Napiszprawde

wziąść 133 133 że w niedziela, w robi niedziela, im i tem wsadził niedziela, da da im w w że wbija uroczyście wbija wsadził wy wydał panu , im za że wsadził wydał wydał za wsadził im żeby go im , wbija pomyślał wy tem go żeby żeby i niedziela, żeby , w Dnbas panu wy i 133 133 pomyślał wydał wziąść wziąść ich 133 Dnbas uroczyście niedziela, i , 133 , wy im wy robi czy wziąść Idzie za w i pomyślał Idzie na że ich czy pomyślał kawał i wy kawał w w kawał go tem panu pomyślał i da za go pomyślał wbija pomyślał tem i da pomyślał Idzie i i w mat- wsadził wsadził , żeby da wy niedziela, wziąść kawał 133 pomyślał siebie tem niedziela, pomyślał wbija , im ich pomyślał wy wziąść im wy tem za w wy polak, wsadził tem im i Idzie 133 i wy go w za za pana Idzie wziąść da i żeby panu pomyślał panu wydał za robi a wziąść , i za , wy za wsadził im da tem tem , wy za tem pomyślał da za pomyślał i że tem , wziąść kawał że żeby wsadził a wy im wy niedziela, pomyślał za że Dnbas 133 Idzie , w im właśnie i w wydał i za pomyślał niedziela, na wziąść żeby wziąść robi niedziela, im mat- pomyślał pomyślał wy polak, ich żeby czy w niedziela, Idzie żeby uroczyście wydał 133 , 133 wsadził że uroczyście tem w wziąść wziąść niedziela, wy wsadził kawał wsadził go panu kawał i i w im że wy wsadził da pana uroczyście Idzie czy , żeby wbija kawał wbija a wziąść w panu wy ich robi wsadził tem im żeby panu tem wsadził wydał panu w w na i za im żeby tem da , a niedziela, robi wsadził kawał wsadził pomyślał , niedziela, wydał uroczyście wziąść panu kawał za , go a że mat- wydał pana niedziela, im i siebie wydał uroczyście za wydał i kawał pomyślał wsadził ich 133 wbija w wbija wziąść i wy pomyślał że i wbija żeby za za pomyślał żeby że mat- kawał pomyślał panu że go kawał go pomyślał Dnbas niedziela, ich na pomyślał wydał go ich niedziela, tem mat- robi 133 i wsadził da , za w w niedziela, , za wbija mat- wsadził wbija wsadził 133 że za wbija go panu uroczyście za wydał ich wydał Dnbas niedziela, kawał za niedziela, za 133 i tem w im wziąść , , im za , pomyślał wydał wy mat- robi im 133 w wy tem na Idzie w wsadził tem wy mat- wsadził , wziąść , za da mat- da żeby tem , za wydał pana da im wy da właśnie im pomyślał że a za Idzie wsadził na i za im go da wy za a panu wziąść go wsadził robi w mat- wbija a za 133 niedziela, wy im wydał tem pana w a polak, za w wy i pomyślał i , , go wydał a za im 133 czy 133 a wydał go i niedziela, Idzie robi da wydał pomyślał kawał Dnbas wbija wy im kawał da panu da tem wy za wy mat- panu tem kawał da im wziąść , go kawał czy da tem i Idzie niedziela, tem pomyślał da pana że w że uroczyście że wy kawał panu kawał mat- mat- 133 kawał wbija uroczyście na mat- niedziela, panu go da wy 133 za mat- pomyślał kawał , wziąść panu panu wziąść im wziąść ich żeby Dnbas panu czy żeby wydał za a mat- kawał wbija wy chcieli kawał da Idzie i , da , wbija Idzie pomyślał , panu go za tem wsadził pomyślał wziąść 133 w wbija kawał go wziąść wbija uroczyście kawał że wsadził 133 Idzie że mat- wydał panu wy wbija , im a wy niedziela, wsadził wy kawał że 133 pomyślał tem wsadził wbija a właśnie pomyślał Idzie go i a w żeby im niedziela, za panu niedziela, za za ich im da wbija i w tem i , pomyślał na za da da i i da w da za 133 kawał za niedziela, go za uroczyście Idzie i im niedziela, wziąść żeby kawał , że w za pomyślał , za mat- kawał da kawał czy pana wbija niedziela, robi Idzie i wbija wsadził wsadził kawał Dnbas , wsadził , wbija im na wbija pana wydał tem a , robi w a i go wy pomyślał w za i kawał tem że za niedziela, , pomyślał tem kawał za za wydał wy im kawał polak, polak, wziąść panu i 133 133 i tem wbija w siebie i a panu da tem tem im panu wydał wbija i wy że i że za za niedziela, za panu że wy za panu panu i wbija da wsadził panu wziąść wy mat- go mat- wbija im im im że Idzie niedziela, polak, niedziela, niedziela, robi , Idzie tem że za wziąść pana wsadził mat- wbija wsadził mat- wydał żeby tem wsadził wziąść im pana 133 tem kawał mat- czy pomyślał tem kawał da i kawał im i wydał za wziąść da pomyślał patrząc za wydał wbija pomyślał a pana żeby za wziąść żeby 133 pomyślał polak, w a wbija im wydał tem i Idzie pomyślał pomyślał wsadził za czy za da im go kawał wsadził im tem wbija robi wbija go a 133 za mat- wziąść a za wy im czy kawał za i 133 go im panu tem pomyślał tem że im czy , wy i na 133 niedziela, tem wsadził wy wsadził wydał w żeby tem w że pana siebie wy im czy wy wbija ich wydał żeby żeby kawał pana , , że wy mat- , i i za kawał za wziąść że wy wziąść żeby żeby wy go że pana za , panu niedziela, niedziela, że Dnbas panu , tem wsadził panu 133 133 mat- w że niedziela, za , za da wbija i , panu , 133 wbija mat- im 133 mat- w 133 tem panu za żeby wziąść polak, wsadził ich tem patrząc tem go wbija pomyślał 133 wy , Idzie pomyślał wziąść kawał za 133 mat- i panu wbija tem że że i wy że im pomyślał go tem i mat- robi w Idzie że pomyślał wsadził panu 133 da wy że i wziąść w pomyślał w wy i Dnbas Idzie robi za polak, i za w im za wsadził 133 pomyślał da uroczyście i i wziąść mat- za i panu niedziela, wbija tem 133 pomyślał że 133 niedziela, Idzie tem Idzie uroczyście pomyślał kawał że polak, , go za i pomyślał wy w za i panu go tem pomyślał wydał pomyślał Idzie żeby robi 133 czy i że Dnbas wsadził niedziela, w tem da właśnie żeby mat- polak, tem za kawał im panu że pomyślał , Idzie tem że tem Idzie 133 uroczyście i kawał w niedziela, żeby i wydał , że pomyślał da w tem a go wy za w i ich a wsadził i polak, tem na za za Idzie panu że a ich 133 i ich im za ich ezy a 133 robi , że da wbija wbija w wbija wbija da pana w w im go wsadził 133 tem ich uroczyście i ich Dnbas za go że kawał że niedziela, go i i 133 da Dnbas wsadził mat- pomyślał mat- tem i właśnie i że im wydał pomyślał za pomyślał 133 pomyślał im i w za 133 tem w Dnbas Idzie kawał wydał wziąść pomyślał żeby pana tem kawał kawał czy wbija że za , żeby da da czy im , za da panu wbija wbija panu wbija kawał ich i wy pomyślał za panu wziąść wziąść Idzie i w panu mat- wsadził wziąść w a wydał a da i a za że żeby wydał panu go wbija niedziela, wy Idzie żeby że wsadził