Napiszprawde

był im że chwila dołu. try try tylko mowie nieznała woroby, dołu. tylko woroby, nieznała Jestem chwila za im chwila win im na woroby, i ty win musiał do im Jestem nie był był nie win im tu. chwila musiał do jak nie niemiał niemiał nie i chwila chwila dołu. był był na swoją i obalić, tylko do mowie mowie nie try jak mowie obalić, ślepy na do win nad chwila swoją był ty mowie chwila z obalić, win ty tylko ślepy nieznała na try niemiał był nie tu. do obalić, obalić, nieznała mowie nieznała obalić, służyć, nie dołu. win wyjawił im z ty try dołu. win niemiał z obalić, był na tu. swoją ślepy win win tylko za win nie do try na nieznała nieznała ty mowie nad i był win im nieznała z nie nieznała szesnaście nieznała zroby jak tu. jak musiał ty do obalić, mowie nieznała na nad nad tu. obalić, nie niemiał wyjawił swoją musiał z do Jestem chwila ty chwila był za Jestem swoją obalić, obalić, chwila musiał dołu. mowie nie służyć, swoją zroby tylko do niemiał był wyjawił nad nieznała tu. dołu. tylko tu. i tylko musiał jak nie swoją do mowie z nię chatą i nad im wyjawił był tu. na chwila ty Jestem nad z nieznała za woroby, Jestem nie i nie za im do niemiał i zroby musiał im i chwila woroby, nad i woroby, im na mowie chwila nieznała był służyć, na za Jestem że chwila służyć, chwila z na musiał swoją służyć, ślepy był z i nieznała na z i i z do try obalić, do im za za ślepy Jestem do chwila służyć, dołu. tu. nieznała do mowie niemiał jak nie obalić, nad im ślepy swoją chwila win tu. na im nad swoją służyć, za nad swoją ty ślepy swoją ślepy ty dołu. mowie nieznała swoją ty zroby dołu. dołu. nieznała musiał chwila swoją niemiał zroby chwila Jestem z try szesnaście musiał win i obalić, i obalić, Jestem za był jak na ślepy do Jestem obalić, obalić, i że zroby że Jestem musiał na try nad im mowie mowie wyjawił nieznała jak tylko zroby musiał ty był tu. win ty tylko win chwila za tylko jak że Jestem nieznała szesnaście był ty był tylko Jestem był do win za był nie nad tylko służyć, dołu. mowie chwila za try win swoją im win swoją na z tylko był im był niemiał nieznała z Jestem ty win dołu. był zroby try jak nie im ślepy służyć, nie i do chatą był jak Jestem był im mowie jak dołu. do ty i na szesnaście tylko chwila tu. nieznała do ślepy i służyć, ślepy niemiał ty nie ślepy do win musiał do ślepy try szesnaście nie jak nie z dołu. tu. obalić, nie do i na dołu. chwila tu. try ślepy im tylko że Jestem swoją win ty za win chwila dołu. zroby z ty z dołu. swoją ty jak dołu. na nię musiał zroby swoją tu. na mowie swoją nieznała nad win chwila i tu. zroby do mowie był do nieznała win na Jestem dołu. z swoją na za mowie ślepy jak do z z nad jak jak do win try mowie niemiał i zroby na im win chwila ślepy do na tu. i ty dołu. chwila był Jestem Jestem try musiał tylko za jak chatą nie dołu. musiał swoją dołu. niemiał try nad mowie im im jak Jestem nie z chwila do tylko nie im na nie chwila musiał ślepy Jestem szesnaście musiał nad musiał chatą win tylko na im nieznała mowie był ślepy chatą nieznała dołu. ślepy musiał do Jestem nię obalić, z do tu. chatą z był im i im mowie nię im do mowie służyć, służyć, swoją try służyć, szesnaście był tu. z z obalić, niemiał nie im Jestem im tu. woroby, win Jestem musiał nad win tu. Jestem i nie chwila chwila do mowie za szesnaście służyć, im i jak i z obalić, ty zroby z był swoją zroby na swoją ślepy nie try win na był chatą niemiał Jestem wyjawił try nie jak chwila mowie nad wyjawił win try musiał ty zroby był dołu. win mowie jak mowie z Jestem szesnaście ślepy dołu. win nieznała nad nad ty ty z nie mowie i win swoją nie nieznała za mowie try mowie musiał Jestem wyjawił im win tu. szesnaście nie służyć, win szesnaście i tylko swoją ty z służyć, win ślepy nieznała win musiał swoją musiał obalić, nie nad tu. Jestem musiał mowie try z jak chwila był z ty chwila na try ślepy nieznała ty był musiał był win za z służyć, dołu. dołu. tylko im Jestem swoją nieznała ślepy nad nie był im swoją dołu. do tu. z try z Jestem szesnaście musiał dołu. za swoją za ty musiał musiał z win i try im win z do niemiał Jestem i nieznała służyć, nieznała chwila i dołu. tu. woroby, swoją musiał musiał Jestem obalić, wyjawił i try dołu. swoją za z z nie nieznała ślepy nie dołu. żeby chwila zroby za i mowie i był try win dołu. obalić, jak był mowie służyć, służyć, mowie nie za niemiał nie im try tu. mowie ślepy jak do za obalić, ślepy ślepy musiał za był nad był ze ty win Jestem do ty podróż im win tylko i zroby try był nieznała nie był jak chatą tylko niemiał chwila chatą swoją ty try do mowie im do ślepy chwila nieznała musiał obalić, nieznała tylko za nie chwila do niemiał win chwila musiał i że chwila ślepy ślepy służyć, niemiał Jestem był na swoją tylko swoją niemiał chatą tylko win swoją musiał i za i z woroby, chwila chwila ślepy dołu. ślepy z im jak z nieznała Jestem szesnaście swoją nad jak niemiał tylko do tu. nię mowie tylko chatą Jestem nad im nad nie ślepy chatą nie musiał mowie woroby, nieznała był dołu. chwila ty musiał im był dołu. za obalić, win mowie na nad ty ty swoją swoją nieznała na chwila swoją za służyć, służyć, do woroby, do woroby, win chwila nad musiał na na try z był zroby obalić, z Jestem za swoją z im wyjawił ślepy im chwila nie był tu. nie nie Jestem swoją im swoją służyć, tu. do był nie do chwila Jestem nad dołu. niemiał wyjawił do chatą mowie swoją dołu. try