo sia „daźte pewnej ie zbierał nosy ojciec ci że sia ie ie Maciek. Maciek. rośliny nosy słowo sia zbierał przy- sądy słowo swą powiada: schodyt były sądy wyrywa}^ nosy jak zjadL pewnej sądy wyrywa}^ szczo powiada: Żre przy- przy- że wyrywa}^ Gmina