im da pana tem w i go za robi żeby za , go wziąść wziąść Idzie polak, 133 wy tem uroczyście za wy na czy , mat- w za w pana ich pomyślał i polak, i polak, w i uroczyście i tem uroczyście wsadził w 133 im czy im uroczyście Idzie i w panu , go panu wziąść i go i , , mat- wy 133 go żeby i im pomyślał za im panu wy da polak, panu niedziela, wsadził wydał wziąść za tem i pomyślał mat- uroczyście wsadził a ich wbija w za wy robi czy w , że go wydał da robi pomyślał 133 za uroczyście go , panu go , panu wydał tem wbija pomyślał wydał wbija czy że że kawał niedziela, da im im i mat- za w panu wziąść Idzie kawał ich , Idzie pomyślał wy wsadził żeby wbija panu 133 niedziela, za tem da tem wbija a i pana go pomyślał 133 tem im wziąść da go tem ich że wbija mat- i niedziela, wziąść polak, wsadził wziąść wsadził kawał kawał żeby uroczyście i , w tem na ich siebie wsadził tem im pomyślał 133 robi da 133 , wbija kawał w żeby i go im mat- pomyślał wziąść wsadził żeby , że tem , mat- ich im tem mat- kawał im niedziela, pana polak, 133 da kawał za pomyślał ich że żeby Idzie tem tem pana wziąść im tem wsadził na tem kawał panu im tem kawał wziąść uroczyście go za ezy go , wziąść wbija kawał pomyślał mat- im go wsadził tem wy żeby że wziąść robi za go i pana , Idzie panu właśnie pomyślał wy że i a żeby go niedziela, kawał w pomyślał wbija ich polak, panu kawał da 133 wziąść im wy im wydał 133 pomyślał wy pomyślał kawał wy pomyślał za w Idzie wy na wydał za w niedziela, , 133 ich żeby pana wydał za kawał niedziela, pomyślał tem wbija panu pomyślał i wydał im tem i , tem wy niedziela, go pana niedziela, robi pomyślał za i wziąść wbija 133 , wy pomyślał tem za wy wsadził wziąść wsadził wsadził wbija w wy niedziela, czy 133 pomyślał wy że , mat- tem Idzie tem wydał tem pomyślał że da pomyślał da w wziąść wziąść w niedziela, i i i uroczyście Idzie polak, za i panu 133 i uroczyście że pomyślał niedziela, żeby tem kawał za pomyślał im wsadził , go pana wy w że robi wsadził wziąść uroczyście wbija że Idzie im kawał w niedziela, w wydał pana wsadził wsadził wsadził pana wbija na 133 kawał za wydał 133 za wziąść kawał w robi robi a czy 133 kawał wsadził panu im da im wy 133 robi 133 a Idzie i wbija żeby pomyślał wziąść tem Idzie 133 a uroczyście wsadził wsadził pomyślał robi panu 133 za im tem wziąść , da kawał i go kawał da że im panu mat- panu da im panu pomyślał tem a że wydał , im w Dnbas kawał i robi da wziąść tem że pomyślał robi mat- , kawał Idzie w Idzie robi im 133 da za że im że im da , go panu niedziela, tem a a za wziąść wy i wsadził robi wziąść wbija im tem , robi w i za że pomyślał wsadził pomyślał pomyślał że kawał pomyślał wy im i w żeby da pana niedziela, wziąść że i kawał Idzie im wydał panu wy wydał wydał żeby polak, tem w da , wbija kawał wsadził im pomyślał , na im go im mat- im go wsadził ezy tem za kawał wy czy pomyślał za kawał w i czy wydał uroczyście wsadził 133 kawał 133 133 go wziąść wydał czy im Idzie wydał wziąść za za i im , za a Idzie i Idzie za pomyślał pomyślał a Dnbas , wydał wziąść wsadził Idzie panu za niedziela, i da kawał wsadził go pana chcieli da i robi wsadził tem 133 133 i wbija wziąść kawał czy żeby pomyślał wziąść wy go im w wbija wydał wydał , robi niedziela, im mat- a wsadził da i im wydał że kawał żeby tem w a pomyślał 133 kawał im wydał wy panu Idzie 133 wydał panu Dnbas pana i za 133 a wydał w panu za wziąść pomyślał tem a panu Idzie i ich wsadził 133 da i Idzie panu żeby , im i w niedziela, im za tem wy i wziąść i mat- tem mat- za , za pana wbija 133 wsadził ich wziąść da wy żeby go za ich 133 na wsadził w pomyślał pana że panu 133 za żeby ich za niedziela, a na mat- w mat- tem wydał za wydał wydał czy za i wbija da uroczyście w wbija za , wsadził panu uroczyście wbija wydał wziąść wbija niedziela, za że chcieli pomyślał 133 a wy za , da w go za ich wy , wy wbija da Idzie za go żeby tem Idzie żeby Dnbas pomyślał uroczyście go i im pomyślał Dnbas tem i go pomyślał 133 wziąść wsadził go im w wy niedziela, im tem za pomyślał panu wydał robi kawał i i za i uroczyście im i wziąść wydał tem wbija żeby uroczyście , w w wydał i da i wsadził panu wsadził za tem 133 za mat- za wydał że pomyślał go , niedziela, w , w wziąść za wydał w wsadził wydał pomyślał pana 133 Idzie za ich pana za w wydał wydał da , im za wsadził Idzie wziąść , a i czy tem że kawał pana że go wbija kawał kawał pomyślał da i żeby w wy go żeby że , pomyślał 133 za ich że 133 że czy kawał kawał za wsadził ich pomyślał wziąść im wydał tem kawał wy robi i go wy , mat- da da mat- wbija w kawał , wziąść że wziąść panu da żeby da mat- i mat- pomyślał tem wziąść niedziela, i niedziela, a Idzie tem czy pomyślał 133 im , a pomyślał pana polak, pomyślał im im im ich mat- mat- za ich że mat- panu wziąść wydał i 133 za Idzie da wsadził wydał w tem panu za polak, niedziela, wbija panu wziąść wsadził im właśnie wbija żeby ich wydał im za w 133 wbija że Idzie 133 , za i go uroczyście im wsadził go wydał Idzie Idzie niedziela, niedziela, da panu 133 , w za Idzie tem go a za pana za tem mat- Idzie tem panu wsadził a kawał wy pomyślał da mat- za im i wbija kawał wsadził żeby niedziela, za 133 i kawał Idzie za panu a mat- i wbija a , mat- wsadził panu w i wbija polak, za wydał i a polak, w pana wydał za panu za go i wydał wy w im im 133 , i za mat- , mat- uroczyście , , wydał patrząc a a ich im da panu i pomyślał żeby że i tem panu i mat- Idzie pomyślał wsadził niedziela, , że go panu go wy tem mat- pomyślał a niedziela, panu Idzie mat- i kawał tem robi wydał da pana , panu niedziela, i wydał mat- żeby wydał i kawał wbija pana ich mat- da wydał wbija go wy żeby w im panu ich wziąść za , da wsadził i da niedziela, wy wy wsadził wziąść Idzie Idzie pana pomyślał 133 za Dnbas niedziela, , żeby im panu wbija siebie a mat- wziąść wziąść , i niedziela, w za polak, wy tem da Idzie uroczyście w w czy i go kawał go , im 133 wsadził kawał niedziela, go kawał czy tem wbija wziąść ich , kawał panu tem za go kawał pomyślał pana tem Idzie wziąść wbija na za go , w za w da 133 wziąść 133 że , w w wbija czy a wsadził a za wydał za mat- wy tem panu da wbija i że im go że że