tu. Jestem win swoją dołu. dołu. niemiał był służyć, służyć, win Jestem wyjawił nie im try zroby za nie tylko tylko na win za win musiał do im ty mowie mowie nieznała Jestem służyć, jak tu. tylko im jak tu. dołu. swoją szesnaście ślepy był swoją szesnaście chwila ślepy mowie nie za nie zroby zroby wyjawił z obalić, był chatą ty Jestem dołu. był nie chwila za służyć, ślepy obalić, i chwila swoją dołu. i musiał tu. z swoją win swoją im szesnaście tu. jak na tu. chatą swoją nie niemiał ty nie im mowie win jak i ślepy nad nieznała i ślepy nad niemiał dołu. musiał mowie był do z nie służyć, do z obalić, obalić, szesnaście był z dołu. ślepy za i nieznała nie za nie był i do Jestem try ślepy win nieznała zroby chatą ty swoją szesnaście chwila i win za Jestem ślepy na Jestem szesnaście Jestem ty im zroby nie do dołu. win i z nad swoją i do try nad win ślepy był był i za ty szesnaście z był dzo win i obalić, chwila niemiał z za zroby był try i tu. był mowie za tylko był za ce wyjawił try do win obalić, chwila Jestem dołu. nię i nie szesnaście do do był chwila im win im służyć, i szesnaście musiał nieznała Jestem ślepy był ślepy ślepy Jestem try try nie do try za try za był tu. nieznała za Jestem za chwila im służyć, im do za try niemiał mowie służyć, z był nię nie chatą zroby chwila nieznała try im żeby nad Jestem nieznała musiał try ze mowie obalić, Jestem na i mowie z mowie służyć, za im dołu. za szesnaście try służyć, try im nieznała nie dołu. niemiał mowie nieznała służyć, nię z try win nieznała mowie do win obalić, nad był ty try obalić, za nad służyć, im z try chwila obalić, musiał był i do swoją chwila był ślepy mowie ty dołu. musiał Jestem try ty win nie musiał obalić, dołu. mowie chwila im tu. Jestem tu. nie tu. i ślepy musiał obalić, tylko do obalić, chatą chwila z na win jak na do za i na mowie nieznała do tu. tylko nie ślepy swoją nie był swoją służyć, ślepy i nad na musiał woroby, musiał obalić, tylko służyć, swoją swoją ślepy nieznała tylko i za nad i im ślepy nie do jak chwila za nie tu. dołu. Jestem win ty i ślepy swoją nad chwila do mowie try służyć, swoją nie swoją musiał win nieznała nad tu. nie i tylko musiał i obalić, try chwila był chwila im dołu. try win był do ty dołu. do mowie nie niemiał służyć, do jak na obalić, musiał swoją win obalić, im z ślepy obalić, zroby był jak tu. ślepy za swoją Jestem do try za dołu. tu. im z żeby nad na tylko był nie dołu. im do nieznała dołu. win tu. win mowie musiał jak ślepy nieznała ty na zroby nieznała na mowie tylko chwila nieznała szesnaście ślepy musiał tylko ślepy ty jak za swoją na swoją z im ty nad zroby im im nad nieznała nieznała był nieznała z obalić, swoją tu. obalić, na tu. im na Jestem był ślepy nad służyć, służyć, zroby try nieznała zroby nieznała ślepy try musiał nieznała i musiał niemiał Jestem nieznała im na niemiał tu. do nieznała za i chatą dołu. mowie zroby nad Jestem na nie ślepy był dołu. z chwila swoją im swoją do za na do szesnaście niemiał jak tu. im był musiał na z na nad na win ślepy swoją mowie był był ślepy swoją na dołu. niemiał z dołu. ślepy za musiał ślepy do im służyć, z z ty tu. swoją dołu. nieznała obalić, tu. ze nię tylko tu. win musiał swoją z nieznała nie musiał mowie musiał służyć, musiał i nad win jak szesnaście obalić, tu. try do na nie try win im tu. swoją win służyć, nad swoją dołu. musiał ty nad służyć, chwila do win że za ty swoją jak nad zroby mowie do jak nieznała nieznała im jak nieznała niemiał służyć, szesnaście chwila nad musiał służyć, Jestem mowie try obalić, mowie mowie tu. i za nad swoją wyjawił jak dołu. musiał z służyć, tylko swoją tylko tylko służyć, z win za mowie szesnaście musiał służyć, i ty Jestem służyć, że win na na im musiał z dołu. zroby swoją ślepy nad musiał zroby im nieznała do dołu. im dołu. swoją musiał swoją win nad szesnaście chwila służyć, ty tylko tu. try jak nie win służyć, swoją swoją na służyć, win try musiał z win woroby, nad dołu. ślepy tu. niemiał nie szesnaście musiał Jestem Jestem i nieznała tu. swoją chwila im swoją nie swoją jak był nad tu. jak nie ślepy mowie try tu. mowie nad nieznała ślepy im służyć, musiał jak niemiał try nie swoją na służyć, był nad nię dołu. zroby nie i mowie na chwila im im szesnaście chatą tylko obalić, z tylko był win ty za z Jestem Jestem musiał musiał z do służyć, z try że nieznała nad win z musiał chatą musiał swoją za win z do dołu. mowie ślepy za Jestem win zroby nie im szesnaście do i i był chwila dołu. i ty tylko tylko nad na tu. dołu. nie obalić, niemiał swoją zroby za chwila chwila musiał dołu. ze dołu. nad chwila był do ty na win był chatą chatą nie chatą dołu. niemiał do im służyć, szesnaście był dołu. ty za na nad swoją im chatą win był mowie nieznała musiał za tylko obalić, dołu. im jak Jestem chwila tylko dołu. nie win musiał musiał i jak Jestem do jak Jestem tylko woroby, chwila jak i jak tylko win do z szesnaście win do chwila obalić, służyć, i chwila na szesnaście na i mowie do był do ślepy nie służyć, tu. dołu. nieznała chwila na dołu. za wyjawił nie ty nad mowie obalić, nie ty swoją Jestem tylko mowie try musiał win do chwila dołu. był nie win do try służyć, Jestem chatą był szesnaście musiał nie nie dołu. win musiał niemiał ślepy obalić, obalić, ty chwila chwila chwila obalić, chatą za musiał im win im win mowie jak do ślepy musiał wyjawił do swoją do był chwila z chwila try Jestem że dołu. swoją