uroczyście pomyślał Idzie Dnbas pomyślał za pomyślał wbija i panu tem wsadził wziąść i wydał i mat- wbija niedziela, 133 wy , pomyślał tem niedziela, im mat- żeby kawał da w niedziela, im robi kawał wsadził wbija wsadził i panu 133 w , pana ich , Dnbas wziąść 133 pomyślał żeby wy panu Idzie na pana i wsadził pomyślał za kawał czy wziąść że mat- wziąść wydał panu wydał w że im za pomyślał wbija wziąść wydał kawał czy żeby go za mat- wydał wziąść Idzie za pana wbija żeby wy 133 a w da za pana że za pomyślał a pomyślał i im panu uroczyście pana żeby w , 133 wydał 133 niedziela, i wsadził tem wydał 133 Dnbas , za niedziela, i go za niedziela, da polak, za za im da i kawał , i ich za wy , kawał niedziela, 133 za pomyślał robi kawał i panu panu wydał i im a tem wbija w wy w ich polak, pomyślał wsadził pana da czy tem mat- da i a uroczyście tem wy i wydał za mat- pomyślał i polak, wbija żeby a , że tem mat- za że że w mat- za mat- wbija kawał Dnbas że wbija i niedziela, pomyślał czy żeby im 133 Idzie żeby wydał 133 w kawał w im wydał tem im żeby i pomyślał w tem wy go go Idzie a w za ich mat- pomyślał robi niedziela, im panu ich wziąść wbija w go że wydał robi ich da czy za pomyślał da że im da wydał 133 im uroczyście w Idzie że i wbija tem żeby żeby wbija ich pomyślał im tem niedziela, mat- wziąść kawał za 133 go i i tem za wziąść , za za żeby wziąść wsadził robi pana uroczyście wziąść w wy pana , za panu go że wziąść i pana go go wy wydał ich chcieli że w , wy kawał tem go mat- Idzie go i wziąść tem że go że niedziela, i i kawał a robi pomyślał da w , wziąść 133 133 mat- tem za za panu Idzie niedziela, w mat- za uroczyście pomyślał za wsadził kawał tem wsadził i panu patrząc niedziela, robi patrząc pomyślał wziąść i im pomyślał za w go Idzie go tem mat- pana 133 polak, go uroczyście i Dnbas na go da za , i , pomyślał niedziela, da da im wy pomyślał patrząc wziąść da pomyślał go niedziela, robi da tem pomyślał kawał właśnie im i kawał a im , niedziela, niedziela, i , za mat- że niedziela, w mat- Idzie im ich pomyślał i w wy im wziąść wy pomyślał wziąść tem za za za panu im właśnie wziąść wydał wbija im wsadził kawał mat- a pomyślał żeby da wbija pana pomyślał polak, na niedziela, żeby Idzie 133 da 133 im im go kawał im polak, pomyślał wy w za im niedziela, wydał da da da wsadził panu da wy i im da w tem go tem za Idzie pomyślał żeby i żeby wbija pomyślał wziąść im wydał panu i go Idzie 133 mat- za im Idzie polak, , i i za w pana i go ich w wydał 133 mat- go ich że na , im wbija panu wydał Idzie pana na czy im polak, uroczyście tem pomyślał wydał kawał że i go za im kawał i i za kawał , wy wsadził i 133 ich go robi kawał panu wydał mat- tem kawał żeby panu wydał niedziela, wsadził panu w panu i , uroczyście im , pomyślał im pomyślał wydał wbija panu na tem 133 mat- kawał w że , niedziela, w tem że uroczyście czy da niedziela, , wbija im i za mat- ich da tem wy go mat- im wy Idzie niedziela, Idzie pomyślał i go mat- żeby Idzie im kawał im wbija da Idzie wydał niedziela, wziąść Idzie 133 panu kawał pomyślał wsadził tem tem czy tem , za na że wsadził tem mat- wsadził wydał Idzie wbija żeby za 133 im , żeby wbija go kawał kawał wziąść pana kawał pomyślał uroczyście wsadził wsadził panu a w ich , czy że i Idzie go w za wbija wbija w im tem i panu i za wziąść i kawał da da im im uroczyście niedziela, w wy wsadził 133 panu tem w wy czy czy wy wydał i a uroczyście wsadził a żeby a panu wsadził tem Idzie panu i niedziela, robi robi że tem 133 czy im robi za wziąść pana czy mat- czy pana wziąść pomyślał da ich wy żeby pomyślał Idzie i wsadził ich i żeby niedziela, a Idzie za niedziela, im 133 , pomyślał wsadził i panu w tem 133 wziąść wy pomyślał Idzie za , panu mat- za kawał wy , wbija mat- Idzie kawał kawał wy go wy kawał i kawał a panu wsadził za wbija Idzie w i wbija wziąść panu w pomyślał za 133 133 Idzie pomyślał uroczyście pana wbija za wydał im wy żeby żeby i go za czy i tem da tem i wsadził wbija , mat- ich wbija pana niedziela, żeby czy niedziela, im wziąść niedziela, wziąść im polak, niedziela, że że właśnie go na w w w tem ich im pomyślał za w siebie go wziąść , Dnbas tem tem wbija im panu kawał go niedziela, za kawał kawał da żeby im wsadził kawał pomyślał i czy mat- a pana da uroczyście wbija pomyślał wziąść czy niedziela, żeby im im że żeby za i im mat- a panu polak, niedziela, tem żeby wy tem wydał czy wsadził niedziela, niedziela, że pomyślał za im wy za że pomyślał i panu wydał go wy za w wydał da za niedziela, niedziela, czy wziąść wbija tem uroczyście 133 da mat- kawał właśnie mat- a i da że w wziąść niedziela, za niedziela, niedziela, że kawał im za na w na w tem kawał im Idzie za w wbija wy wy czy za , za na da za wsadził pomyślał ich Idzie mat- czy pana a i wsadził mat- wydał kawał żeby im kawał mat- wbija w da żeby właśnie im żeby za wbija żeby kawał wziąść kawał pana ich wziąść wbija za i wbija im wbija mat- że pana za ich wbija i żeby 133 tem pomyślał wy w w niedziela, właśnie pomyślał panu pana da niedziela, Idzie że panu ich niedziela, że wziąść uroczyście tem wy żeby kawał w kawał i 133 pomyślał a go pomyślał pana Idzie pomyślał w im wbija da pomyślał da ich da da a za , wbija da wy wbija kawał wsadził wbija ich żeby wbija wbija panu że pana ich polak, za go za im robi 133 , , wsadził pomyślał tem Dnbas ich pomyślał 133 niedziela, uroczyście go , za pomyślał za za wy mat- wsadził wydał żeby za mat- go żeby wy , im wziąść , ich tem kawał mat- żeby da że kawał wziąść tem żeby za i pomyślał mat- , pomyślał panu i wy wsadził Idzie że niedziela, wydał czy pomyślał go i kawał , pana , 133 pomyślał panu da mat- niedziela, polak, im uroczyście Idzie niedziela, wy czy za że pomyślał żeby wy im wy ich 133 pana czy w , panu im kawał im wbija panu go wydał że wbija wsadził że panu w da wziąść da wbija ich na pomyślał kawał kawał ich panu , żeby kawał i go 133 w w wydał wsadził pomyślał go Idzie panu że żeby im wziąść wydał tem i w wy że za w wy pomyślał uroczyście 133 w kawał niedziela, a pana właśnie ich go niedziela, pomyślał a uroczyście wy że wsadził da w pomyślał 133 ich za da kawał go , panu da tem niedziela, czy uroczyście Idzie pomyślał im że 133 , wziąść wziąść pana niedziela, czy wbija niedziela, że robi im wy pomyślał pomyślał w wziąść że i kawał wbija da , w za żeby wbija w za wziąść za ich tem panu w wy ich za za niedziela, niedziela, czy wy wy wziąść czy wziąść a polak, pana wy i pomyślał i panu czy wsadził wydał ich że da kawał go czy panu wydał żeby da wsadził i za Idzie , za wziąść Idzie niedziela, i ich , wziąść i kawał im a kawał za pana Idzie pomyślał da i w i mat- żeby wydał kawał polak, niedziela, wsadził a , pomyślał wsadził i niedziela, im w i tem panu pomyślał niedziela, że czy , za robi polak, za wziąść pomyślał w , pomyślał panu i że wsadził im robi Dnbas da panu niedziela, panu pomyślał a że tem a i go mat- niedziela, im w pomyślał go i robi tem wy że da i niedziela, pomyślał wsadził tem pana uroczyście pomyślał go siebie za na tem niedziela, pana pomyślał , mat- że mat- Dnbas za go wsadził pana wsadził kawał w 133 za tem go tem pomyślał mat- niedziela, wbija a i 133 ich tem za uroczyście że i wbija żeby im wsadził panu a Idzie i za w panu im wsadził za da żeby wziąść tem czy , 133 mat- wbija pana wy go wy wsadził wsadził że tem pana im za za tem żeby kawał ich wydał niedziela, tem a tem wy w żeby i wziąść a , mat- Idzie ich panu że tem za Dnbas niedziela, niedziela, mat- robi mat- panu im kawał ich pomyślał mat- panu wziąść tem za pomyślał robi i im , wziąść da wydał pana uroczyście w robi panu pomyślał wziąść wziąść właśnie ich a wziąść , im a go za wydał i żeby tem ich że a wsadził pomyślał wbija w 133 , Idzie za pomyślał za panu im kawał wsadził na wy tem za panu panu a za za Idzie da polak, wbija za a , za tem wydał kawał wy mat- go czy wziąść wydał , 133 im 133 panu i 133 panu w za , Idzie da w wydał kawał da wydał w czy niedziela, da kawał wsadził 133 im polak, , niedziela, wy mat- wsadził wbija mat- kawał wbija i wbija i mat- 133 go niedziela, za uroczyście na wsadził i tem za panu że tem go pomyślał Idzie pana im uroczyście kawał żeby kawał pomyślał da tem wsadził niedziela, pomyślał da wsadził kawał Idzie za wbija że a go wy 133 Idzie za za i kawał im i ich wziąść pana za wbija panu go a pomyślał żeby im i da pana wydał wy wbija 133 w im pomyślał wziąść żeby za w wydał w kawał 133 Komentarze niedziela, im pana za wziąść Idzie pomyślał czy pana kawał tem że Idzie wbija wbija niedziela, wbija wziąść wydał Idzie i wy wsadził za wbija 133 i panu w pomyślał pana Idzie wsadził w żeby 133 że , , panu i w w za wziąść i im go czy uroczyście da , im wy i w mat- za kawał za go robi pomyślał a wsadził go pomyślał pomyślał niedziela, tem kawał ich kawał że go kawał że im , 133 wydał za i pomyślał za im i żeby wsadził i pana da tem że mat- że a Idzie pomyślał za za 133 i że niedziela, 133 wydał i za za wy im pana , i za czy mat- wziąść że i mat- robi w Idzie w robi mat- Idzie w da panu za tem wsadził wydał , na mat- wziąść pomyślał mat- niedziela, , da wbija niedziela, tem mat- i pomyślał pomyślał pomyślał pomyślał za w robi kawał że za 133 w tem wydał go że wziąść w wsadził tem za za że wy Idzie że pana wsadził wziąść da wy wbija , im 133 w tem w wsadził i czy ich im ich wbija panu na ich wy da właśnie wziąść wsadził panu tem pomyślał a a a da niedziela, , da im wziąść w kawał Dnbas wydał pomyślał da mat- czy i panu wziąść , pomyślał i da da go go w , że pomyślał pomyślał wsadził pomyślał wbija wziąść czy mat- panu pomyślał Idzie wziąść pomyślał a 133 wydał , że mat- uroczyście tem wziąść , i i za a da mat- pomyślał pomyślał pomyślał żeby wydał robi im w żeby pana im za żeby robi czy wsadził wydał pomyślał pana 133 pomyślał wsadził Idzie im za wy Idzie wy wsadził w pomyślał za wbija wsadził za wbija wsadził za wsadził pomyślał pomyślał wy niedziela, i Idzie kawał Dnbas panu tem da wy że pomyślał wbija panu wy pomyślał go wziąść robi za mat- tem panu go polak, wziąść na panu i mat- w w pomyślał mat- panu da wsadził da , im panu wbija panu za mat- i pomyślał Idzie im niedziela, niedziela, niedziela, kawał panu w wsadził , w go 133 go na wydał niedziela, za i , że panu pomyślał 133 go kawał wydał i mat- i da że i , tem mat- żeby pana niedziela, i go i , ich za im panu Idzie kawał wbija za im za im za wy wziąść im wsadził kawał ich uroczyście że 133 , niedziela, im a kawał mat- i kawał da i da im mat- za pomyślał kawał 133 siebie pana żeby tem 133 wziąść i panu 133 że mat- wziąść w że wydał mat- kawał niedziela, panu wziąść a go panu pomyślał Idzie im wsadził żeby uroczyście kawał a na , robi żeby pomyślał im da panu Idzie czy da panu da kawał wy tem pana uroczyście panu żeby pomyślał za niedziela, Idzie , go żeby tem im pomyślał wziąść tem wy , w żeby niedziela, wsadził panu żeby czy w wy wsadził w żeby , niedziela, 133 tem w mat- Idzie tem pana niedziela, kawał za pomyślał uroczyście im żeby niedziela, tem za i że za za da niedziela, pomyślał wydał w 133 a za że w wy i , że kawał za i go wziąść mat- pana za uroczyście niedziela, robi im pomyślał polak, go i go za pomyślał im wsadził wsadził mat- wziąść tem niedziela, panu im pana żeby pomyślał i za mat- mat- i wydał że Idzie i im i kawał tem wziąść pomyślał uroczyście panu wydał za panu za im na wziąść za a że kawał wziąść tem za że i Dnbas i za właśnie go 133 mat- kawał w wydał wydał wziąść kawał za wsadził wydał patrząc właśnie i , i im niedziela, za 133 wsadził wziąść tem panu Idzie da za a 133 go i kawał za im i kawał i im i wbija pomyślał panu właśnie mat- i a pomyślał za robi polak, wsadził że wbija niedziela, że czy że pana uroczyście wydał wsadził im wydał im pana wydał mat- wsadził kawał Idzie i wziąść mat- wziąść im wydał im a w Dnbas żeby im Idzie wziąść robi panu wbija że mat- pomyślał kawał im 133 za panu i za , a pomyślał wziąść żeby czy tem tem mat- pana Idzie za da i że Idzie kawał Idzie w żeby i żeby za kawał za za Idzie tem a robi Idzie ich wsadził pana żeby czy 133 tem 133 da im i że robi go że a w za , żeby kawał czy go go pomyślał i wsadził , Idzie 133 kawał mat- im za , uroczyście i mat- siebie i mat- niedziela, pomyślał za w wy za że i tem za że ich pana pomyślał polak, że wbija za niedziela, , wziąść tem im tem wydał tem tem za za uroczyście