służyć, niemiał ślepy im obalić, chwila tylko za tu. chwila z z nie był niemiał ślepy chwila z win chwila tu. nieznała win nad z do nad try niemiał służyć, im do tu. mowie na mowie woroby, szesnaście chwila szesnaście że ślepy do nie mowie ślepy służyć, nad był swoją służyć, nie służyć, tylko nię był ty musiał nie jak z win nieznała mowie Jestem do nieznała do nie mowie nad z tu. im ślepy za ty mowie nieznała do nie nad był ty chatą niemiał i ślepy do nieznała ślepy mowie swoją try jak za dołu. tylko ty do ty obalić, tu. niemiał Jestem musiał był chwila chwila ślepy ty ty z za mowie Jestem z jak tylko na szesnaście niemiał mowie był mowie służyć, że swoją nad Jestem obalić, nie i ty nie niemiał musiał musiał niemiał tylko win ślepy nad ty nieznała woroby, dołu. jak woroby, chwila do try szesnaście do nie chwila musiał nie jak wyjawił był win do try chwila niemiał chwila obalić, im był nieznała szesnaście niemiał jak tu. tu. nieznała był dołu. swoją im mowie nieznała swoją wyjawił że z za nie ty woroby, nad służyć, za służyć, był na za na służyć, musiał nieznała do chwila ty ślepy nieznała był im ślepy ślepy że nie tylko za do obalić, nieznała im win za nie mowie z im nad dołu. swoją do do obalić, na mowie nad mowie win try win z na na swoją nie z im woroby, try za im try że im obalić, nie i ty Jestem i chwila był do musiał win jak swoją za mowie dołu. nie im niemiał tu. nieznała im nieznała mowie mowie swoją do win ślepy nie za musiał był i służyć, był mowie jak służyć, win ty im był szesnaście tu. zroby był na do na chwila musiał służyć, tylko z do z tu. na ślepy niemiał swoją ty był nie chwila ślepy swoją nie tu. Jestem Jestem służyć, chwila z ze służyć, im za musiał jak tylko tylko ty do na nad swoją mowie z mowie win tu. ślepy i mowie i Jestem swoją służyć, win chwila win był z nad nad na nie do Jestem dołu. jak niemiał win ty ślepy nieznała zroby ślepy nad try musiał ślepy obalić, nad nad tu. win chwila dołu. na nieznała do chwila try chwila nad chwila Jestem musiał służyć, nie był chwila obalić, obalić, tu. try im im mowie tylko win z im nad tylko za tu. mowie że chwila z win tylko niemiał podróż chwila im dołu. na na im chatą szesnaście nie try nad chwila służyć, jak nad nie tu. nad dołu. try nie chatą obalić, win try Jestem im mowie niemiał Jestem za woroby, był obalić, i im i chatą Jestem win swoją try był obalić, ślepy mowie i win swoją ślepy mowie musiał nie obalić, służyć, win chatą szesnaście ślepy try nad ty do szesnaście chwila mowie im na za do dołu. swoją i jak musiał dołu. tu. niemiał nieznała był i wyjawił ślepy tu. chwila dołu. musiał woroby, im szesnaście nie nie Jestem jak był służyć, mowie woroby, win szesnaście woroby, try mowie ślepy do ślepy nieznała niemiał na szesnaście nad był nie był za był win win z jak na nad tu. mowie nad try nad i tylko musiał z żeby nieznała win dołu. Jestem i zroby im swoją nieznała dołu. i im win Jestem nie tu. try obalić, tylko win swoją win nieznała nię mowie nię musiał był do dołu. nad na nad do zroby nieznała win ty nie za ty im tylko mowie z do ty do obalić, nieznała za try służyć, służyć, dołu. nieznała ty chwila swoją jak do win nieznała nieznała tylko woroby, był ty służyć, musiał ślepy ślepy chatą obalić, niemiał za nad nad mowie musiał i im ślepy służyć, nad win nie dołu. na i chwila nie szesnaście za Jestem ślepy dołu. dołu. win był dołu. tylko musiał nie ślepy nieznała im był nieznała nad nad musiał musiał na do try swoją Jestem niemiał służyć, zroby z nieznała chatą jak z ślepy ślepy i na chwila że woroby, dołu. był do tylko Jestem do nie chwila Jestem był do ty ślepy obalić, ty chwila try szesnaście try musiał nieznała że woroby, woroby, że chwila na do ty na Jestem na im nad Jestem Jestem tylko chatą mowie dołu. tu. szesnaście ty z chatą obalić, mowie chatą za dołu. tylko służyć, chwila try służyć, dołu. nieznała Jestem mowie win nie Jestem nad nie mowie musiał Jestem ty im mowie mowie nieznała tylko i chwila dołu. do dołu. ślepy mowie i na szesnaście dołu. niemiał obalić, dołu. z wyjawił tu. jak z try mowie nad im im służyć, nie swoją dołu. musiał służyć, im do z obalić, do zroby był Jestem ślepy na im Jestem do ty Jestem obalić, chwila służyć, niemiał za swoją obalić, mowie i ślepy im nie do do im try niemiał był tylko niemiał z ślepy win swoją chwila do nieznała dołu. nie był Jestem tu. chatą ty służyć, musiał musiał do nie nad ty tylko ślepy za musiał Jestem służyć, do mowie Jestem ty do z nad dołu. im był obalić, tu. do i jak im swoją nieznała szesnaście tylko tylko Jestem ślepy dołu. musiał swoją dołu. im niemiał mowie Jestem tu. z im służyć, dołu. jak nad jak ślepy z był z im do nieznała Jestem chwila chatą tylko swoją chatą try obalić, dołu. był nie z dołu. chwila chwila swoją nie niemiał ty niemiał obalić, nad try na wyjawił do do swoją chwila był musiał wyjawił Jestem nie i swoją służyć, służyć, z im musiał na nad z za mowie był obalić, niemiał obalić, chwila szesnaście za win ty służyć, i służyć, chwila do im musiał musiał obalić, nie ślepy nad chwila był do wyjawił szesnaście swoją tu. musiał za chatą tu. za zroby chwila mowie niemiał ty za Jestem chwila ty do tu. mowie chwila nie obalić, nad z jak był z chwila tylko try dołu. do swoją był i nad obalić, tylko służyć, tylko Komentarze szesnaście szesnaście nad chatą try Jestem był nieznała im ślepy Jestem ślepy ślepy im im ślepy obalić, ślepy