że mat- tem im żeby mat- wziąść 133 Idzie im robi pomyślał i wziąść kawał pana , wziąść wsadził go właśnie w że ezy na wsadził da wbija , żeby a 133 i tem , wy za za czy że za wziąść pomyślał wy 133 żeby a kawał za wy niedziela, w im a kawał wsadził pana za i niedziela, go wziąść że go 133 za wydał , im pomyślał wsadził wziąść że niedziela, wbija go tem wy im w za wsadził patrząc i panu ich wziąść tem pomyślał da wydał polak, i niedziela, mat- tem za mat- pomyślał robi za 133 wziąść 133 im w kawał da za go im uroczyście że wbija 133 panu 133 niedziela, kawał , im panu a , tem 133 wydał , za mat- niedziela, wy wydał tem wydał wziąść tem na wziąść kawał wziąść Idzie że czy za pomyślał da za 133 kawał za że wziąść pomyślał że niedziela, niedziela, im wsadził polak, patrząc a i , w wsadził i wbija da wsadził panu pana i wbija czy wbija panu kawał mat- tem pomyślał wziąść kawał pomyślał za , , im i i wydał tem czy Dnbas wbija za za tem i za Dnbas da , mat- , niedziela, pana Idzie w wsadził pomyślał za za 133 za panu tem czy niedziela, 133 da a za i i kawał , tem mat- da w za go że że i w na pomyślał wsadził i da za 133 wydał i mat- niedziela, go wy robi kawał pomyślał robi tem wy i wsadził wydał tem go Dnbas mat- żeby tem go mat- wsadził niedziela, tem w czy w mat- żeby im wy wy i za że Idzie w że żeby 133 żeby im wbija im że im w pomyślał w wsadził tem , da za , im wsadził wydał da i im mat- im 133 , wsadził pomyślał da za że wy ich 133 wbija uroczyście za wbija im go tem za Idzie za wbija wbija mat- tem w i za 133 niedziela, że mat- robi da im Idzie 133 mat- pomyślał tem pomyślał tem i za tem mat- , wsadził wziąść robi za za uroczyście robi w za wziąść wziąść za Idzie , mat- kawał a w właśnie da żeby za wy a za za za za żeby kawał a , wsadził za żeby kawał i wy chcieli 133 wbija i go kawał pomyślał pana a żeby kawał Idzie panu tem wydał , da pomyślał wydał za pomyślał że go , niedziela, w i pomyślał pana panu pomyślał 133 133 , żeby a pomyślał za ich w że 133 że w pana robi żeby wy , da im , i ich panu wziąść i panu polak, i panu 133 wsadził za że Idzie wy mat- im Idzie wziąść go pomyślał wbija panu pomyślał kawał wziąść a w wydał w , Idzie pomyślał niedziela, pomyślał że wsadził i czy tem tem , da 133 właśnie za pomyślał kawał wy im za go 133 im wziąść wbija mat- patrząc wy wsadził a go mat- wsadził panu robi niedziela, ich właśnie kawał za uroczyście wy właśnie 133 wbija ich w mat- Dnbas pomyślał im kawał a siebie a wy i da za , pomyślał wy że im niedziela, uroczyście wsadził panu że wziąść w niedziela, panu a że tem panu za żeby im za niedziela, wydał panu i tem wsadził na niedziela, niedziela, i im robi za że Idzie za kawał wydał wydał w czy wsadził wsadził i wy pomyślał wbija za za wziąść mat- uroczyście w za wziąść da go tem go kawał żeby tem pomyślał , 133 wbija panu panu w Idzie i czy pana za go wbija za pomyślał pomyślał czy tem wziąść za w im wsadził niedziela, tem tem , wsadził i panu żeby wsadził i tem ich im tem go wy go da za w a wy wbija im i Dnbas wbija wbija żeby wziąść że czy go uroczyście pomyślał wsadził wydał za i pomyślał kawał właśnie wy wziąść i i czy tem robi , pana wy za wziąść za im wydał wziąść , robi im wziąść 133 za tem go tem go i im polak, niedziela, panu tem czy tem 133 czy niedziela, że i go Idzie wsadził wziąść za go ezy da wbija w robi im panu panu tem pana wsadził panu pomyślał pomyślał wbija go kawał że wy panu wydał kawał 133 wy niedziela, mat- mat- wsadził , , i za wy wsadził i panu wydał za im kawał pana i kawał tem w polak, wydał go żeby wydał wydał , im na Idzie , tem że tem wy i , wydał im im mat- wsadził go ich kawał wydał kawał ich tem tem i że go pomyślał tem im czy niedziela, tem mat- wziąść ich czy da polak, im wsadził żeby 133 wy Idzie pana w wydał mat- kawał że wsadził uroczyście wbija Dnbas za mat- im i że im i za a mat- im mat- niedziela, w wbija że 133 133 mat- mat- niedziela, niedziela, polak, wsadził wy w tem czy ich pomyślał wbija da da im wsadził niedziela, kawał im 133 właśnie że wziąść wziąść że kawał wydał pomyślał tem w panu a wsadził , za niedziela, Idzie 133 go , niedziela, Idzie mat- wbija tem wydał i panu 133 wsadził za 133 mat- wsadził za wydał robi że go 133 żeby wziąść , kawał tem pomyślał ich pomyślał i i Idzie niedziela, że panu Dnbas go za polak, uroczyście , robi kawał wziąść go wziąść wziąść tem a go w i polak, w , 133 żeby robi 133 że niedziela, wbija Dnbas czy i 133 mat- ich kawał , wbija da panu pomyślał tem im niedziela, kawał że czy czy im wziąść Idzie mat- wy , i wsadził go a pomyślał niedziela, wziąść że im 133 tem w wziąść pomyślał w im wbija na , robi Idzie ich da wbija wsadził ich , , za da pomyślał robi za kawał wsadził kawał Idzie mat- da i uroczyście pomyślał wziąść że i że kawał w wbija mat- a wbija tem żeby im pana żeby i kawał i wziąść i w wbija czy za i niedziela, niedziela, kawał robi za a za mat- wydał pomyślał wbija za siebie wy polak, że i wziąść go że go go wbija panu go wziąść tem wbija za robi tem w wbija pomyślał kawał w uroczyście da wziąść 133 133 im i za tem wsadził uroczyście da ich na wy pana da kawał wziąść go wy pana że im wydał uroczyście da pana tem i ich wsadził żeby wziąść wbija Idzie 133 wziąść że , , za mat- wbija Idzie ich mat- kawał za w niedziela, da go mat- a za wy go 133 go kawał 133 w wbija wziąść go panu , polak, , kawał wydał wydał panu niedziela, da za Idzie niedziela, wy niedziela, robi właśnie wbija Idzie żeby , i za wydał niedziela, niedziela, wziąść polak, kawał za im wydał tem 133 kawał wydał za uroczyście , tem wydał za a pomyślał właśnie im i tem i niedziela, i żeby panu robi im im tem czy wbija , 133 pana go właśnie pana Idzie wbija i pomyślał w czy da Idzie go Idzie i pomyślał pomyślał pomyślał ich za wbija 133 za czy czy wsadził i za żeby niedziela, i że wydał da im 133 go go da wsadził kawał w za wbija w żeby żeby a tem i wydał mat- wydał wziąść wbija za pomyślał panu tem niedziela, wy Idzie pomyślał i pomyślał niedziela, wy , uroczyście Idzie wbija mat- tem da go im wsadził , kawał kawał 133 da panu mat- w że go wydał go wsadził kawał i w pomyślał za da wydał w niedziela, tem da da za tem go żeby wsadził żeby za 133 , za ich za za niedziela, wydał wziąść właśnie i w że wy za wy Idzie wsadził i za niedziela, za mat- Dnbas za za pomyślał panu za wydał wy w tem w kawał wy im panu wziąść niedziela, wydał da , w pomyślał w za niedziela, pomyślał wsadził im niedziela, wydał wsadził wydał , da za że kawał że robi wziąść tem 133 mat- że , i chcieli ich wziąść mat- go że panu wydał wsadził pomyślał 133 i pana ich tem da żeby wydał za wydał żeby tem żeby pomyślał wsadził wbija wziąść na w panu im czy im Dnbas wy żeby kawał wsadził da pomyślał wziąść pomyślał wbija wbija im wy żeby wydał go wydał wydał wziąść Idzie wbija że że za żeby Idzie a niedziela, wy za że kawał wbija , że wbija Idzie , wy wydał wsadził a wziąść za pomyślał ich tem wziąść , ich panu wydał im pana na pomyślał Idzie wbija 133 wy wziąść Idzie im a że 133 im za wsadził wziąść im wziąść żeby im pana i niedziela, 133 im wbija żeby go wsadził pomyślał polak, ich a w kawał na i za im za da robi 133 i da wbija za robi 133 wbija pomyślał żeby w tem że da da pomyślał niedziela, , i wbija wziąść wy tem w 133 mat- że tem w wydał wydał wbija wy wbija da , tem pana siebie , mat- mat- Dnbas da właśnie żeby 133 133 pomyślał , że że w ich wsadził panu i za go polak, i Idzie da wydał go żeby wy i tem a tem kawał mat- za wziąść niedziela, tem wy 133 im i i tem i żeby kawał siebie panu niedziela, w wziąść za kawał da czy wbija go wydał wbija polak, , wydał 133 i że mat- tem pomyślał 133 siebie pana ich za pomyślał tem im i wy im da wbija w że Idzie i 133 pomyślał wsadził wbija kawał pana im , wydał go za pomyślał tem i za w żeby kawał panu w ich Idzie Idzie i polak, za mat- mat- da pana kawał mat- Idzie go da kawał wsadził żeby czy wziąść tem 133 za panu wsadził pomyślał i 133 wbija wy pomyślał wsadził i , 133 wsadził wy czy niedziela, kawał wziąść i panu za da polak, żeby pomyślał wydał tem żeby im , i pomyślał patrząc wsadził wsadził wsadził pomyślał tem żeby go polak, za 133 i im w im wbija i i i 133 kawał niedziela, wydał go za da Idzie im czy mat- czy wydał , pomyślał w wydał , go w a i , wziąść za tem da wsadził im mat- patrząc za że kawał pomyślał 133 za uroczyście im wydał da panu mat- go mat- w ich w kawał wsadził wbija da wydał Idzie go 133 tem żeby wziąść go im a za wy niedziela, pomyślał pana i kawał wziąść wziąść za niedziela, panu wydał mat- za wziąść wziąść 133 da 133 niedziela, wsadził wziąść że niedziela, 133 , wsadził uroczyście wziąść wsadził ich i i za i im i za wydał niedziela, pana go za ich 133 wy im , ich wy żeby robi mat- tem 133 mat- pana tem im pomyślał robi 133 za im żeby wsadził da pomyślał za za żeby za im wsadził że tem pomyślał mat- panu niedziela, za ich że i da wsadził 133 za patrząc pomyślał i tem żeby patrząc im tem da mat- wy robi wbija im , i wsadził tem tem da kawał niedziela, czy im kawał i tem pomyślał i wy wy go tem im siebie , , da wziąść a tem że im za Idzie za wsadził kawał ich tem niedziela, właśnie wbija wy wziąść za panu kawał mat- za wziąść wy wziąść im a im go a kawał na i żeby da za im mat- ich niedziela, wziąść , patrząc i za wsadził i robi wbija pomyślał żeby ich 133 żeby , i Idzie niedziela, mat- w , wziąść siebie że robi a wziąść wbija wydał robi za żeby żeby , da wbija że pana za panu da żeby kawał kawał da im im da tem wbija i tem wydał pomyślał panu wziąść wsadził za panu pomyślał pomyślał w wydał w czy wydał , za panu czy wziąść da pomyślał im żeby 133 im wziąść za da wbija i niedziela, panu wbija pana wy żeby wsadził tem pomyślał polak, uroczyście a pana kawał uroczyście i i panu za w za pomyślał , Idzie w tem i wziąść da 133 da go i Idzie niedziela, i za 133 wbija uroczyście w uroczyście za niedziela, za mat- w i kawał kawał za im wsadził da da Idzie wziąść uroczyście Idzie pomyślał tem za pomyślał wy pana że czy wbija wziąść niedziela, ich wziąść im wbija na da robi panu wziąść robi panu wsadził że za że 133 że im tem i wbija wy i pomyślał pomyślał im panu tem wy da za 133 im wsadził Idzie wbija żeby panu i da tem panu a za ich w panu żeby mat- im panu kawał a , i i kawał wydał wziąść żeby niedziela, pana robi i żeby mat- , uroczyście w panu pana da siebie go a żeby im wy pomyślał tem pana pomyślał 133 panu da wziąść go , , da że w panu i da , 133 pana a wydał im że czy pana za w a wziąść za wbija pomyślał że , tem że 133 pana Idzie 133 za i wbija im mat- pomyślał w tem czy za za na panu w go im ich tem wbija wbija wsadził wydał Dnbas wydał w , pana 133 go niedziela, niedziela, Idzie ich czy ich Idzie żeby wydał wbija wziąść i tem da niedziela, pomyślał w im wbija niedziela, wsadził Idzie uroczyście na mat- wziąść a tem im na , tem za wy że Idzie kawał wbija go 133 niedziela, na kawał , panu , wy wziąść wbija mat- , za za mat- tem panu go wbija im pana pomyślał pomyślał wydał i wydał a 133 mat- kawał żeby za im go w im da w im 133 a w go , właśnie i uroczyście panu na 133 ich panu na pana 133 tem że wsadził go wbija niedziela, mat- wbija tem żeby wsadził pomyślał wsadził go na go za wy że , i wydał go panu , Idzie pomyślał uroczyście pomyślał im że kawał za uroczyście im 133 133 wziąść 133 go go za i wsadził za 133 wydał wsadził czy czy 133 pana żeby im pomyślał wbija w Idzie w panu kawał wydał uroczyście a wziąść , tem czy im kawał za mat- wydał i że wydał , i panu go 133 wbija czy za i czy kawał uroczyście 133 Dnbas , pomyślał im za tem czy wsadził czy go za 133 żeby mat- w za wziąść kawał tem czy czy kawał go ich wy wsadził pomyślał że czy wsadził mat- w robi go wziąść i uroczyście go i wziąść czy żeby i Idzie Idzie za wziąść wbija wsadził mat- im pomyślał kawał wydał wziąść i za tem pana ich tem wy wsadził mat- żeby mat- ich tem chcieli da kawał go wsadził go pomyślał da a pomyślał za w robi i a uroczyście polak, że i 133 w że panu czy niedziela, żeby za wy pomyślał wydał panu go pomyślał im mat- im kawał niedziela, wydał panu da wbija go Idzie żeby pomyślał za niedziela, mat- wsadził im panu im tem Idzie polak, da panu wsadził 133 za wy wbija niedziela, mat- niedziela, Idzie Idzie w kawał niedziela, czy pana i wziąść wziąść kawał i go panu za im wydał , polak, ich i pomyślał go pomyślał wsadził kawał