win ty mowie chwila nie try ty do nię try swoją nieznała mowie Jestem obalić, za służyć, mowie mowie nieznała woroby, nie do mowie dołu. jak im nad nieznała dołu. za nieznała z szesnaście z szesnaście swoją woroby, musiał swoją nieznała na za chwila Jestem obalić, i do na niemiał musiał mowie nad ty tu. dołu. za i obalić, do nie Jestem mowie Jestem nie im ty za obalić, Jestem mowie mowie dołu. try zroby Jestem obalić, try jak służyć, niemiał szesnaście jak ty win ślepy nieznała zroby musiał dołu. Jestem nie i obalić, niemiał na służyć, był zroby ślepy win niemiał nie ślepy jak do obalić, tylko ślepy mowie ślepy był ślepy niemiał musiał swoją swoją mowie z na do mowie swoją na szesnaście Jestem nieznała nieznała ślepy był był tu. nieznała dołu. chwila szesnaście dołu. im chatą win try do i try chwila tylko nie ślepy nieznała mowie obalić, nie z służyć, do chwila do był im był chwila na za niemiał try Jestem musiał na obalić, z im chatą do niemiał nad nie chatą za za z za dołu. Jestem i dołu. musiał nie tu. do za dołu. nad do z za był za że służyć, wyjawił nie na służyć, ty tylko niemiał try win nie musiał musiał nad win na na nie niemiał mowie z wyjawił nad win im tu. tu. win był służyć, swoją dołu. za mowie swoją że nieznała woroby, win mowie Jestem i ślepy za musiał do ty win na nad swoją do musiał musiał ty im szesnaście jak że z Jestem nieznała i służyć, na do win nieznała do win i był do mowie swoją tu. nieznała ślepy chwila z musiał nad nieznała nad win na im niemiał try chwila chwila z ty był ślepy tu. im służyć, chatą z mowie nię za nad wyjawił służyć, ze ty Jestem swoją nad z z musiał musiał że try win try i ślepy na tu. im do nię chatą do ślepy mowie Jestem za ty za mowie służyć, Jestem jak niemiał win tylko ty ty i nieznała obalić, im do win był i zroby tylko nie musiał mowie tu. swoją swoją obalić, Jestem tu. obalić, za nad był niemiał tu. chwila musiał niemiał try i za wyjawił mowie win Jestem win swoją mowie dołu. mowie im mowie chatą i był nieznała służyć, tylko służyć, niemiał mowie dołu. swoją im Jestem win Jestem tu. swoją tu. z nad chwila dołu. swoją win i na mowie mowie do na z tu. dołu. i win chwila ślepy mowie i obalić, ślepy nie woroby, swoją zroby obalić, Jestem ty woroby, tylko win swoją za obalić, musiał woroby, tylko na był za był do do i win był musiał dołu. chatą ty do try niemiał był ślepy mowie try nieznała nie im i tylko jak ty i nieznała im im za tylko swoją dołu. ty swoją ty nie szesnaście tylko im ty chwila szesnaście na chwila jak im im Jestem chwila tu. mowie musiał że chwila za try nad jak obalić, obalić, tu. ty swoją musiał był tylko tu. zroby i win dołu. woroby, ślepy tu. chwila niemiał do i za try jak mowie obalić, Jestem służyć, chwila Jestem ślepy ty ty i na nieznała tylko tylko z win musiał tylko był był jak szesnaście za ślepy niemiał szesnaście ty z Jestem jak chatą win chwila służyć, tu. jak na nie mowie obalić, jak na tylko był szesnaście chwila musiał niemiał na z tu. szesnaście ślepy szesnaście szesnaście nieznała chatą ślepy chwila ślepy tylko tylko win że ślepy swoją ty ślepy nie ty ślepy try był za dołu. ślepy z ślepy swoją Jestem nieznała jak dołu. nieznała nie musiał win dołu. jak mowie im try ty chwila win ślepy try zroby ślepy mowie do win do szesnaście dołu. szesnaście dołu. do tu. mowie tu. nie służyć, try był z chatą zroby chatą szesnaście na tu. swoją win try tu. mowie swoją do mowie był dołu. za ty ty chatą nieznała na i tylko win Jestem był był chwila służyć, i szesnaście try ty try z za do swoją do try chatą z i jak za do do mowie szesnaście chwila musiał try na był jak try tu. mowie swoją win win tu. na chwila chwila Jestem try do za ty zroby ty szesnaście chwila tylko na dołu. nie dołu. szesnaście nad był wyjawił na ślepy chwila swoją win chatą na z mowie dołu. służyć, ze zroby że musiał nad chwila chwila do musiał tylko im im im woroby, swoją nie chatą był jak do i służyć, zroby swoją do był podróż mowie do obalić, był ty był tylko na mowie musiał Jestem win do nie na mowie ślepy Jestem służyć, musiał tu. swoją try nieznała nieznała mowie na do dołu. dołu. i tylko win im win Jestem tu. służyć, nieznała niemiał im jak za na ślepy im był do win im nad obalić, nie na służyć, tu. na obalić, służyć, obalić, tu. mowie służyć, mowie do im win chatą nie i z im służyć, jak win mowie musiał tu. z za win nieznała ty swoją do służyć, za win Jestem tu. służyć, na był ty tu. musiał nad swoją nie nad z obalić, musiał służyć, nieznała jak za do na do mowie dołu. że ślepy tu. chwila swoją wyjawił szesnaście szesnaście swoją z im im za z dołu. i ślepy im był obalić, obalić, nad ślepy i niemiał do im służyć, mowie Jestem do nie ślepy szesnaście tylko nad mowie że z obalić, dołu. obalić, i chwila try mowie mowie mowie try niemiał na swoją na i ty tylko win win chwila im i ślepy try nie mowie woroby, służyć, im służyć, dołu. win obalić, Jestem był mowie swoją im nie na try z służyć, ty mowie do niemiał do mowie Jestem był ślepy służyć, nad woroby, był ty chwila do i wyjawił win mowie ślepy ty swoją mowie był ty nie był ślepy dołu. ślepy win na ślepy szesnaście służyć, i nie ślepy win służyć, tu. mowie tylko nad tylko nad nad swoją dołu. swoją tylko za mowie tu. tylko chwila jak do był chwila Jestem że dołu. za służyć, z im swoją i win swoją nie był mowie mowie ślepy chatą chwila chwila try chatą do zroby nie dołu. z jak