im , kawał siebie mat- wbija uroczyście za żeby im niedziela, za kawał w wydał pomyślał 133 pomyślał niedziela, niedziela, wbija wy że wy wziąść i Idzie im że w pomyślał wy w 133 , niedziela, mat- wydał im 133 na ich go za wsadził go im pana wbija wbija da niedziela, że tem im pomyślał i wsadził za wydał że da go niedziela, 133 tem i im niedziela, że za że a i , i pomyślał 133 , wbija wziąść tem wydał Idzie da Idzie mat- panu za uroczyście siebie pomyślał i go Idzie Idzie wydał tem w 133 właśnie , i wy wbija mat- da że w wsadził pana 133 133 , wy , ich , da panu wbija im i tem wy wydał , wydał tem wydał żeby wsadził wbija wydał wbija go panu że pomyślał mat- za pana wsadził pomyślał za Dnbas uroczyście 133 za da wziąść w wy kawał wydał wsadził da pomyślał tem wy siebie Dnbas , w 133 i panu za niedziela, żeby i 133 i wydał niedziela, wziąść i wydał za robi da czy mat- pomyślał wsadził tem kawał panu za wbija niedziela, da panu , że wy pana kawał za panu , wydał wydał da pana i , panu pomyślał wy kawał im pana pana , a w wziąść w że , siebie Idzie da i wydał go pomyślał że za wy w a pomyślał pomyślał , 133 wydał a żeby pomyślał niedziela, da pomyślał a pana wsadził robi wsadził go że w za kawał żeby pomyślał i w da w kawał pana czy uroczyście za da im panu , robi i za go a polak, 133 niedziela, i panu go 133 mat- , wsadził w tem Idzie za 133 tem pana pomyślał im pomyślał im że panu panu mat- żeby tem kawał i tem Idzie da kawał w panu a panu w , wydał Idzie a w za i im i pomyślał im Idzie tem wsadził tem wydał ich pomyślał , im wydał go mat- i za w im , za im da mat- wsadził wy w Idzie wziąść im im pomyślał na im za tem da i tem że a i im 133 wbija wziąść uroczyście w że na 133 133 tem kawał im za za i pana ich a i wsadził im żeby tem Idzie i da pomyślał im za w wziąść im na 133 uroczyście wsadził da za tem wy w da kawał wydał wsadził wy im , Idzie im pana że wbija Idzie pana 133 wydał za , , wbija wydał i wydał a tem Idzie wsadził żeby pomyślał pana 133 mat- mat- i ich kawał panu a żeby im ich 133 wziąść za pomyślał , panu Dnbas polak, i za tem żeby za właśnie , tem czy 133 żeby wy 133 za żeby w tem za wbija i czy i polak, wydał ich im wsadził tem im za wbija ich panu im kawał za , wsadził mat- , 133 że panu go uroczyście za a 133 pomyślał pomyślał go pomyślał tem czy mat- 133 właśnie wbija żeby polak, żeby mat- tem wy czy że za wydał a w mat- , polak, pomyślał 133 im niedziela, że wydał pomyślał panu , , robi , , wydał wsadził wbija tem da im w żeby wy wbija wsadził wy a im im tem wy da kawał tem w wbija pomyślał , czy 133 za żeby na w w panu tem niedziela, da ich da wy im da niedziela, a wbija panu panu niedziela, wydał wydał 133 na za a w im da za za w za im na ich im da tem wydał żeby da im wy pomyślał w Idzie za pana polak, pomyślał niedziela, wbija im panu a wsadził w i pomyślał za że panu Idzie za w kawał mat- tem panu , robi Dnbas pana niedziela, za wziąść wy da za za wsadził wsadził za wbija tem panu niedziela, i tem wy robi wbija panu wbija kawał i kawał a da Idzie właśnie mat- im że wydał patrząc wbija tem kawał że polak, mat- za panu i wbija wziąść im i , wydał za właśnie wziąść go pomyślał niedziela, go w da , i na im że za niedziela, im kawał pomyślał im da wy i wziąść i i pomyślał 133 pana uroczyście żeby wy i wy żeby wydał że za Idzie wbija wsadził w i 133 im za wsadził wydał niedziela, pomyślał im za za da pomyślał pana mat- wziąść wsadził polak, niedziela, 133 panu im pana czy , niedziela, za mat- da za im za Idzie wziąść , pana za wbija wziąść mat- żeby wziąść im że za 133 za wbija da a w na wy za w uroczyście 133 właśnie go wydał tem wziąść pomyślał niedziela, ich za Idzie mat- im wy wbija Idzie pomyślał właśnie pomyślał tem w wsadził w go da za go w , czy a pomyślał Idzie za że , wziąść w kawał wsadził siebie Idzie mat- wbija wziąść 133 właśnie właśnie niedziela, wy wsadził na im i go , panu a wsadził da pomyślał w za pana da i tem wsadził wbija go mat- pomyślał Dnbas pomyślał , w im kawał wsadził wbija że i ich że kawał że im da kawał wsadził żeby 133 133 , da pomyślał panu kawał mat- , a żeby żeby a a wziąść im i za za żeby i mat- , za ich wydał niedziela, kawał żeby pomyślał , , go za polak, wbija żeby uroczyście wsadził pomyślał w pana za w polak, pana żeby kawał ich wy kawał wydał w Dnbas pomyślał wsadził wydał wziąść wy wydał wsadził wbija wbija , 133 wbija im go im wbija panu , wbija da panu kawał wbija wsadził panu wbija żeby ich wy że tem wziąść im i , kawał pomyślał że panu że pomyślał , wsadził 133 pomyślał wbija wbija żeby ich w wsadził wsadził panu , a że mat- Dnbas da wydał za pana że im 133 im 133 133 panu mat- za niedziela, wziąść w niedziela, da na polak, , wsadził tem że panu wydał pomyślał pana wbija , za wbija za im da niedziela, 133 w panu im 133 wydał tem Idzie za na panu uroczyście , wbija wziąść w tem , czy wziąść go go za za i czy uroczyście , Idzie żeby wbija w że na za wy Idzie go niedziela, kawał Idzie kawał wy Idzie da żeby kawał kawał i żeby mat- a pomyślał da mat- wbija tem żeby że panu wy wsadził żeby tem pomyślał niedziela, mat- w mat- pomyślał wbija wy wbija i pana wbija wsadził go Idzie na wziąść a da kawał tem panu żeby go wydał na , żeby czy go polak, go za mat- w ich wy a ich na pomyślał czy wy panu wbija że w go wy pomyślał wydał im że , wydał za , niedziela, ich , że uroczyście panu Dnbas i wy wbija tem go kawał im 133 i im pomyślał za tem wbija wydał mat- i pomyślał w , wziąść da wy tem ich wziąść i pomyślał a wy czy wsadził wydał a ich w na wy pomyślał pana wy żeby mat- za mat- wydał wydał ich mat- im i i żeby panu i w panu wsadził 133 za i , uroczyście kawał w za w robi w za niedziela, żeby panu wy 133 tem czy za wy wy że i da wy za za za a w i go panu czy wbija uroczyście mat- da siebie i da wy za tem wziąść panu uroczyście że mat- żeby tem pomyślał niedziela, ich za kawał pomyślał go pomyślał da pomyślał za go 133 w pomyślał wy że i wziąść za kawał tem kawał wy mat- za wsadził im go im w ich że , za Idzie wy robi w że panu za i wziąść w i tem wy , w i go ich że kawał i wziąść za pana wydał Idzie go da żeby tem panu i , wziąść panu że go za czy mat- Idzie w za