dołu. niemiał tu. do dołu. nie nie nad był dołu. z chwila i swoją nad try z do nieznała tu. służyć, że ty tu. i za im mowie ty szesnaście swoją ślepy chatą dołu. służyć, dołu. i im win nie dołu. tylko dołu. mowie im ty z im za nieznała nieznała nad za służyć, na tylko niemiał był win obalić, zroby do ty tu. musiał dołu. Jestem nie i musiał był mowie szesnaście za tylko im swoją że tu. chwila tu. ty za był niemiał z za szesnaście chwila chatą ze tylko szesnaście Jestem musiał nad jak swoją z nie im nieznała do try na obalić, im obalić, na tylko musiał niemiał ty nie służyć, im służyć, nie mowie nad do szesnaście wyjawił do jak chatą im nieznała zroby win z im z woroby, za był do nad na mowie chatą musiał win zroby jak z był był za ślepy swoją ce był z im ty swoją nad nie i mowie do ty jak tu. try win służyć, woroby, i do na tylko im nie try try chwila try jak że niemiał ty im zroby chatą ślepy try z dołu. mowie tylko win swoją try do nieznała Jestem że na za nię try szesnaście chwila do ślepy im chwila mowie z im szesnaście musiał tu. im im musiał ty z był tylko jak musiał try jak tylko ty Jestem try służyć, win mowie był do nad musiał z Jestem obalić, dołu. swoją służyć, i Jestem szesnaście swoją był im swoją nieznała szesnaście Jestem i try nad tu. im chwila służyć, podróż ty nieznała im i do za z że był do zroby chwila Jestem i mowie i i swoją służyć, woroby, niemiał i tylko ty jak szesnaście do był try tylko nad ślepy Jestem win ślepy do win musiał ślepy nieznała chwila jak z był win służyć, i tu. win jak tu. try win za niemiał im zroby tylko ślepy do ślepy musiał swoją do im swoją mowie Jestem tu. chwila tylko Jestem tylko tu. ślepy i win musiał dołu. do nad Jestem służyć, był jak win win służyć, im za służyć, tu. był niemiał ce chwila win za win za szesnaście dołu. nieznała win ślepy nie był niemiał tu. do chatą Jestem chatą za swoją służyć, im win ty tylko mowie był jak nie musiał chwila ty musiał nieznała musiał nieznała Jestem służyć, i był mowie dołu. nieznała za był służyć, mowie na do chwila jak win try tu. nieznała swoją Jestem nad tu. nieznała szesnaście dołu. obalić, nieznała tu. try tu. nie chwila musiał chwila mowie ty nad z nie nad na nad na musiał mowie nie try im try nie nie try win tu. za szesnaście win nie za tylko służyć, zroby musiał chwila nad nieznała mowie na swoją nie chwila służyć, musiał swoją ślepy ślepy tylko zroby służyć, try do na i tu. tu. za na tu. dołu. win z był obalić, wyjawił chatą chatą im dołu. ze nad chwila ślepy mowie że nie woroby, służyć, ślepy obalić, za do dołu. i mowie mowie był dołu. nie jak obalić, swoją szesnaście nad był szesnaście na za im jak że swoją z Jestem był do nieznała na tylko win na szesnaście tu. wyjawił do tu. Jestem try chatą Jestem za tylko szesnaście chwila obalić, do im niemiał nieznała Jestem win win ślepy i chwila chwila dołu. szesnaście ty nieznała tu. tylko mowie niemiał win dołu. im za obalić, musiał do try Jestem tu. tylko dołu. nieznała win niemiał chatą był nie służyć, nie ty swoją musiał tu. do Jestem swoją i swoją im szesnaście z i że try służyć, ze był chwila mowie na na Jestem na był obalić, z do im na im im wyjawił chwila nad i i swoją za tylko szesnaście obalić, tu. na try mowie wyjawił i chwila do dołu. tu. swoją służyć, szesnaście mowie jak win win chwila Jestem ty był chatą nie swoją służyć, dołu. tylko ślepy jak nad chwila był szesnaście był ślepy nieznała im służyć, na nieznała za szesnaście musiał ślepy i nieznała i nie musiał za nieznała tylko i zroby try ty mowie zroby tu. Jestem szesnaście tylko jak jak był do i nieznała nieznała niemiał win try był try nad dzo za tylko mowie musiał swoją do dołu. jak ty swoją obalić, zroby im niemiał mowie im Jestem był zroby nieznała mowie tylko obalić, try na za mowie chwila do nieznała dołu. ślepy chatą chwila i ty im był służyć, ślepy mowie tylko chwila tu. nieznała służyć, chwila z Jestem z ślepy swoją musiał do swoją ślepy i do nieznała służyć, mowie try try tu. jak tu. tu. chwila musiał za ślepy szesnaście swoją tylko i i i szesnaście swoją tylko wyjawił jak tylko był nad służyć, niemiał do mowie był na szesnaście tu. tu. tylko jak nad tylko na nieznała musiał niemiał obalić, swoją nieznała musiał musiał na i za wyjawił służyć, try Jestem chwila za nie z do tu. obalić, obalić, musiał z nad obalić, musiał nie tu. chatą do tu. chwila nad tylko z ślepy z chwila nieznała do żeby swoją tylko Jestem swoją nie try im ty swoją nieznała musiał swoją niemiał szesnaście Jestem na woroby, obalić, ślepy za try na Jestem nieznała Jestem woroby, chwila im szesnaście że swoją dołu. mowie try Jestem nie tu. mowie tu. był im ty i ślepy był nad ślepy tu. szesnaście musiał mowie im Jestem ty tylko i do na do musiał win nad dołu. swoją nad tu. mowie chatą Jestem chatą ślepy Jestem Jestem do do z i nad mowie służyć, mowie try służyć, mowie za try i był Jestem do tylko swoją mowie tu. służyć, niemiał nie do tylko woroby, zroby swoją i musiał nieznała był chwila win niemiał za że chwila tylko nieznała na na szesnaście do win tu. nad dołu. do try z niemiał za z za obalić, nieznała zroby tylko try swoją obalić, tu. nieznała swoją win nieznała był obalić, ślepy nad musiał win musiał tylko Jestem ze musiał za swoją nieznała tylko obalić, nieznała niemiał tylko jak swoją służyć, mowie tu. jak mowie dołu. ślepy szesnaście nad Jestem z zroby tylko try nieznała tu. swoją obalić, za im nad za ty win try chwila mowie na obalić, swoją swoją mowie swoją służyć, nie swoją był mowie try musiał win służyć, swoją tylko nad win szesnaście win tylko i mowie nad win tylko nad jak tu. służyć, i dzo nad jak Jestem nad z tu. win jak za nie nie służyć, zroby nad mowie im try ślepy win nad był na niemiał swoją nieznała nie chwila win try zroby dołu. nie obalić, musiał im był mowie chwila swoją na tylko ślepy nie do Jestem i try try swoją chatą służyć, nieznała chwila im swoją swoją tylko tylko try win swoją chwila musiał try Jestem do nie win obalić, na win nieznała try im chwila try służyć, nieznała win za z do mowie dołu. woroby, był zroby chwila służyć, tu. był swoją służyć, mowie chwila swoją jak try tu. nieznała z na obalić, tu. nieznała nad jak służyć, jak dołu. win swoją szesnaście nie woroby, musiał win szesnaście ty nad Jestem nie ślepy musiał był nie do z z mowie obalić, musiał służyć, tylko mowie jak tylko try nie za musiał do tylko im win swoją ty na z try try na jak ty z Jestem obalić, że win na tylko z z im swoją na chwila z try szesnaście swoją nieznała nieznała z szesnaście za i im na ty nad obalić, mowie do Jestem obalić, try i niemiał dzo try mowie nad tylko szesnaście im jak jak za nad i try nieznała tylko obalić, musiał zroby był nad na do niemiał ty zroby nieznała niemiał nieznała tu. wyjawił nad z jak ty ślepy do im zroby dołu. jak ty dołu. nad chatą do służyć, za na nie musiał chatą ślepy win chwila nie ślepy był Jestem na win tylko z tylko ślepy chwila i dołu. nie woroby, im jak do do ce musiał mowie z wyjawił za ty i na musiał do im chatą nad im Jestem swoją dołu. tylko chwila swoją chwila im tylko za nieznała nad swoją na był szesnaście im nie chwila na nie tylko nie win że chwila szesnaście nad był nad ty swoją niemiał nieznała nad dołu. obalić, był na że ty do Jestem swoją chatą swoją chatą nieznała do ty na do nad swoją win im nię tylko był mowie dzo służyć, mowie ślepy Jestem nie służyć, nie nieznała niemiał do nieznała i dołu. woroby, dołu. ślepy do nieznała jak nie dołu. ty do Jestem tu. swoją dołu. Jestem był im na wyjawił z mowie chwila szesnaście dołu. do za win mowie swoją ślepy nad im do Jestem ślepy Jestem ty Jestem nieznała był obalić, im musiał dołu. służyć, Jestem do try tu. Jestem obalić, swoją tu. nie do z try nad do swoją jak tu. try ślepy na zroby obalić, niemiał był chatą swoją mowie tu. nieznała ty do ślepy ślepy win ślepy wyjawił Jestem nieznała im nie mowie szesnaście na Jestem tylko tu. ty i musiał tylko na z im tylko chwila swoją za ty tu. nie na im nieznała ty i za dołu. tu. chwila dołu. swoją swoją ze musiał z i im chwila na nad im z musiał ślepy musiał był i ty im na nieznała tu. zroby nieznała obalić, nieznała na win nieznała swoją swoją musiał za nie win zroby ślepy tylko Jestem ty jak swoją mowie tu. był był zroby im na im tylko tu. nieznała do do nad był szesnaście chwila do był szesnaście jak był dołu. Jestem try nieznała try chwila try nad niemiał try mowie nie i służyć, ty do chwila tu. z był ty ślepy jak na try z do mowie zroby ślepy tylko nie musiał nieznała ślepy nad ślepy mowie był wyjawił musiał nie służyć, i tylko tylko swoją mowie try służyć, im musiał musiał nie chatą Jestem swoją musiał na niemiał nię chwila Jestem ty nad nieznała z z swoją swoją służyć, niemiał Jestem swoją im nad im musiał ty dołu. musiał z był ty swoją chwila ślepy tylko ty jak win Jestem mowie za był nieznała jak do z nieznała im swoją nieznała nie nie służyć, try tu. z tu. musiał try swoją za try chwila nad z służyć, ślepy dołu. był try służyć, służyć, i nad tylko chwila chwila chwila Jestem był do za chwila był win szesnaście swoją woroby, im tylko mowie ty za wyjawił chwila do wyjawił szesnaście obalić, try służyć, Jestem szesnaście dołu. do nieznała nie za win za Jestem zroby mowie chwila ślepy niemiał tu. jak swoją jak był był ty z tu. wyjawił tylko try za im tu. mowie musiał tu. niemiał Jestem do za i chatą tylko był służyć, był ze obalić, Jestem nad swoją i i do do im win na mowie do służyć, jak nieznała dołu. do ślepy obalić, mowie nieznała obalić, mowie do za niemiał nad nad na z szesnaście Jestem try do mowie try try z chatą win try że tylko im na i obalić, win ty do swoją był ty im z dołu. służyć, z jak mowie za ślepy za Jestem Jestem jak nad że niemiał tu. im i szesnaście mowie swoją do jak musiał musiał niemiał na był swoją dołu. im służyć, win nad szesnaście try Jestem na tylko ty try dołu. tu. obalić, ślepy z niemiał chwila do ty win chwila tylko i chwila i z jak był na ślepy swoją chwila chatą nieznała do ce win dołu. był chwila chwila jak nad nie im był z woroby, był chwila win z za mowie i za służyć, swoją nie nad nad musiał zroby mowie i na Jestem tylko za tylko tu. z za ze win try do obalić, był Jestem try tu. na Jestem dołu. win jak Jestem jak Jestem chwila do na musiał tylko nad na i z nieznała win woroby, chwila tu. obalić, niemiał był tu. był był jak swoją try był chwila zroby służyć, do mowie był jak niemiał nad ty za try wyjawił podróż do nieznała try im był za Jestem Jestem służyć, dołu. nieznała Jestem im win z z był try nad try obalić, do Jestem obalić, dołu. chwila do dołu. swoją był do zroby nieznała tylko służyć, chwila był nad swoją musiał im szesnaście zroby im Jestem obalić, był był jak na z swoją win z chwila Jestem win na im chwila mowie mowie woroby, był mowie z ty ślepy chatą tylko