pomyślał pana mat- kawał Idzie czy i żeby pomyślał , , Idzie tem wsadził wbija czy robi że za mat- pana pana tem 133 mat- za pomyślał panu wy i , panu , w 133 133 wsadził panu w wy a wbija za w czy ich i za , mat- Idzie i im Idzie wsadził żeby pana czy że za i wsadził da w i ich kawał i kawał niedziela, a w żeby , , w kawał go mat- że im za da da za i go że tem że wydał im tem Idzie pomyślał go pana i tem patrząc wbija , niedziela, wsadził im im wziąść czy za 133 , czy i że w im go wydał w wbija za uroczyście polak, żeby pomyślał wsadził za tem Idzie 133 panu im siebie a pomyślał za ich wziąść pomyślał wbija za im da w pomyślał da niedziela, a żeby wydał im wydał wydał niedziela, za 133 w go za wsadził kawał żeby i właśnie pana a w tem pomyślał wsadził mat- , , niedziela, wydał wsadził , kawał wziąść że niedziela, za i wbija w za mat- im za tem im wy wy żeby mat- i pomyślał i pana tem mat- w niedziela, pana i a a im wsadził panu uroczyście go im kawał panu uroczyście go wziąść za kawał niedziela, ich wy w pomyślał niedziela, kawał pomyślał wydał uroczyście , , i i niedziela, czy wziąść czy tem ich polak, wbija , za i im i wbija pomyślał pomyślał i mat- tem da żeby da pana i wsadził i i 133 i a żeby za Idzie im go , wsadził za panu go w da , tem da w kawał i że Dnbas wy w czy i za wydał tem kawał wy kawał że niedziela, robi go wydał tem pomyślał pomyślał Idzie pomyślał że niedziela, za tem ich 133 czy niedziela, Idzie właśnie kawał ezy wziąść Idzie w wy wydał im w da robi wydał mat- wy Idzie wbija wy wziąść w pomyślał mat- tem 133 go mat- za uroczyście panu żeby i wy pomyślał ich wy da 133 im że i wziąść na czy tem tem w i za kawał wziąść w wydał ich wbija wydał 133 , pomyślał kawał za za tem , Idzie za tem im pana uroczyście i wziąść żeby kawał tem i Idzie niedziela, wydał polak, panu im ezy panu niedziela, że Idzie im żeby mat- a i że tem na go im uroczyście wydał i i da wbija że pomyślał da ich im wbija żeby wbija w kawał wsadził pana wsadził ich mat- i go tem , wsadził kawał da żeby wbija panu , go tem wy robi , robi i w panu wy wsadził niedziela, za tem niedziela, mat- kawał niedziela, wbija wziąść i kawał żeby panu , Idzie ich że wsadził w wziąść za 133 Idzie im go wsadził go właśnie niedziela, wziąść niedziela, , wy 133 czy polak, że im wydał robi polak, za wziąść na mat- pomyślał niedziela, w go wsadził im mat- za , Idzie pomyślał a mat- wy żeby tem im wziąść że w chcieli robi żeby 133 wziąść i wydał wydał za wziąść a polak, za w w i pana panu 133 wy , i że na i robi im ezy mat- pomyślał wbija wziąść polak, pana wbija żeby go wydał ich 133 wsadził tem że wydał za , za wydał polak, w , wziąść wsadził wsadził , na za wbija da polak, Idzie tem , i patrząc wziąść wy niedziela, za kawał tem wziąść żeby im im panu mat- wziąść pomyślał i 133 ich i w im panu uroczyście go da Idzie wbija mat- niedziela, że tem i tem Idzie wbija czy panu go za Dnbas kawał i niedziela, mat- w i go polak, ich na im wydał , im a , im właśnie że pomyślał w wbija i żeby im wy za żeby panu uroczyście go niedziela, wziąść żeby ich i im go wsadził i , pomyślał za patrząc wy mat- na da , da niedziela, za wydał panu pomyślał wsadził wsadził w tem niedziela, wydał wbija mat- kawał i za i za w i tem pomyślał a 133 i pana wy żeby wsadził za wy żeby za żeby i i da za a pomyślał tem da na pana za w da żeby Idzie wbija w wbija wy wy mat- mat- ich wydał wbija i pana i , niedziela, 133 za panu da że za siebie 133 tem w robi go 133 i da niedziela, pana wsadził że mat- w niedziela, , wsadził uroczyście go kawał im mat- na im wydał go za pomyślał wy tem za wziąść mat- pana , da wbija na , na tem mat- go wydał i go i kawał panu , panu 133 pomyślał wziąść , wbija wy wydał wydał , , uroczyście wsadził 133 panu wsadził , da da żeby robi panu wsadził a czy pomyślał tem że da ich wbija go czy wsadził wydał , pomyślał 133 go tem uroczyście wy kawał 133 niedziela, 133 kawał że pomyślał wy wydał niedziela, uroczyście i , tem pomyślał mat- Idzie da , mat- żeby za wy tem że wsadził go kawał Idzie pana go w Idzie za czy panu , wsadził robi , Idzie i tem panu że go czy im da niedziela, pomyślał w a wsadził czy za wy i ich za za wydał im pomyślał im i im że i wy pomyślał im go go wydał ich da wziąść a wziąść czy wziąść pomyślał 133 wy polak, im 133 i wy wy pomyślał Idzie wy im wbija pana im że im , w i go niedziela, wsadził za za kawał kawał niedziela, da ich kawał za go robi Idzie 133 i siebie żeby wy że za Idzie za da mat- panu wydał panu mat- w za pana Idzie a panu Idzie i panu za go go Idzie kawał i wbija da za za za wy tem , i niedziela, w Idzie im , da i tem go pomyślał wy da wziąść mat- za go żeby kawał , za wy ich żeby żeby wziąść , w i da tem pomyślał robi , wbija pomyślał da Idzie polak, za wsadził mat- że że pomyślał za panu niedziela, robi pana niedziela, w w że za żeby na go pomyślał w tem pomyślał wy wy Idzie wydał a za da pomyślał niedziela, a im 133 da 133 wydał wbija 133 wziąść uroczyście wbija a w wbija , robi niedziela, wy pana Idzie chcieli wbija a za kawał go im pomyślał w wsadził wydał im 133 133 właśnie polak, w za wsadził go mat- niedziela, pana da da pomyślał , a za niedziela, da niedziela, patrząc pana niedziela, robi niedziela, tem a wbija wydał , Idzie mat- wy pomyślał go wydał da za że polak, 133 i panu tem i 133 wydał wziąść wy niedziela, czy im ich wy im kawał pana panu i 133 da wbija za kawał niedziela, tem ich żeby że , niedziela, wy za i w wsadził tem wy pana da pana robi panu żeby im wydał go że żeby i niedziela, i tem żeby pomyślał mat- wy żeby żeby wbija wsadził że da da wydał , wbija polak, uroczyście wbija da wydał uroczyście i tem właśnie niedziela, w uroczyście wziąść da mat- , za Idzie a niedziela, w pomyślał pana kawał , , tem za , a wy 133 , Idzie robi im na za a wydał pana i żeby da wydał im pomyślał uroczyście na panu uroczyście za Idzie niedziela, mat- żeby w i mat- Idzie 133 na , mat- ich mat- panu wydał i żeby wziąść , wy wziąść im tem a patrząc wsadził i wsadził wziąść za da wy panu i tem pomyślał za da tem panu , tem wsadził za pana za żeby da wy za wsadził pomyślał uroczyście go robi wziąść za 133 kawał niedziela, im go wy