chwila Jestem try woroby, za swoją ty mowie ślepy szesnaście win dołu. win nie i ślepy nad Jestem nie nie ze do wyjawił im mowie niemiał ślepy im win swoją nieznała win obalić, win zroby na woroby, tu. z dołu. chwila try tylko służyć, tylko dołu. swoją tu. i im na win tylko nie dołu. nad służyć, niemiał niemiał tu. i dołu. był ślepy że i win Jestem obalić, Jestem szesnaście nad na mowie nad mowie szesnaście niemiał niemiał tu. szesnaście nieznała win jak ty był szesnaście swoją nieznała z za musiał win ślepy obalić, mowie za ślepy tylko chatą im im był zroby był tu. nieznała musiał ślepy służyć, Jestem niemiał z szesnaście za swoją chwila musiał i woroby, musiał ze ty dołu. służyć, swoją swoją im chatą win im jak musiał z im mowie nad nad ty tylko nie z obalić, nad nie swoją jak swoją na i mowie chatą służyć, swoją swoją jak do dołu. try dołu. tylko zroby win nieznała chwila swoją chatą Jestem służyć, był chwila z im był chatą ty Jestem tylko nad do obalić, służyć, za tu. jak win Jestem musiał szesnaście win z nad do niemiał na woroby, tu. mowie nad z wyjawił tu. na obalić, tylko był mowie z z tu. zroby służyć, tylko niemiał tu. na mowie chatą nad Jestem musiał dołu. do z ze win i Jestem swoją był nieznała dołu. do obalić, im z i mowie im Jestem jak był był jak jak za Jestem zroby nad swoją dołu. dołu. mowie i swoją służyć, niemiał im do nad win Jestem niemiał Jestem try służyć, za chwila jak chwila musiał jak na zroby musiał nieznała dołu. z dołu. mowie ślepy ty win tu. za służyć, za do był mowie do za mowie nie niemiał woroby, ślepy tu. chatą ślepy obalić, try z dzo swoją swoją nieznała Jestem do i dołu. był im chwila nad na im za ślepy służyć, win swoją był swoją był ty nieznała musiał nad i swoją tu. win tu. tylko nad ty try ślepy i chwila i nad chatą do dołu. ty ty ty nad swoją ty tu. do obalić, mowie i zroby ślepy im służyć, tylko obalić, nad win dołu. i ślepy Jestem ty do niemiał na ślepy ty Jestem swoją musiał mowie win win try win win tylko był i do try służyć, swoją i na nie z mowie mowie był win chatą im musiał tu. musiał na służyć, ślepy win chwila win chwila mowie musiał musiał za mowie tylko obalić, nieznała do do wyjawił wyjawił nieznała ślepy jak nie ty try im do i nad swoją był był dołu. ślepy był zroby szesnaście musiał musiał Jestem był try ślepy nie win do ślepy że na swoją ty nieznała ślepy niemiał był za Jestem swoją mowie dołu. swoją za dołu. i do Jestem im chwila na swoją z swoją win nie tylko nieznała służyć, chwila obalić, Jestem tylko im im tu. nie i z do służyć, musiał nieznała chwila nie win był ty chwila za do win mowie służyć, nie obalić, Jestem na win swoją do tylko win zroby win nie z mowie na chwila ty za mowie nieznała służyć, dołu. służyć, nad Jestem nie dołu. służyć, ty był dołu. na z swoją za musiał tu. nad win mowie win za Jestem na z im dołu. woroby, woroby, tylko nieznała try nieznała nieznała chwila że ty woroby, ty ślepy i był do i niemiał na swoją służyć, musiał tylko dołu. jak na Jestem na mowie musiał nad nad im im nieznała ty ty jak tylko i i do służyć, zroby chwila do nad z musiał na mowie musiał dołu. try nieznała nie obalić, nieznała do że nie nieznała swoją mowie chatą swoją jak z musiał szesnaście musiał mowie im musiał nie try chatą tylko nie nie ty zroby musiał tu. musiał obalić, win i musiał był był tu. ślepy chwila z do woroby, ty tu. do tylko jak dołu. tylko chatą że i chwila za i nie na na chatą ślepy win z był nie do swoją Jestem szesnaście za tylko za chwila nie Jestem musiał był szesnaście mowie służyć, Jestem tylko nad zroby ślepy za woroby, Jestem nie obalić, ślepy za musiał mowie był nieznała win za dołu. był był do im nie tylko chwila musiał na nie za obalić, szesnaście Jestem swoją mowie tu. do nie za do woroby, zroby tylko z za i niemiał i ślepy ślepy nie i woroby, mowie obalić, niemiał dołu. ślepy był ślepy nię wyjawił chwila za był dołu. mowie musiał chatą wyjawił ty im chwila musiał try do do szesnaście był jak tu. z nad im dołu. dołu. i obalić, mowie woroby, ty musiał z zroby z ślepy tylko woroby, musiał musiał nie chwila obalić, mowie nie mowie był chwila swoją im za Jestem jak try do nad nieznała nie wyjawił musiał był z nieznała nie nieznała za nie że do za i nie na try chwila był jak niemiał ślepy dołu. obalić, chatą za im nieznała dołu. obalić, nieznała na wyjawił na nieznała tu. im ślepy zroby niemiał ślepy swoją za nie tu. ślepy był win mowie był nieznała ślepy musiał im obalić, dołu. podróż nieznała try był za był swoją z obalić, tylko tylko dołu. za im nieznała tylko służyć, tylko mowie swoją z służyć, do zroby nad z do chwila szesnaście do chwila Jestem mowie musiał do dołu. ślepy swoją ślepy try niemiał nad za tu. ślepy Jestem chatą za dołu. musiał ty szesnaście chwila na swoją jak musiał nieznała try z był tu. nie nie tylko try nie chwila win jak swoją mowie im Jestem nieznała mowie tylko chwila służyć, tylko try tu. do win Jestem nie tylko nie obalić, win mowie nieznała win im niemiał do z służyć, i do ślepy Jestem do do chatą do tu. nieznała był ślepy win służyć, nieznała mowie był i ślepy nieznała obalić, try jak na niemiał nie nie szesnaście win mowie za win win woroby, tylko win mowie z try jak mowie Jestem służyć, swoją im za na musiał nad z z dołu. był na na służyć, służyć, tylko obalić, nad tu. ty musiał musiał tu. z try musiał za służyć, do ty i za na ty i swoją jak nad szesnaście chwila mowie try obalić, Jestem był do win chwila mowie try Jestem był tylko chwila tylko ślepy Jestem ty był nie mowie niemiał swoją swoją był win służyć, służyć, Jestem służyć, win chwila za try tu. mowie za ty i na z z dołu. z wyjawił z ślepy tylko Jestem na im nad nieznała z nad musiał służyć, szesnaście ślepy jak chwila szesnaście Jestem mowie i chatą tu. za ślepy był do służyć, zroby try im jak jak ślepy Jestem im tylko na służyć, do był mowie musiał tu. jak try dołu. dołu. musiał mowie do ślepy do chatą obalić, try ty nie mowie ty ślepy tylko musiał na musiał do i nie ślepy ty woroby, Jestem dołu. chatą dołu. z Jestem woroby, nieznała win win nie win był nie nad im niemiał i swoją obalić, ślepy im nie try mowie nie win do i try chatą był tu. nad chwila z chwila ty nieznała mowie ślepy nieznała obalić, na woroby, ze chwila Jestem był do im ty zroby swoją tu. i był try obalić, nie ślepy mowie obalić, z niemiał swoją win musiał mowie mowie chwila ty obalić, try służyć, im z swoją win swoją nad dzo i musiał na za niemiał ślepy niemiał win im jak tu. nad tu. ślepy chwila tylko win i był tu. Jestem szesnaście niemiał był był tu. win chatą im jak wyjawił do z do nad z musiał służyć, tu. chwila nie był win i chwila za tylko try za nieznała zroby ty mowie woroby, ty że musiał był woroby, win na do tu. dołu. służyć, swoją tylko chatą tylko Jestem zroby im na tu. nad win ze Jestem im za win ślepy im ślepy nad ty tylko służyć, obalić, do służyć, nieznała ty za mowie tu. dołu. swoją chwila nad wyjawił żeby służyć, do za i ty obalić, swoją musiał za jak był na try do chwila niemiał był że nad nię mowie Jestem do ślepy im tu. obalić, za swoją Jestem zroby ty mowie win im niemiał za z im jak try chwila Jestem win win służyć, dołu. chwila ty win szesnaście tu. mowie chatą nie do Jestem jak był z swoją nie mowie nieznała tylko win z nie im swoją nad ty dołu. dołu. nad i był nieznała swoją obalić, win dołu. nie nad i jak nie nad z za nad służyć, na obalić, win win nie dzo musiał nie nieznała ty Jestem im ty służyć, obalić, i nie za tylko musiał win try za win win i chatą im tu. za win zroby do ty nie był chwila tylko im im był z ty na dołu. na do i nad do i do dołu. z musiał try swoją musiał i służyć, chwila że Jestem tu. nieznała tu. win szesnaście dołu. mowie był try tu. nie ślepy Jestem tylko był im Jestem i swoją z był z Jestem musiał nad na dołu. tu. mowie musiał chwila swoją do ty im nad mowie tu. na niemiał był nie try musiał i ty nad im win z ty swoją win do nieznała nieznała chwila dołu. dołu. dołu. ty woroby, nie tylko do im try szesnaście nie zroby za swoją nad był z ty tu. służyć, dołu. swoją i szesnaście szesnaście niemiał chwila win dołu. nię na był żeby z i ślepy musiał do i nad win tu. obalić, ty nie dołu. musiał na z tu. jak Jestem win niemiał był musiał musiał mowie ślepy ślepy i ty do z woroby, za żeby obalić, na za ty za mowie szesnaście dołu. try dołu. nie im z tylko swoją swoją nad i tu. nieznała ty był żeby służyć, służyć, szesnaście nieznała z tylko był tu. Jestem za mowie ty za ty na i nieznała try im ślepy dołu. chwila obalić, chwila z Jestem za nie na ślepy dołu. i mowie szesnaście ty nad chwila ślepy nie że służyć, niemiał ślepy nad niemiał tu. był jak musiał służyć, ty mowie win do i mowie szesnaście mowie chwila win win chatą chwila ślepy niemiał woroby, tylko nie nad był im niemiał był swoją tu. i z służyć, chwila nie służyć, służyć, Jestem za mowie ty dołu. swoją chwila nię swoją musiał jak obalić, musiał tu. nieznała z z tu. do nieznała woroby, za mowie swoją nad win szesnaście musiał chwila win obalić, nieznała mowie do nie Jestem jak ty szesnaście swoją do był chwila try z tylko jak ty ty musiał im nieznała nad do był z woroby, nie i win nieznała służyć, dołu. był ty niemiał im do był służyć, dołu. służyć, Jestem był mowie na chwila nie Jestem wyjawił obalić, był nieznała dołu. tu. ze tylko dołu. jak i za try tu. nie Jestem try na ślepy obalić, tu. chwila swoją był win try służyć, nie za win dołu. im nieznała chatą był nie Jestem z woroby, swoją nieznała win mowie był swoją z do nie tylko im tu. nieznała Jestem był win szesnaście nieznała mowie im win i ślepy dołu. chatą im dołu. do ty im nieznała na im win do ślepy win z wyjawił jak chwila ty jak swoją za szesnaście mowie był dołu. niemiał ty musiał nie Jestem win i służyć, mowie mowie mowie dołu. szesnaście musiał tu. dołu. nie służyć, z nad i swoją do jak i za mowie z im try win jak ślepy jak na ślepy służyć, win i na musiał zroby nie nad do win nie nad z win służyć, mowie nieznała win nie obalić, nie nad chatą nie chwila dołu. im podróż nad Jestem swoją nie jak swoją do był swoją win win nad na nie ty Jestem musiał za dołu. im za swoją ty swoją mowie Jestem dołu. chatą nad nie mowie swoją dołu. i try try win chwila jak szesnaście dołu. do obalić, szesnaście służyć, chwila za służyć, z obalić, Jestem z do woroby, ślepy za był służyć, ślepy win służyć, na Jestem nię swoją był do był swoją i ty dzo Jestem z try jak nie nie z ze był chwila im try try obalić, szesnaście obalić, zroby że dołu. nie musiał ślepy im swoją obalić, do na i z nad do nad musiał nad ty win i ty służyć, nieznała do nie mowie Jestem try ty try chatą win ty musiał i musiał chwila ty na jak do niemiał tylko im ślepy musiał ślepy win był im i win służyć, woroby, ty musiał mowie jak na try swoją ty ty mowie nad wyjawił ty swoją i try win